Unga och sex – en solskenshistoria

De allra flesta unga hade sin sexdebut som nyktra och de var dessutom nöjda med den. De allra flesta har samma inställning till senaste gången de hade sex. Unga kvinnor har haft lika många sexpartners som unga män. Undersökningen av 15 000 unga vid Göteborgs Universitet, UngKAB09, visar en bild av att unga människor i Sverige är nöjda med sitt sexliv. Överlag visar undersökningen en positiv bild.

Debatten som hittills varit media har istället fokuserat på det faktum att förhållandevis få använder kondom. Vilket ökar risken för olika könssjukdomar inklusive HIV. Samtidigt innebär det enligt forskarna att det är fler oönskade graviditeter i Sverige. När det gäller sjukdomar så handlar det främst om klamydia. Ungdomar i Sverige är säkerligen medvetna om att risken för att få HIV är i stort sett obefintlig om de har sex med en annan ung svensk. Följaktligen upplever man inte behovet av kondom så stort. Vad det gäller de oönskade graviditeterna kan det ju lika gärna bero på att unga svenskar har sex i större utsträckning än andra unga. Så jag finner inte siffran alarmerande på något sätt. Det är också så att förskrivning av p-piller är lägre i Sverige än i många andra länder och det är nog en större anledning till oönskade graviditeter än bristande kondomanvändning.

I undersökningen framträder också en riskgrupp med höga drog- och alkoholkonsumtion samt många sexpartners och oskyddade samlag. men detta är undantaget, inte regeln. Och skillnaden är enligt undersökningen inte signifikant. Vidare uppger 46% av de unga kvinnorna att de blivit utsatta för sexuella handlingar mot sin vilja. Det är ju inte så bra.

Men i stort så verkar förhållandet för unga och sex vara bra. Undersökningen ger en i huvudsak positiv bild. Unga människor är helt enkelt kloka och smarta. Helt säkert smartare och klokare än vi äldre ibland tror. Unga och sex är faktiskt en solskenshistoria om vi ska tro UngKAB. Och det är ju fantastiskt bra.

Men det finns ett grundläggande problem med undersökningen. Den kan inte sägas vara representativ, svarsfrekvensen bland de som valts ut är mycket låg, 24%. Resten av de som svarat på undersökningen är självutvalda:

Enkäten genomfördes dels som ett utskick till ett representativt urval av 16-, 20-, 24- och 28-åringar i Sverige, dels via olika mötesplatser på internet (ett så kallat självselekterat urval). Endast 24 procent av dem i det representativa urvalet svarade på enkäten efter att ha fått två brev hemskickade. Den låga svarsfrekvensen i det representativa urvalet gör det svårt att generalisera resultatet till gruppen unga i Sverige. När man jämför de två urvalen sinsemellan kan man också se att de som svarat på enkäten via internet (det självselekterade urvalet) har en något större sexuell erfarenhet jämfört med det representativa urvalet.

15 278 unga mellan 15 och 29 år ingår i studien. Trots att undersökningen inte gör anspråk på att vara representativ, ger den genom det stora antalet svarande, stora möjligheter till fördjupad kunskap om sexuella erfarenheter hos unga i Sverige. Fördelningen mellan män och kvinnor är jämn, men några få av de svarande (46 respondenter) vill inte kategorisera sig utifrån kön. Andelen som betraktar sig som homosexuell uppgår till ett par procent av de svarande. Den andel bland de svarande som betraktar sig som bisexuell skiljer sig åt mellan könen. En betydligt större andel av kvinnorna jämfört med männen betraktar sig som bisexuella.

Med andra ord är det fullt möjligt att undersökningen visar upp en alltför positiv bild av unga och sex. att verkligheten är mer negativ. För det är väl ganska troligt att bortfallet av sexuellt oerfarna och de som haft problem med sex är större än bortfallet bland de med en positiv erfarenhet av sex. Så undersökningen måste ,samtidigt som den visar upp en positiv bild av unga och sex, tas med en nypa salt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Unga och sex – en solskenshistoria”

Kommentarer inaktiverade.