Färre lagförda brottslingar under 2011

Under 2011 anmäldes det något fler brott än under 2010. Samtidigt har dock antalet lagförda brottslingar minskat. År 2011 fattades 136 000 lagföringsbeslut, det är 1 procent eller 1 800 färre lagföringsbeslut jämfört med 2010. Domsluten minskade till 73 700 beslut (-1 procent) och strafföreläggande minskade till 38 500 (-3 procent), medan åtalsunderlåtelserna ökade med 1 procent till 24 100 beslut. Även om antalet lagföringsbeslut minskade under 2011, har de totalt sett ökat med 21 900 beslut (+19 procent) sett till en tioårsperiod.

När det gäller ungdomar 15-17 år minskade antalet lagförda ännu mer under förra året. I den åldersgruppen fattades totalt 1 970 färre lagföringsbeslut (-14 procent), jämfört med året innan. allra mets minskade antalet lagförda ungdomar när det gäller snatteribrott. Minus 28% under 2011. Däremot ökade antalet lagförda brottslingar bland yngre vuxna:

Antalet lagföringsbeslut ökade för de tre åldersgrupperna 18–20 år, 21–24 år och 25–29 år. Den största antalsmässiga ökningen skedde i gruppen 21–24 år (+941 beslut eller +5 procent). Den största ökningen sett till 100 000 av medelfolkmängden skedde däremot i åldersgruppen 18–20 år (+74 beslut per 100 000 av medelfolkmängden i åldersgruppen).

De flesta typer av straff har minskat. Det som ökat mest är villkorliga domar:

Åtalsunderlåtelserna ökade något (+1 procent) jämfört med året innan till 24 100 beslut.

Domsluten har minskat något (–1 procent) jämfört med 2010 till 73 700 domslut 2011.

Strafföreläggande minskade (–3 procent) jämfört med året innan till 38 500 beslut.

Påföljden villkorlig dom är den påföljd som ökat mest sedan 2010. Antalet domar med huvudpåföljd villkorlig dom har ökat med 3 procent eller 339 beslut. År 2011 fattades 11 800 lagföringsbeslut där villkorlig dom var huvudpåföljd. Den största ökningen av antalet villkorliga domar har skett gällande stöld (+196 beslut) och brott mot lag om straff för smuggling (+72 beslut).

Både antalet böter utdömda i domstol och i form av strafförelägganden har minskat sedan 2010. När det gäller utdömda böter i domstol avser minskningen framför allt brott enligt trafikförordningen och  snatteri (–823 respektive –424 beslut).

Antalet domar där fängelse var huvudpåföljd ligger kvar på nästan samma nivå som föregående år (–60 domslut) på 12 700 domslut. Den utdömda strafftiden har ökat under den senaste tioårsperioden från ett medel på 8,2 månader 2002 till ett medel på 8,9 månader 2011. Jämfört med 2010 har dock strafftiden minskat från ett medel på 9,4 månader

Som jag ser det är det en vettig utveckling att villkorliga domar ökar. Det handlar i stort sett bara om förstagångsförbrytare och eftersom vi vet att en klar majoritet av brottslingar aldrig återfaller i brott är det ett vettigt sätt att minska samhällets kostnader med liten risk för fortsatt brottslighet hos den dömde.

Att antalet lagförda minskar med antalet anmälda brott ökar kan tyda på flera saker. Mörkertalet, dvs brott som inte anmäls minskar, fler brott begås av färre brottslingar eller att polisen och rättsväsendet blivit ineffektivare. Det kan också vara så att alla tre påståendena är sanna eller kanske bara två av dem.

Läs också:
Majoriteten dömda brottslingar återfaller inte i brott
Hälften av alla brott begås av liten grupp kriminella

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements