En samling floskler – vänsterpartiets program mot segregationen

Vänsterpartiet i Göteborg har idag presenterat ett program mot segregationen. Det är en uppvisning i självklarheter och floskler. Det är inget som helst fel i grundanslaget och de grundläaggand ekraven. problemet är att alla kan hålla med om fler av dem och de andra är allmänt hållna och saknar därmed faktiskt betydelse:

Våra förslag i kampen mot segregationen
– Makten över grannskapet – stärk boendeinflytandet
– Makten över vardagen – medborgarinflytande på riktigt
– Välfärd för alla – sänkta kommunala avgifter
– Jämställdhet på riktigt – stärk kvinnors organisering
– Öka representationen – personalen ska avspegla befolkningen
– Ta från de rika och ge till de unga – satsa på Göteborgs ungdomar

För att kraven ska vara intressant måste de konkretiseras. de måste fyllas med innehåll. Det försöker man gör i Vänsterpartiets program till viss del. Låt oss se vad de skriver:

Makten över grannskapet – stärk boendeinflytandet

Alla är beroende av en bostad. Boendet ska vara en social rättighet och inte en vara som köps och säljs för ekonomisk vinning, på en marknad där människor i en socialt utsatt situation utnyttjas. Vänsterpartiet har längre drivit kravet om en rättvis kommunal bostadskö baserad kötid. Vi vill också utveckla de boendeformer som drivs utan vinstsyfte, såsom kommunala hyresbostäder, kooperativa hyreshus och stiftelser. Dyra och billiga bostäder ska blandas i samma bostadsområden och helst i samma kvarter.

Bostadsföretag som hyr ut bostäder utan vinstintresse ska betecknas som allmännyttiga, och garantera de boende ett stort inflytande över sin bostad. De boende ska gemensamt kunna utveckla och utforma sitt kvarter eller bostadsområde. Boende i ett allmännyttigt bostadsföretag ska ha inflytande över ekonomiska beslut som fattas i företaget.

Javisst, det är bra åsikter. Men hur gör man det?  Hur bygger vi mer? Hur får vi ett blandat bostadsbestånd?Inte ett enda konkret förslag i vänsterpartiets program utan bara floskler. Och hur får vi blandstad, med arbete, kontor och verkstäder i samma områden. Med industrier, bostäder och kontor blandat?

Makten över vardagen – medborgarinflytande på riktigt

Det pågår en konstant aktivitet i Göteborgs stadsdelar. Människor engagerar sig i föreningar och går samman för att utveckla sina bostadskvarter eller för att förbättra skolan. Många upplever dock att beslutsfattare inte lyssnar. Resultatet är att människor vänder sig bort från samhället. Förtroendet för beslut som påverkar vardagen minskar och idéer och viktiga erfarenheter från bostadsområdet eller skolan tas inte tillvara. Avsaknaden av inflytande skapar en stark misstro mot myndigheters, politiska partiers och andra institutioners faktiska vilja att bekämpa orättvisorna i samhället. Det låga valdeltagandet i socialt utsatta områden är ett tydligt resultat av detta. Vänsterpartiet vill skapa strukturer för att öka invånarnas verkliga inflytande över besluten som påverkar vardagen i stadsdelen. Det handlar om att involvera föreningar, nätverk och individer som de boende har stort förtroende för i beslutsprocesser. Makten över politiken och vardagen måste finnas hos invånarna i hela Göteborg.

Okej, men hur? att involvera föreningar och nätverk är inte att öka medborgarnas inflytande. Det är att öka inflytandet för de medborgare (vilket jävla ord) som redan kan ta för sig. För de är dessa människor som är med i föreningar och nätverk. Folk som redan har inflytande. Och ska verkligen partier betraktas som institutioner? Sverigedemokraterna? Kommunistiska Partiet?

Välfärd för alla – sänkta kommunala avgifter

Kommunala avgifter är alltid orättvisa. Orättvisan ligger i att avgiften är oftast densamma oavsett inkomst. Vi vill öka progressiviteten i de kommunala avgifterna för t.ex. förskolan, kulturskolan och äldreomsorgen så att låginkomsttagare betalar en procentuellt lägre avgift än de med högre inkomster. I synnerhet kvinnor får då tillgång till barn- och äldreomsorg när kostnaderna sänks. Fler barn från arbetarklassen får möjlighet att gå på kulturskolan. På många områden verkar Vänsterpartiet för att helt avgiftsbefria viktig kommunal service så som kollektivtrafiken. En utbyggd kollektivtrafik som är tillgänglig för alla är ett viktigt bidrag till att motverka stadens segregation.

Bra, men vad är kulturskolan? Hur många vanliga människor vet vad det är? Och vore inte en enhetlig progressiv skatt nåt att sträva efter. Hur har man tänkt att göra om pengarna till kommunen minskar i och med denna progressivitet i avgifterna?

Jämställdhet på riktigt – stärk kvinnors organisering

Kvinnors livsvillkor har drastiskt försämrats under den borgerliga regeringen. Inkomstgapet mellan kvinnor och män har ökat. En större andel av kvinnorna arbetar i lågbetalda sektorer där otrygga, tillfälliga anställningar är vanliga. Kvinnor från arbetarklassen tvingas också ta ett större ansvar för hemarbetet och omvårdnad av anhöriga. Kvinnor behöver fler mötesplatser för att utbyta erfarenheter och stärka varandra.

Vänsterpartiet vill instifta ett kommunalt stödprogram för kvinnors organisering. Stödet ska såväl stötta startandet av nya kvinnoorganisationer som stödja redan befintliga verksamheter. Bidraget ska främst riktas till kvinnor och tjejer i socialt utsatta stadsdelar.

Det där är bara dumheter. Det innebär ingenting för de flesta kvinnor. Inte ett skit. Att göra spårvagnshållplatser trygga genom att bygga bostäder ända ner och ta bort grönområden och otäcka asfalts- och betongöknar skulle betyda nåt. Skulle förändra nåt. Att se till att fler kvinnor får arbete skulle betyda nåt. Betyda förbättring för kvinnor.

Öka representation – personalen ska avspegla befolkningen

Segregationen och kampen mot segregationen handlar om makt. Därför är det viktigt att se vilka som bestämmer över politiken och vilka som sätter dagordningen för frågor som diskuteras. I Göteborgs Stads finns många tjänstemän och folkvalda som utformar politiska förslag som formar människors vardag. Vilka som är representerade bland beslutsfattare och tjänstemän är viktigt och exkludering av vissa grupper blir direkt ett demokratiskt problem.

Vänsterpartiet vill att sammansättningen bland kommunanställda ska spegla sammansättningen hos invånarna i Göteborg. Det gäller representation baserad på bostadsadress, kön och etnicitet. Det är viktigt att den offentliga servicen håller samma höga kvalitet i hela staden. På samma sätt som goda kunskaper i svenska är en förutsättning för att göra ett bra arbete i välfärdssektorn måste Göteborgs Stad som arbetsgivare bli bättre på att identifiera andra språkkunskaper än svenska som en viktig kompetens.

Ja det är viktigt att de som är politiker i ett område också bor i det. Men att det är så betyder inte på något sätt att den social snedrekryteringen kommer att bli mindre. Det krävs mycket mer än bara ett administrativt beslut för det. Övriga typer av kvotering (etnicitet, kön, språk) som Vänsterpartiet föreslår är antidemokratiska när det tillämpas på detta vis, i den allmänna politiken. De  kommer att medverka till klaninflytande, gangsterinflytande och inflytande från religiösa ledare i politiken. Till korruption. Den typ av samhälle vill jag inte ha. att de kommunanställd ska kvoteras enligt samma mönster, vilket ju är det som vänsterpartiet egentligen föreslår, är inte bara fel. Det är vanvett. Det kommer att leda till ett totalkorrupt samhälle.

Ta från de rika och ge till de unga – satsa på Göteborgs ungdomar

Segregationen slår hårt mot Göteborgs ungdomar. Ungdomar är förlorare när skolor drabbas av nedskärningar och fritidsgårdars öppettider alltid hamnar längst ner på politikernas prioriteringslista. Vänsterpartiet vill skapa fler mötesplatser för unga under 20 år. Skolkortet ska utökas till helger och skollov. Fler skolor ska byggas i socialt utsatta områden. Systemet med friskolor ökar segregationen och ska avskaffas.

Det är bra. Självklart ska privatskolorna (som V felaktigt kallar friskolor) avskaffas. Det är emellertid ingen kommunal instans som kan besluta om det. Utan det måste till lagstiftning. Dvs det handlar om riksdagsbeslut.

Men det saknas uppenbarligen saker i Vänsterpartiets program. Hela områden. Trafik. Stadsplanering. Arbetslöshet. Brottslighet. Arbetsmarknad. Hur ska vi göra med arbetslösheten? Den svarta arbetsmarknaden? 200 000 – 300 000 människor lever utanför den vita arbetsmarknaden och alla former av sociala skyddsnät i Sverige. Bemanningsföretagen? De bemanningsföretag som förvandlat många svenskar till daglönare och därmed ökat segregationen och de ekonomiska klyftorna? Brottsligheten? De maffialiknande strukturerna kring vissa familjer, kyrkor och moskéer? Vardagsbrotten?

Inledningen på debattartikeln i GP är också problematisk:

En spårvagnsresa från Saltholmen till Komettorget visar på stora klyftor i Göteborg. Majoriteten av stadens 13 000 arbetslösa bor i de nordöstra stadsdelarna medan arbetslösheten är lägst i västra Göteborg. Skillnaden i årsmedelinkomst mellan rikaste och fattigast stadsdelen är 160 000 kronor. I dag lever vart femte barn i fattigdom.

Det är för grovt uppdelat. Jag tvivlar på att folk i Pilegården, Kobbegården, Järnbrott, Flatås, Kaverös, Tynnered, Frölunda, Högsbohöjd och Högsbo känner igen sig i att de som bor i väster är priviligierade. annars är ju siffrorna korrekta.

Vänsterpartiets program mot segregationen har en bra ansats.  Det är en bit på väg. Det finns en del bra tankar och en del bra förslag, men alldeles för få. Programmet saknar mycket, det är inte tillräckligt konkret och de har vansinnets prägel när det gäller en del av kvoteringsförslagen. Och det finns alldeles för många floskler. Sånt som i princip alla kan hålla med om.

Sen som avslutning. Saker och ting måste inte bli bättre bara för att många är tillfrågade och inblandade. Kanske mer demokratiskt. Men det gäller knappast framtagandet av vänsterpartiets program mot segregationen även om många (därav många personliga vänner och nära personliga och politiska kontakter) tycks ha fått komma med synpunkter. Det finns också en risk att de blir mer floskelfyllt och mer intetsägande när det är många viljor som ska styra och ställa. Det skrämmer visserligen inte bort nån i det läget, men det vinner ingen heller.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “En samling floskler – vänsterpartiets program mot segregationen”

Kommentarer inaktiverade.