Den vänliga genen

Boknytt
The Genial Gene
Joan Roughgarden
University of California Press

Den vänliga genen

Är naturen självisk? Den öppningsfrågan ställer sig den amerikanska biologiprofessorn Joan Roughgarden i sin vetenskapliga debattbok ”The Genial Gene – Deconstructing Darwinian Selfishness (Cooperation and the Evolution of Sex)”. Och som titeln visar svarar hon nej. Enligt henne har darwinismen felaktigt kommit att identifieras med individuell själviskhet, medan vår sociala natur som människor egentligen präglas av vänlighet och samarbete.

Speciellt riktar hon in sig på tanken att könens relationer (i grunden och genetiskt) präglas av egoistisk konkurrerande konflikt. Hon anser att det snarare har skett ett naturligt socialt urval som skapat män och kvinnor som samarbetande allierade. När könskonflikter uppstår handlar de om ett misslyckande att utveckla ett naturligt fungerande mans-kvinno-kontrakt.

Professor Roughgarden menar att närkontakt mellan människor – och mellan andra sociala djur – skapar hormonella och neurologiska känslor av välbefinnande som är naturens sätt att gynna att gruppen/flocken framgångsrikt samordnar sina aktiviteter. Det gör individerna mer effektiva än om var och en hade kämpat sin egen kamp för överlevnad. Därför är även känslan för rättvisa känslomässigt grundad.

Ämnet är förstås fruktansvärt politiskt intressant och relevant för det mänskliga samhällsbyggets inriktning, men boken är svårläst för icke-experter och jag har nog inte begripit allt. Jag köper dock inte helt hennes teorier om könsrelationerna. Män och kvinnor verkar ha lite olika inställning till sex och kärlek – något som syns gå djupare än bara det kulturella.

Socialister och feminister kommer att älska Joan Roughgardens slutsatser med dess framhållande av jämlikhet och jämställdhet. Men jag är överens med författaren om att detta är en fråga om vetenskapligt sanningssökande, inte om politiskt önsketänkande.

Hans Norebrink

Läs mer: American Scholar, Google Books, Oxford Journals, Globe & Mail, Crossdreamers, Times HE, Youtube, UNC,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements