Grevar och baroner får stora bidrag

Del 1 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Att läsa listor från olika år över de största mottagarna av EU:s gårdsstöd är som att läsa den svenska adelskalendern. Allra mest får Thure-Gabriel Gyllenkrok som äger godsen Svenstorp och Björnstorp och så har det varit många år. Jordbruket bedrivs dock av sonen Nils. I stort sett är det samma namn som återkommer år efter år i listan över de som får mest gårdsstöd. Samma gods och samma adelsmän.

Thure Gabriel Gyllenkrok är nu inte vem som helst. Hans dotter var den första frun till Michael Treschow, en centralfigur i det svenska näringslivet och hans frus föräldrar är Hakon Mörner af Morlanda och Andrea Wallenberg, syster till Marcus och Jacob Wallenberg, de två bröder som i decennier dominerade svenskt näringsliv. Den förre är farfar till nutidens Marcus och Jacob Wallenberg.

Andra som får mycket är greve Peder Thott, ägare till Skabersjö, var mor var född Bennet, och greve Carl-Trolle Bonde på Trolleholm vars far bl.a. var ambassadör i Budapest en tid. På långt håll är han släkt med den Peder Bonde (syssling med Carl Trolle-Bondes far) som var en av Wallenbergarnas centrala personer på 1970-talet.

Den delen av ätten Bonde äger dock ett par andra stora mottagare av bidrag. Peder Bondes brors sonson Carl Bonde äger Bordsjö Säteri, Ericsberg, Hörningsholm med flera gods och säterier. Barnen är dock på väg att ta över. Wibyholm togs dock över av hans syster, Malin (gift med Sven Öberg). Familjen är en av de största privata markägarna i Sverige och är alla ättlingar till den rika göteborgsfamiljen Dickson genom att modern till Peder Bonde och hans syskon, såsom Carl Carlsson Bonde, var Blanche Dickson. Han gifte senare om sig med Ebba Wallenberg, syster till 1970-talets Marcus och Jacob Wallenberg..

Vidare finns där Hans Ramel på Övedskloster, relativt nära släkt med Povel Ramel och avlägset släkt med den Stig Ramel som var en tidigare chef för Nobelstiftelsen. Hans gren av ätten Ramel (på 1970-talet var det hans bror Malte Ramel som ägde godset) äger däremot Hviderup, ett annat gods som tar emot stora bidrag. Hans Ramel är gift med Madeleine Douglas från en annan gren av ätten Douglas än Gustaf Douglas. Stig Ramel var i sin tur gift med Ann-Marie Wachtmeister, syster till nedan nämnde Hans-Gabriel Wachtmeister.

Motttagare varierar dock lite från år till år men till de stora under de senaste tio åren hör bl.a. Wathier Hamilton på Barsebäck varit en stor mottagare, liksom Staël von Holstein (avlägset släkt med den mer kände och fattigare Johan Staël von Holstein) på Wapnö, Silfverschiöld (Niclas Silfverschiöld är gift med en syster till kungen) på Gåsevadholm och Koberg, Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister som äger Trolle-Ljungby . Han är gift med Alice Tornérhielm, faster till en annan stor mottagare, Gustaf Tornérhielm på Gedsholm. Hans syssling Rudolf TornérhielmWrams-Gunnarstorp är också en bidragstagare. Andra grenar av Wachtmeisterätten som också är eller varit stora mottagare av stöd, är Stephan Wachtmeister på Halmstadgården (Whaxta AB) och ägarna av Wanås, från samma gren av ätten Wachtmeister.

Till de stora mottagarna hör också Georg Bergengren på Pugerup, från den tidigare finansfamiljen Bergengren. Även familjen Trolle som äger Trollenäs och Kulla-Gunnarstorp är stora bidragstagare och man är nära släkt med familjen Wachtmeister på Wanås.

Ägarna till Jordberga, en annan stor mottagare av stöd, familjen von Arnold, en familj som inte är upptagen i Riddarhuset, men är med i den ointroducerade adelns bok istället. Godset har kommit i familjens ägo genom att den nuvarande ägarens, Otto von Arnold, far var gift med en medlem i ätten Stjernswärd och sysslingar i den familjen äger fortfarande godset Vittskövle. Otto von Arnold är riksdagman för och partistyrelseledamot i kristdemokraterna. Han är gift med Catherine Paues som är ordförande i den svenska delen av organisationen Europa-Nostra.

Gyllenstiernska stiftelsen, förvaltar ett stort gods, Krapperup, och är också stor bidragsmottagare. Den siste ägaren hade nämligen inga arvingar. Hans andra gods, Bjersgård, hamnade dock hos en avlägsen släkting med samma efternamn. Gyllenstierna är dessutom en av de kändaste adelsfamiljerna i nordisk historia, i Danmark framförallt.

Den långa listan över bidragstagare i den gamla svenska adliga överhögheten fortsätter, StiernbladStora Markie, olika grenar av familjen Piper på Högestad, Christinehof och Krageholm. Fritz Piper som äger det sistnämnda godset har en bror som är gift med en dotter till Malte Ramel, som nämns ovan som en tidigare ägare av Hviderups gods. Även godset Ågerup ägs av ättlingar til familjen Piper. Vidare Ehrensvärd på Tosterup, Ankarcrona på Boserup och von Schwerin på Skarhult.

Utöver adelsfamiljer förekomer också reprsentanter för gångna tider finansfamiljer flitigt bland bidragstagarna, som exempelvis ovan nämnda Bergengren, familjen WehtjeEllinge och Rydsgård,

Det rör sig om människor som kan var medlemmar i den ”exklusiva” Jordägarföreningen, en förening för dem uppfyller följande villkor:

En medlem väljs in i den regionala jordägareförening som egendomen geografiskt hör hemma i.
Vid inval av ny medlem läggs stor vikt vid att egendomen är i enskild ägo (vilket inkluderar närstående bolag respektive stiftelser) och att ägaren har ett långsiktigt ägarintresse.
Personliga egenskaper värderas positivt vid invalet: Aktiv, engagerad ägare som kompletterar nätverket

Egendomen bör ha viss storlek och också vara av gods- eller brukskaraktär.
Med gods- eller brukskaraktär menas exempelvis:

  • att det finns en kulturmiljö att vårda
  • att det på gården bedrivs aktiv
    jordbruks-, skogs- eller annan på fastighetsinnehavet baserad förvaltning
  • att det sker upplåtelser av arrenden och bostäder eller bedrivs annan kompletterande verksamhet
  • att egendomen präglas av god naturvård

(citerat från organisationens hemsida)

I styrelsen för denna ”exklusiva” organisation brukar sitta gräddan av de svenska godsägarna, förutom en del av de ovan nämnda är det bl.a. sådana som Kyulenstierna på Sperlingsholm, von HornHjelmarsnäs, Treschow på Karsholm, Hagemann på Ruuthsbo, Posse på Bergqvara och Adelswärd på Adelsnäs.

Man dessutom konstatera att de olika höga herrarna alla verkar vara släkt med varandra och med de svenska finansfmiljerna på olika sätt. Överklassen i Sverige är liten och den gamla godsägaradeln utgör fortfarande en del av den. Att de samtidigt hör till de största bidragstagarna i Sverige är dock lite mer oväntat.

Intressant?
I media: RT, HD, AV, Upplevelseindustrin, Kristianstads kommun, SVD, Bondeliv, Efter Arbetet, Sylve Åkesson (skånska slott och herresäten), HP,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series NavigationStora svenska jordbruk – Högestad och Christinehof >>
Advertisements

7 Replies to “Grevar och baroner får stora bidrag”

  1. Uppdrag granskning i dag handlar om hur Familjen Wallenberg försnillar pengar från Wallenberg-stiftelserna skulle gå till forskningen.

Kommentarer inaktiverade.