Brottsligheten minskar

Brottsligheten i Sverige minskar. Det står helt klart efter att Brå redovisat senaste Nationella Trygghetsundersökningen (NTU):

I NTU 2010 uppger 24 procent att de utsattes för något brott under 2009. Det är en svag minskning jämfört med den första mätningen 2005 då siffran var 26 procent. Resultaten skiljer sig från statistiken över anmälda brott. Medan NTU är en undersökning som frågar ett stort urval av befolkningen om de utsatts för brott, redovisar kriminalstatistiken bara de brott som kommit till rättsväsendets kännedom.

– Antalet polisanmälda fall av misshandel fortsätter till exempel att öka för varje år, men när vi frågar människor om deras utsatthet för misshandel ligger siffrorna på en högre, men mer stabil nivå, säger Åsa Irlander, utredare på Brå.

Antalet verkliga brott är alltså fler än antalet anmälda. Så när antalet anmälda brott ökar så innebär det att polisen och rättsväsendet får kännedom om fler brott, men att brottsligheten inte ökar. Det är det så kallade mörkertalet som minskar.

Samtidigt så är det en mycket liten del av befolkningen som utsätts för huvudelen av våldsbrotten. De flest drabbas alltså aldrig av något våldsbrott. Våldsbrott är därmed inget egentligt problem för den vanliga människan även om man oroas när våldbrott sker i ens direkta närhet och att det därför ändå kan upplevas som ett problem av många människor:

1,3 procent av befolkningen utsätts för 54 procent av alla brott som begås mot enskild person. I några grupper är utsattheten för vissa brottstyper särskilt hög, till exempel uppger unga män 16–24 år hög utsatthet för misshandel (10 %), unga kvinnor 16–24 år hög utsatthet för hot (8 %) och ensamstående med barn hög utsatthet för trakasserier (10 %).

– Utsattheten för brott är väldigt ojämnt fördelad, där en liten andel av befolkningen är utsatta för en stor del av brotten, säger Anna Frenzel, utredare på Brå.

Resultaten från undersökningen är intressanta då det visar det som brottsforskare ständigt påpekar. Brottsligheten ökar inte, trots ökat antal anmälningar av brott och förekomsten av en del uppmärksammade brott.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements