Gunnar Ekbergs arbetsmetoder – bombhot, inbrott, förtal och lögner

Gunnar Ekberg är ytterligare en person som nu i samband med Guillou-KGB-affären fått ett tillfälle att försöka ”hämnas” på Jan Guillou för att den senare avslöjade Gunnar Ekberg som en ömklig IB-spion och mytoman i samband med IB-affären. Gunnar Ekberg hittade ofta på sina rapporter till IB och faktum är att Säpo betraktade Ekbergs uppgifter som oanvändbara:

SÄPO:s verksamhet i förhållande till den svenska Palestinarörelsen var betydligt mer traditionell. Demonstrationer och möten bevakades och i några enskilda fall genomfördes post- och telefonkontroll. (Post- och telefonkontrollen uppmärksammas särskilt i kapitel åtta.) Den enskilde polisman på SÄPO som hade ansvar för verksamheten gentemot Palestinarörelsen från 1970 och framåt var Folke Axman. Han hade ett öppet arbetssätt och sökte gärna kon- takt med olika palestinska och arabiska grupper. Axman menar själv att syftet med hans öppenhet var att grupperna skulle veta att de var observerade och på så sätt avskräckas från att planera terrordåd. Enligt Axmans egen uppfattning fungerade det hela bra och hans arbetssätt hade positiva effekter.(35) Hur det hela gick till framgår bl.a. av ett PM av Axman från den 19 juni 1969:

Kontakt har tagits med företrädare för Al Fatah-organisationen och Arabiska klubben. Det har härvid med särskild skärpa betonats den stora vikt svenska myndigheter fäster vid att lugn och ordning råder, att lagar och demokratiska regler följas och att man över huvud helt avhåller sig från alla ytterlighetsriktningar. Det har vidare framhållits att man från svensk sida inte på något sätt kommer att tolerera någon form av våld från arabiska extremister. Dessa synpunkter har helt accepterats och man har från arabiskt håll framhållit vikten av att god kontakt upprätthålles med myndigheterna. De flesta i landet boende araberna torde vara angelägna om att få behålla sina anställningar och man är vidare medveten om att varje våldsyttring skulle innebära en avsevärd negativ belastning.(36)

Folke Axmans syn på IB:s informationer om den svenska Palestinarörelsen framgår av en handanteckning på ett PM från den 17 juni 1971 om palestinsk terrorverksamhet i Sverige, där polisintendent Lars P Lindroth i kanten skrivit att enligt Axman innehåller IB:s rapportering beträffande palestinsk verksamhet sällan ”någon form av sanning”.(37) I förhör med Säkerhetstjänstkommissionen minns inte Folke Axman om han haft någon särskild uppfattning om kvaliteten på IB:s rapportering om den svenska Palestinarörelsen.

Gunnar Ekbergs arbetsmetoder var inte bara lögner utan registret av metoder innehöll också ren terroristverksamhet, inklusive bombhot. I själva verket är IB-agenten Gunnar Ekberg den ende inom den svenska palestinarörelsen som kunnat beslås med olaglig verksamhet:

Men Ekbergs faktiska verksamhet i Palestinarörelsen gick långt utöver att hålla sig informerad om ett eventuellt samröre mellan enskilda Palestina-aktivister och palestinska terroristorganisationer. De rapporter han sände vidare till sina kontaktpersoner inom IB – och som kommenteras längre fram i detta kapitel – är oerhört detaljrika och redovisar uppgifter som ligger mycket långt från eventuellt samarbete eller stöd åt terrorister. En särskild kontroversiell uppgift som förekom i samband med IB-affären är att Ekberg själv skulle ha uppmanat enskilda Palestina-aktivister att begå olagliga handlingar och att agera politiskt på ett sätt som skulle desavouera rörelsen inför den svenska allmänheten. Ekberg har förnekat att han skulle ha ägnat sig åt en sådan verksamhet. Men i en rapport, rubricerad ”Om mötet med den blivande Palestinakommittén, Studentkåren den 18/1 1969”, skriver Ekberg själv att han skall försöka få den svenska Palestinarörelsen så impopulär hos den breda allmänheten som möjligt:

Palestinakommittén kommer att få en smärtsam födelse. Tror nog att jag skall göra allt för att den skall få vind i seglen så att den så snart så (sic) möjligt går ut och gör så grova propagandanummer som möjligt (helst flaggbränning). På så vis kommer den säkert att bli impopulär hos den breda allmänheten som jag inte tror har glömt antisemitismen för 25 år sedan. Det skall bli intressant att se vad som kommer att hända under israeliska veckan(33)

[…]

I det genomgångna materialet återfinns dock inga tecken på att någon svensk – utöver Gunnar Ekberg själv – deltagit i militär träning i palestinska flyktingläger. Bland de uppgifter som kommit in om ett mer indirekt stöd åt palestinska terrorister kan nämnas främst uppgifter om passanskaffning och logistiskt stöd. Folke Axman sammanfattar i förhör med kommissionen sin bedömning av de enskilda svenska Palestina-aktivisterna som att ”bland de svenskar som var engagerade i Palestinarörelsen var det ingen som kunde anses farlig, men de kunde ändå utgöra ett potentiellt hot då de kunde vara stöd eller täckmantlar”.(30)

Till syvende och sist har det alltså varit så att inflitratören och agneten Gunnar Ekberg varit den ende inom den svenska palestinarörelsen som begått brottsliga handlingar i form av bombhot och inbrott. Inga belägg på några andra brott från andra individer har kunnart beläggas trots Gunnar Ekbergs fantasifulla aktioner, påverkningsförsök, inbrott och provokationer. Med tanke på detta har Ekbergs åsikter om Guillou i fråga om dennes kontakter med KGB mycket litet värde. Karln är helt enkelt en mytoman utan trovärdighet.

Läs mer om Ekbergs inblanding i skumma affärer i Säkerhetstjänstkommissionens rapporter om IB del 1, IB del 2, IB del 3, övervakningen av Palestinarörelsen inklusive det amerikanska spåret samt den s.k. sjukhusaffären.

Intressant?
Bloggat: Röda Lund,
Borgarmedia: AB1, 2, Fokus, NM1, 2, EX1, 2, SVD, GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements