Skepp på väg mot Gaza förbjuds lämna Grekland

Enligt ett beslut fattat av Greklands säkerhetsminister Christos Papoutsis förbjuds fartyg på väg mot Gazas farvatten, under grekisk och utländsk flagg, att lämna grekiska hamnar. Den grekiska myndigheten för kustbevakning har gett order till samtliga lokalkontor att vidta nödvändiga åtgärder för implementering av beslutet.

Utifrån vad som är känt har lokala kustbevakningskontor fått instruktioner om att meddela alla fartyg med destinationer i det område som omfattas av Israels maritima blockad. För fartyg under grekisk flagg gäller också att noteringar om att meddelandet mottagits skall införas i fartygets loggbok.

Ett större område i östra Medelhavet kommer kontinuerligt att övervakas i syfte att elektroniskt spåra skepp som tros vara på väg mot det område som ligger under Israels blockad. Den grekiska polisen och tullmyndigheten i samarbete genomför samtidigt rigorösa kontroller av passagerare och besättning.

I praktiken betyder detta att Greklands regering och därmed också i förlängningen också EU gått med på att hjälpa Israel att upprätthålla en oacceptabel blockad av palestinskt territorium. Som en konsekvens av det grekiska beslutet har det första fartyget i Freedom Flotilla 2 stoppats av den grekiska kustbevakningen. Det handlar om det US-amerikanska fartyget Audacity of Hope.

I protest mot Greklands agerande ordnas därför en rad protester i Sverige, i USA och Europa idag.

Det grekiska beslutet understryker det internationella samfundets dubbelmoral i förhållande till Gaza och det palestinska folket. Man kritiserar blockaden i ord men bidrar i handling eller brist på handling till att upprätthålla den: Freedom Flotilla och Ship to gaza komerm dock oförtrutet att fortsätta arbeta för Gaza-blockadens hävande:

Oavsett vilka medel som användes för att tvinga den hårt pressade och skuldtyngda grekiska regeringen till en sådan förödmjukande eftergift, kommer vi inom koalitionen bakom Freedom Flotilla 2 att fortsätta vårt arbete för att häva blockaden. Vi gör detta på två sätt: dels genom folklig mobilisering och opinionsbildning, dels genom att ställa våra politiker till svars. Ship to Gaza Sverige har tidigare fått besked av företrädare för Utrikesdepartementet att den svenska uppfattningen är att förutsatt att våra fartyg klarar gängse och vedertagna inspektioner ska de tillåtas att lämna grekisk hamn. Sådana inspektioner har utförts utan anmärkning. Men den grekiska regeringens beslut är uppenbarligen inte grundat på sjövärdighet eller juridik, utan är snarare ett uttryck för maktpolitiska, möjligen ekonomiska, realiteter. Sålunda hänvisar den grekiske säkerhetsministern till det egna landets säkerhet och deklarerar att hela östra Medelhavet hädanefter kommer att övervakas för att upptäcka eventuella farkoster på väg till Gaza.

Denna utvidgning av blockadpolitiken är naturligtvis helt oacceptabel.

Därför kräver Ship to Gaza:

  • ”Outsourca” inte blockaden till Europa!
  • Låt våra skepp få segla mot Gaza!
  • Demonstrera idag!

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Jinge, Annarkia,
Borgarmedia: EX,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements