Det finns partier som är annorlunda

Ett exempel på ett sådant parti i Sverige är det parti jag är med i, Socialistiska Partiet. I stadgarna är det inskrivet vilka rättigheter och skyldigheter en minoritet har:

8.6 Socialistiska Partiet och Ungsocialisterna erkänner rätten till tendens- och
fraktionsbildning på en uttalad plattform. Detta innebär att varje medlem har rätt att inom partiets diskussionsforum, organisera en opinion i olika frågor. Rätten till tendensbildning innebär även skyldighet att hålla tendensarbetet inom organisationen, att bedriva det öppet under den nationella ledningens insyn.
8.7 En tendens eller fraktion som omfattar minst 5 procent av partiets medlemmar garanteras automatiskt rätten till inledningar på de möten och sammandragningar på riks-, regional och avdelningsnivå. Innefattar tendensen ungsocialister har den automatiskt rätt att hålla inledningar på Ungsocialisternas nationella sammankomster.
8.8 En tendens som i en avdelning omfattar minst 10 procent av avdelningens medlemmar garanteras automatiskt inledningsrätt på de avdelningsmöten och sammandragningar som avdelningen har under diskussionsperioden. Innefattar tendensen ungsocialister har den automatiskt rätt att hålla inledningar på Ungsocialisternas lokalgruppsmöten.
8.9 När tendenser och fraktioner förekommer vid val av delegater till kongress sker en nationell utjämning av delegaterna som garanterar respektive tendens proportionell representation på kongressen.
8.10 En tendens som omfattar minst 10 procent av partiets medlemmar eller det antal kongressdelegater som svarar mot denna procentsats ska representeras i partiets ledande organ – partistyrelsen.

Det finns ingen möjlighte att uteslutaen person som exempelvis röstar i enlighet med sin gene övertyugelse i en parlamentarisk församling, anat än om det skulel vara ett brott mot stdgarna. Att ha en annan åsikt än partiet är inget brott motstadgarna. medlemmar som inte är övernes med partiet äger för övrigt rätta att uttala sina åsikter offentligt utan att detta innebär ett brott mot partiets stadgar. Mostvarande gäller exempelvis inte i vänsterpartiet. Inte heller kan partistyrelsen utesluta en medlem. Det behövs kongressbeslut för det:

10.1 Mot kamrater som bryter mot partiets krav på medlemskap kan följande sanktioner vidtagas: varning, tidsbestämd suspension och uteslutning.
Mot kamrater som inte följer sina ekonomiska åtaganden vidtas följande:
Medlem som utan beslut i organisationen under tre månader inte betalar sin avgift, varnas av den lokala ledningen att medlemskapet är i fara. Om avgiften inte betalas under sex månader anses kamraten ha utträtt ur partiet och avförs ur medlemsregistren.
Dessa sanktioner vidtas av lokalföreningen, avdelningen eller partistyrelsen (med minst 2/3 majoritet) och godkänns av närmast överordnat organ. Suspension ska godkännas av partistyrelsen. Uteslutning verkställs av kongressen.
Varje kamrat som har sanktion att vänta ska informeras skriftligt

Det är sådana här saker som kan förbättra politiken, taget ihop med en räcka förslag jag gått igenom tidigare. Inte personval med mer individualism och korruption. Utan istället mer demokrati och öppenhet.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2,
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Det finns partier som är annorlunda”

  1. En sak har du rätt i och det är att ni är annorlunda.
    Inte en siffra rätt men annorlunda är ni…..

Kommentarer inaktiverade.