Rimlig sammanslagning av myndigheter?

En statlig utredare föreslår att tolv myndigheter som sysslar med frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet ersätts av fyra myndigheter. Det han föreslår är alltså inte nedläggning av Socialstyrelsens verksamhet som flera media antyder  i en rubrik utan att Socialstyrelsen är en av de myndigheter som kan ersättas. Inte heller vill ha stänga Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutets verksamheter som en annan tidning för sin del antyder utan de ska också ingå i de 4 nya myndigheterna som utredaren Stefan Carlssson föreslår ska inrättas.

Totalt föreslår han att 12 myndigheters verksamhet överflyttas till 4 nya myndigheter. Han menar att det blir effektivare och att man sparar pengar genom dessa förändringar. Men jag tycker det verkar vara rimliga antaganden. Det är svårt för mig att bedöma om det blir så, om något som de 12 myndigheterna idag gör försvinner eller inte. De 12 myndigheter Stefan Carlsson vill förändra, lägga ner och slå ihop är Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet, Myndigheten för vårdanalys, Myndigheten för handikappolitisk samordning, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, Statens medicinsk-etiska råd, Hjälpmedelsinstitutet och Apotekens Service AB. De fyra nya myndigheter som ska inrättas och ta över de nedlagda myndigheternas verksamhet är:

•?Kunskapsmyndigheten för hälsa, vård och omsorg, får samlat ansvar för kunskapsstöd. Myndigheten stödjer uppföljning som leder till successivt lärande och förbättringsarbete. Kunnande inom olika fackområden integreras till behovsanpassade och användarvänliga underlag och råd. När det gäller riktlinjer som har kopplingar till prioriteringar, föreslår vi en arbetsform som gör att kommunernas och landstingens kunskap om praktiska och ekonomiska förutsättningar byggs in i beslutsprocessen.

•?Inspektionen för hälsa, vård och omsorg, får samlat ansvar för tillstånd, legitimationer, godkännanden och tillsyn. Detta ger förutsättningar för ett mer enhetligt och effektivt arbete. Tillsynen får också ökade resurser.

 Infrastrukturmyndigheten för hälsa, vård och omsorg, får i uppdrag att tillsammans med övriga aktörer utveckla och förvalta sektorns IT- och kommunikationslösningar. Staten får på så sätt en tydlig företrädare i detta breda arbete. Myndigheten får också i uppdrag att skapa en gemensam portal och gemensamma kommunikationskanaler för de tre andra myndigheterna. Målet är att de som arbetar inom sektorn, brukare, patienter och övriga medborgare ska få enkel tillgång till den information och de kommunikationskanaler de behöver, med bibehållet skydd för den personliga integriteten.

•?Myndigheten för Välfärdsstrategi, får i uppdrag att bevaka och analysera den övergripande utvecklingen av hälsa, funktionshindersfrågor, vård och omsorg. Myndigheten ska bland annat arbeta med uppföljning och analys av befolkningens hälsa, funktionshindrades situation, vårdens och omsorgens resultat, medborgarnas behov och förväntningar, teknisk utveckling samt forsknings- och innovationsklimat. Myndighetens arbete ger staten bättre möjligheter till framförhållning och strategisk styrning.

Jag tycker förslaget verkar rimligt som sagt, men det är svårt att greppa alla dess konsekvenser och vi får se vad kritiker har att säga, för säkerligen kommer det att komma kritik. Inte minst för att 500 anställda enligt Stefan Carlsson kan förlora jobbet om hans förslag genomförs.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Kanske effektivt om man sållar bort alla pärmbärare