HD-dom om hets mot homosexuella är ingen kränkning av Europakonventionen

Högsta domstolen i Sverige kränkte inte yttrandefriheten när den 2006 fällde fyra män för hets mot folkgrupp, slår Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna fast i en dom.

År 2006 åtalades och dömdes fyra personer för hets mot folkgrupp. De hade bland eleverna på en skola spridit flygblad som innehöll uttalanden om homosexuella. Målet gällde bland annat om åtalet innebar en kränkning av deras yttrandefrihet enligt Europakonventionen.

I sin dom fäste Högsta domstolen avgörande vikt vid att de fyra tagit sig in på skolan utan att ha rätt att vistas där och att de delat ut flygbladen utan att eleverna kunnat ta ställning till om de ville ta del av uttalandena eller inte.

På begäran av de dömda har fallet tagits upp i Europadomstolen, som meddelat dom den 9 februari 2012. Enligt Europadomstolen föreligger det inte någon kränkning av Europakonventionen. Slutsatsen är att ingripandet mot dem är rimligt med hänsyn till interesset av att skydda andra personers integritet. De fällda ännen hade delat ut flygblad på en gymnasieskola i Hälsingland där det bland annat stod att homosexuella hade ”en moraliskt destruktiv inverkan på samhället” och var ansvariga för spridningen av hiv/aids.

En jämförelse kan göras med det så kallade pastor Gren-fallet från 2005. Där kom Högsta domstolen till slutsatsen att det förelåg en kränkning av Europakonventionen, bland annat med hänsyn till reglerna om religionsfrihet. Här var också åhörarna frivilliga gudstjänstbesökare.

RFSL välkomnar för sin del domslutet  i Europadomstolen men beklagar däremot den obehagliga utvecklingen i S:t Petersburg.

Ulrika Westerlund, ordf. RFSL

– Att Europadomstolen så tydligt markerar att det i det här fallet var korrekt att döma för hets mot folkgrupp är mycket glädjande. Det var viktigt att få det klargjort att kränkande yttranden av det här slaget inte omfattas av konventionsskyddet, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

– Domen var efterlängtad av den europeiska hbt-rörelsen, eftersom det tidigare inte har funnits någon dom från Europadomstolen inom området hetsande mot homosexuella, säger Ulrika Westerlund, som också är involverad inom ett europeiskt nätverk där fall i Europadomstolen av betydelse för hbt-personers rättigheter bevakas.

Domen var enhällig, men två domare meddelade att de ”motvilligt” ställt sig bakom beslutet, men att det var det faktum att flygbladen delades ut på en skola som övertygade dem. Två andra domare tog istället till protokollet att de beklagade att domstolen inte tog chansen att ännu tydligare markera mot homofob hatpropaganda.

Domen sammanfaller i tid med en utveckling i motsatt riktning i andra delar av Europa och världen. S:t Petersburg är på väg att anta en lag som förbjuder ”homosexuell propaganda”. I detta innefattas ”lockelser, positiva åsikter och kommentarer som främjar icke-traditionella sexuella relationer och familjeförhållanden, riktade till minderåriga”. För hbt-rörelsen i S:t Petersburg är det tydligt att denna lag avser att i det närmaste omöjliggöra deras arbete.

– Det är en tydlig illustration av hur olika det ser ut i olika delar av Europa just nu. Å ena sidan klargör Europadomstolen att Sverige gjorde rätt när HD tillämpade vår hetslagstiftning och lät denna väga tyngre än yttrandefriheten, i syfte att skydda homosexuella mot hetspropaganda – å andra sidan inskränker politiker i S:t Petersburg hbt-rörelsens yttrandefrihet genom en lag som i sig själv kan sägas bidra till homofobt hetsande genom att homosexualitet i lagen jämställs med pedofili. Liknande lagar finns dessutom redan på två andra platser i Ryssland, säger Ulrika Westerlund.

I Europadomstolens dom, som är avfattad i domstolens första instans (Chamber judgement) och kan överklagas inom en tremånadersperiod till högsta instans (Grand Chamber), slås det fast att den av Europakonventionen skyddade yttrandefriheten inte generellt kan anses skydda grovt kränkande och fördomsfulla yttranden om grupper.

Svensson/RFSL

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements