Investment AB Kinnevik – Klingspor, von Horn och Stenbeck

Del 9 av 15 i serien Investmentbolagen

Tre vänner, Robert von Horn, Wilhelm Klingspor och Hugo Stenbeck, bildade i december 1936 ett bolag för investeringar i och förvaltning av aktier, Investment AB Kinnevik. De viktigaste tillgångarna var i början aktier i Mellersta Sveriges Lantbruks AB, AB Lidköpings Konfektyr Industri och Korsnäs Sågverks AB. 1937 köptes chokladtillverkaren Nordiska Suchard. Bolaget hade en fabrik i Alingsås och licenskontrakt med det schweiziska Suchardbolaget. Samma år övertog Kinnevik och närstående personer också ägandet i Halmstads Järnverk.

På 1940-talet förvärvades betydande aktieposter i de Lavals Ångturbin, Marma-Långrör och Ställbergs Grufve Aktiebolag. Fler aktier köptes också i Korsnäs. Under 1950-talet förvärvades aktier i bland annat Auto-Marin (Robert Bosch AB), Höganäs-Billesholm och Partner. Hugo Stenbeck ökade avsevärt sin ägarandel i Kinnevik genom inköp av ett par större poster aktier. 1954 introducerades företaget på börsen. Vid en nyemission i Sandvikens Jernverk
år 1958 förvärvade Kinnevik drygt 17.000 aktier. Genom ytterligare aktieköp kontrollerade Kinnevik/Korsnäs snart bolaget.

Korsnäs övertog 1960 samtliga aktier i Marma-Långrör. Hugo Stenbeck Sr blev styrelseordförande i Kinnevik efter Wilhelm Klingspor och året därpå blev sonen Hugo Stenbeck Jr VD. Vid mitten av 1960-talet förvärvade företaget aktier i Amerikanska Motor Importen (Motorami, representant för General Motors).

Dotterbolaget Invik övertog år 1970 aktierna i Amerikanska Motor Importen respektive Partnerintressenter och blev moderbolag i en mindre industrigrupp. Året därpå fördubblades aktiekapitalet i Kinnevik (från 24 Mkr till 48 Mkr) genom höjning av bokföringsvärdet av posterna i Korsnäs-Marma respektive Sandvik AB. 1976 dog Hugo Stenbeck Jr och året efter dog Hugo Stenbeck Sr. Ledningen i bolaget övertogs av en grupp bestående av Nils Landqvist, herr Jan Stenbeck och bruksdisponent Arne Westerberg; den senare var VD i Sandvik AB och i Kinnevik.

Under 1980-talet genomgick koncernen en förvandling från investmentbolag med intressen i basindustrin till ett bolag med huvudsakligt ägande inom medieindustrin:

1980. Svenska Traktor AB och Toyota Autoimport AB med dotterbolaget AB A Wiklund förvärvas. Dessa bolag, tillsammans med de sedan tidigare ägda bolagen Motorami AB, Sveriges största GM-återförsäljare, och Motorami Maskin AB bildar en enhet och redovisas under samlingsnamnet Svenska Motor AB SMA.

[…]

1982. AB Sveatrade, svensk generalagent för bland annat Atila (grävmaskiner) och JCB (traktorgrävare), förvärvas. Vidare erhålls generalagenturen för Toshiba Seiki Company Ltds industrirobotar. Inom MSLA avyttras Gamlegården och i stället påbörjas förvärvet av Svedberga egendom i Skåne. Comvik AB har nu upprättat ett nästan rikstäckande radionät.

1983. Kinnevik blir ett dotterbolag till Fagersta AB och avförs från börsen. Skånska Cementgjuteriet (numera Skanska) iscensätter en corner-affär genom den så kallade Midnattsräden. Resultatet blir att Kinnevik säljer Sandvik AB men behåller och stärker
Korsnäs. Året därpå medverkar Kinnevik mycket aktivt till rationaliseringen av den svenska specialstålindustrin.

1984. Techvik AB etableras. Bolagets affärsområde är utveckling, tillverkning och försäljning av kvalificerade elektronikprodukter. Den svenska specialstålindustrin rationaliseras och ett samarbete sedan 20 år tillbaka mellan de svenska tillverkarna upphör. Halmstads Järnverks AB och Forsbacka Jernverks AB lyckas väl i den nya konkurrenssituationen.

1985. Bolaget namnändras till Industriförvaltnings AB Kinnevik. Ett satellitsystem för TV-distribution står klart. Kinnevik spelar en avgörande roll för att ASTRA-satelliterna blir verklighet. 1980-talets senare hälft präglas av stark nyetablering och hård kamp mot tele-, radio- och TV-monopolen. Invik & Co. AB bildas genom riktad emission till aktieägarna.

1986. Kreditkorts- och betalningssystem införs. Tele2 grundas. Invik växer från fyra till 12 anställda, fyra rörelsegrenar etableras. Inviks aktier noteras på den så kallade
presslistan.

1987. Lokala kabel-TV-nät lanseras, utgivning av tidskrifter startar, bland annat månadstidningen Z som ruskar om rejält i det svenska presslandskapet. Nyårsafton 1987 premiärsänder TV3 från London, det första programmet är en show med Magnus Härenstam. Invik blir största enskilda aktieägare i Kinnevik efter förvärv av aktier från Korsnäs.

[…]

1989. Banque Invik S.A. bildas och erhåller erforderlig banklicens för att bedriva rörelse. Comvik GSM AB får tillstånd och frekvenstilldelning att starta ett nytt mobiltelefonisystem i Sverige enligt så kallad GSM-standard. Betal-TV startar. Detta år etableras även så kallad ”home shopping” via TV-shop. Kinneviks telekommunikationsbolag är i täten av den gradvisa avreglering som sker runt om i världen.

Under 1990-talet satsar sen bolaget ännu mer på telefoni och medieverksamhet med grundande av Millicom och Tele 2. Korsnäs blir dotterbolag till Kinnevik (som egentligen nu är det tidigare bruksbolaget Fagersta):

1990. Millicom International Cellular S.A. (MIC) bildas. TV3, den gemensamma kanalen för Sverige, Norge och Danmark, ersätts av en dansk och en svensk/norsk variant.  Inviks engagemang i Försäkrings AB Atlantica ökas genom teckning av nya aktier.

[…]

1992. Kinnevik lägger ett uppköpserbjudande på den utestående minoriteten i Korsnäs och når en uppgörelse med STORA. Korsnäs överskott investeras inom två snabbväxande framtida verksamhetsområden där Kinnevik har kompetens, nämligen TV & medier samt telekommunikation. Från november 1992 noteras Kinnevikaktien åter på Stockholms Fondbörs. Kinnevik startar digital mobiltelefoni (Comviq GSM) och text-TV-verksamhet. TV4 startar två av sina största succéer BingoLotto och Fångarna på fortet. Inom området Treasury Management utför Invik uppdrag för externa kunder.

[…]

1994. Nu börjar satsningar på nationell telefoni (Tele2). Årsredovisningen för 1994 konstaterar: Även om misstag gjorts förefaller dessa satsningar idag sammantaget ha varit framgångsrika. Under de senaste 15 åren har försäljning av tillgångar i huvudsak inom specialstålindustrin och vatten- och kraftproduktion inbringat cirka 7.000 Mkr. Investeringar i nystartade bolag har samtidigt gjorts med cirka 8.700 Mkr. I slutet av året organiseras Kinneviks verksamhet i fyra underkoncerner med moderbolaget Industriförvaltnings AB Kinnevik som holdingbolag. Underkoncernerna är Korsnäs Holding AB (förpackningar och förpackningsmaterial), Modern Times Group MTG AB (TV och media), NetCom Systems AB (telekommunikation) och Investment AB Kinnevik (övriga verksamheter). Invik ökar under året sitt innehav i Försäkrings AB Atlantica till 82,7 procent av aktier och röster.

[…]

1996. NetCom Systems AB delas ut till aktieägarna. Bolaget noteras på Stockholm fondbörs O-lista samt ett halvår senare på amerikanska Nasdaq. Viasat passerar 830.000 abonnenter och är därmed Europas tredje största satellitdistributör. Millicom erhåller mobillicenser i Kambodja och Honduras, verksamheten omfattar därefter 20 länder. Inviks helägda dotterbolag Banque Invik S.A. erhåller tillstånd att starta en filial i Stockholm. Invik ansöker om notering på Stockholms Fondbörs O-lista.

1997. Modern Times Group MTG AB delas ut till aktieägarna som ett led i att fortsätta att bättre synliggöra aktieägarvärdet. MTG-aktien noteras på SBI-listan och på Nasdaq i USA. Industriförvaltnings AB Kinnevik redovisar en omsättning på knappt 7.000 Mkr och ett rörelseresultat på drygt 700 Mkr. Balansräkningens tillgångssida uppgår till närmare 15.000 Mkr. Kinnevikkoncernen består i dagsläget huvudsakligen av Korsnäs och Investment AB Kinnevik. Invik uppnår en ägarandel på nära 100 procent av aktier och röster i Försäkrings AB Atlantica. Den 22 september noteras Invik-aktien på Stockholms Fondbörs O-lista. Metro lanseras i Prag.

Även på 2000-talet fortsätter de snabba förändringarna i och kring Kinnevik, men 2002 så dör Jan Stenbeck:

2002. Jan Hugo Stenbeck avlider den 19 augusti. Edvard von Horn övertar posten som styrelseordförande i Kinnevik. Kinnevik träffar avtal med Sveaskog om försäljning av drygt 200.000 hektar skog, motsvarande en dryg tredjedel av Korsnäs skogar, samt sågverksrörelsen inom Korsnäs. Kapitalförvaltningsverksamheten som inom Invik bedrivits i olika operativa enheter integreras inom Modern Privat Kapitalförvaltning MPK AB.2003. Kinnevik träffar avtal med Transcom WorldWide S.A. om
försäljning av CIS Credit International Services ABs inkassoverksamhet till Transcom. I december tillkännages att Korsnäs och Stora Ensos skogsmarker kommer att överföras till ett nybildat företag, Bergvik Skog AB. Korsnäs behåller dock cirka 15.000 hektar skog av speciell karaktär. Invik avvecklar bryggeriverksamheten.

2004. I februari tillkännages att styrelserna för Invik & Co. AB och Industriförvaltnings AB Kinnevik upprättat en gemensam fusionsplan för bolagen. I juli slutförs fusionen och på en extra bolagsstämma den 26 augusti beslutas att ändra bolagets namn till Investment AB Kinnevik. Samtidigt väljs Pehr G Gyllenhammar till styrelseordförande. I september byter dotterbolaget Modern Finance Group, bestående av Banque Invik, Moderna Försäkringar, Invik Kapitalförvaltning och Fischer Partners namn till Invik & Co. AB.

I mars slutför Kinneviks dotterbolag Korsnäs AB försäljningen av sin svenska skogsmark, försäljningslikviden uppgår till 3.050 Mkr kontant och 5% av aktierna i Bergvik Skog AB.

2007 tog Jan Stenbecks dotter Cristina Stenbeck över ordförandeskapet i Kinnevik och företaget är numera inne i en lugnare utveckling än under hennes fars tid. Dock med en ökande aktivitet i östra Europa.

Läs mer: Stockman, Newsdesk, VA1, 2, AV1, 2, 3, 4, DN1, 2, 3, SVD1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, RT1, 2, 3, 4, 5, 6,

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Aktieägarens Uppslagsbok 1969
C-H Hermansson, Monopol och storfinans – de 15 familjerna, 3.e uppl, 1971
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Förvaltnings AB Ratos – familjen SöderbergFörvaltnings AB Hasselfors – bruk och börsnoterat fideikommiss >>
Advertisements