Datorspel och våld

Blir man våldsam av att spela våldsamma datorspel? Statens medieråd har undersökt vad forskningen på området säger och har presenterat rapporten Våldsamma datorspel och aggression – en översikt av forskningen 2000–2011. Forskningen visar enligt Statens Medieråd på ett statistiskt samband mellan våldsamma datorspel och aggression men inga belägg för att våldsamma datorspel orsakar aggressivt beteende. Statens medieråd har samlat in samtliga artiklar om våldsamma datorspel (VS) och aggression som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter sedan 2000. 

Översikten visar att det finns ett statistiskt samband mellan aggression och VS men att man inte kunnat belägga att spel orsakar våldsamt beteende. En stor del av forskningen lider av allvarliga metodologiska brister. Man har använt sig av ett stort antal olika mått på aggression med oklara kopplingar till våldsamt beteende och sällan studerat andra bakomliggande faktorer som påverkar både benägenhet att spela VS och personlig aggression.

Det fåtal studier som undersökt t.ex. problematiska familjeförhållanden och psykisk ohälsa visar att dessa faktorer förklarar både våldsamt beteende och benägenhet att spela VS. Hypotesen att VS orsakar våldsamt beteende hos personer med särskilda personlighetsdrag är för svagt utforskad för att kunna bevisas.

– Om forskningen inte kan ge några enkla svar huruvida spel gör barn aggressiva kanske vi vuxna ska sluta bedöma de spel barn spelar uteslutande utifrån om de är våldsamma eller inte. Istället bör vi ställa oss frågor som forskningen aldrig kommer att kunna besvara: vilka värderingar, normer och ideologier vill vi vidarebefordra till våra barn, säger Ulf Dalquist, forskningsansvarig vid Statens medieråd.

Rapporten kan laddas ned i sin helhet här, eller i en sammanfattad version här.

Det finns emellertid forskare som menar att Medierådet har fel och har tolkat forskningen fel:

Medierådet granskar tre typer av studier: laboratoriestudier, tvärsnittstudier och longitudinella studier. Man höjer på ögonbrynen när man läser redovisningen av dessa och jämför med granskningens konklusioner. Granskningens författare skriver att ”En tydlig majoritet av laboratoriestudierna redovisar resultat som pekar på att VS ökar aggression hos spelarna” – ungefär hälften av tvärsnittstudierna uppvisar ett samband mellan våldsamma spel och aggression, samt att 11 av 12 longitudinella studier visar ett samband mellan datorspelsvåld och aggression. Detta rimmar illa med slutsatsen att det inte finns något samband mellan VS och aggressivitet.

Däremot ger man medierådet rätt på så sätt att man medger att sambandet inte är lätt att se i det material som finns:

Vi ger Medierådets granskning rätt i att det inte är lätt att skilja ut VS som ensam faktor som framkallar våld och aggressivitet hos unga. Familjeförhållanden, genetisk disposition, personlighet, umgänge etcetera är starkare prediktorer. För barn som växer upp i en miljö som normaliserar mellanmänskligt våld blir VS ytterligare en källa till att lära sig aggressiva beteenden och hämma empatisk utveckling. Granskningen innehåller inget resonemang om hur långvarigt spelande med VS kan påverka barns hjärnor, hämma empatiska responser på andras lidande och vad detta innebär för aggressivt beteende, samt hur personer med bristande impulskontroll kan påverkas av spelande.

Efter att ha läst rapporten, läst Medierådets olika inlägg i frågan och lite annat så anser jag att forskarna faktiskt har fel i sin kritik av medierådet. Eller rättare sagt, Medierådet och de forskare som kritiserar dem har samma uppfattning. Det finns ett samband mellan våldsamma dataspel och aggressivitet. Sambandet med våldsamt beteende är svagare. Vad som är klart är att inte något bevisat orsakssamband, dvs det finns inga belägg för att att våldsamma dataspel i sig själv orsakar våldsamt beteende. Men för barn som i övrigt befinner sig i en riskfylld miljö för att utveckla aggressivt beteende så skulle våldsamma dataspel eventuellt kunna förstärka denna utveckling. Men även här så saknas egentliga bevis vad jag förstår. Det så kallade ”bråket” eller ”grälet” mellan olika forskare och Medierådet är alltså inte annat än en storm i ett vattenglas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements