Färre drabbade av brott

Enligt Brå:s senaste så kallade trygghetsundersökning så har antalet människor som drabbats av brott minskat. Detta kan betyda att brottsligheten också minskar, men behöver inte betyda det. Istället kandet vara så att brottsligheten ökar samtidigt som färre blir drabbade. Detta genom att flertalet brott i ökad utsträckning drabbar vissa grupper i samhället. Detta tycks också vara vad undersökningen faktiskt visar:

I en jämförelse mellan könen framgår att det är dubbelt så vanligt att män utsätts för misshandel och personrån jämfört med kvinnor. Det är vanligare att kvinnor är utsatta när det handlar om sexualbrott och trakasserier.

En fjärdedel av brotten mot enskild person uppges vara polisanmälda. Allvarlig misshandel och personrån anmäls i störst utsträckning och sexualbrott och trakasserier i minst utsträckning.

En stor andel av brottsligheten begås mot en liten del av befolkningen. Över hälften (57 %) av brotten mot enskild person år 2008 begicks mot den lilla grupp svarande som uppger att de har utsatts för fyra eller fler brott mot enskild person under samma period.

[…]

Sexualbrott (0,8 %) och personrån (1,0 %) är de brottstyper som lägst andel uppger sig ha blivit utsatta för, och nivåerna är tämligen oförändrade 2008 jämfört med de tidigare åren.

[…]

Övriga särskilt utsatta grupper är lågutbildade, ensamstående, boende i flerfamiljshus och boende i storstad eller annan större stad. När det gäller svensk/utländsk bakgrund är utsatthet vid minst fyra tillfällen vanligare bland personer som är födda i ett annat land än Sverige än bland personer födda i Sverige (med föräldrar födda i Sverige eller i utlandet).

Arbetarklass och fattiga drabbas alltså i större utsträckning av brott än överklassen. Detta är skillnader som enligt internationella undersökningar ökar med ökad ojämlikhet (Wilkinson & Pickett, Jämlikhetsanden). Även våldsbrottsligheten ökar med ökad ojämlikhet liksom otryggheten. Kön, klass, ålder och ojämlikhet är alltås faktorer som är relaterade till brottslighet liksom till utsatthet för brott. Etnicitet har ingen sådan betydelse utan anledningen till att invandrare är överrpresenterade i brottsstatistiken i Sverige är att man dels till stor del är arbetarklass, dels är utsatta för rasism i hela rättsväsendet (Diesen mer flera, Likhet inför lagen).

Vad som är värt att notera är att egendomsbrotten faktiskt minskar i Sverige. Det är välbelagt. Däremot finns det uppgifter som tyder på att våldsbrotten ökar, medan andra uppgifter tdyer på motsatsen. Jag är benägen att tror att våldsbrotten har en viss ökning utöver ökad anmälningsbenägenhet. Ökningen kan i så fall vara relaterad till de ökade klyftorna i samhället vilket enligt internationell forskning har ett samband. Ökad ojämlikhet, ökade klyftor ger ökad våldsbrottslighet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements