Stora svenska jordbruk – Högestad och Christinehof

Del 2 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Flertalet stora svenska jordbruk ligger i Skåne, många ligger i Västergötland och Östergötland, några i Halland och några få i Mälardalen och kring Stockholm. Ett av de största är Högestad & Christinehof Fideikommiss AB som också är en av Sverige största adliga privata markägare. Totalt äger företaget mer än 1% av Skåne, 13 000 ha. Godset är därmed den näst största eller tredje största markägaren i Skåne. Huvuddelen av marken, 7 137 ha är skog. Företaget förvaltar  6 000 ha jordbruksmark. Av jordbruksmarken brukas 2 000 ha av företaget självt och resterande mark av arrendatorer. Ägare av företaget är familjen Piper som ju länge har ägt de aktuella godsen, närmare bestämt sen början av 1700-talet.

Verksamheten på Christinehof och Högestads gods drivs av Högestads & Christinehof Förvaltnings AB, ett dotterbolag till Högestad & Christinehof Fideikommiss AB. Vissa år har det företaget varit en av de största mottagarna av det så kallade gårdsstödet, ett jordbruksstöd från EU. I styrelsen för moderbolaget sitter Carl Piper, Anna Piper och Fredric Piper från ägarfamiljen. Carl Piper, som ofta brukar kallas den röde greven, sitter också i styrelsen för andra stora skånska jordbruksföretag som Barsebäcksföretagen AB, ägt av familjen Hamilton. På Barsebäck växte Carl Piper upp då hans mor gifte om sig med ägaren till det godset, Ian Hamilton. De nuvarande ägarna till Barsebäck är alltså Carl Pipers halvbröder.

En viktig del av jordbruket på Christinehof och Högestad är köttproduktion. Denna är KRAV-märkt och bedrivs extensivt:

Förutom växtodlingen omfattar jordbruket en besättning med cirka 250 ekologiska nötdjur. Djurhållningen drivs enligt riktlinjerna för KRAV-märkt kött. Sommarhalvåret tillbringar de på våra egna obesprutade naturbetesmarker och tack vare självförsörjningen av foder kan vi garantera att även vinterfödan uppfyller KRAV-kriterierna.

Godsföretaget har numera  ingen mjölkproduktion. Högestad och Christinehof gör stor sak av att man vill vara ett miljövänligt jordbruk och att man ägnar mycket pengar och eenrgi åt att bevara olika natur- och kulturvärden:

Fideikommissets marker har mycket stora natur- och kulturvärden. Idag skyddas 2236 hektar mark på elva platser under Natura 2000, av dessa är fyra områden på totalt 1298 hektar naturreservat. Störst är de som sträcker sig genom Verkeåns och Fyleåns dalgångar. Dessa marker räknas som några av landets mest intressanta naturområden.

Fideikommisset strävar efter att bevara alla natur- och kulturvärden som redan finns och samtidigt förändra markerna så att de kan hysa en ännu större mångfald av arter. Detta arbete innebär restaurering och nyskapande av livsmiljöer. För att öka de biologiska värdena ytterligare skapas stråk och korridorer som binder samman biotoperna. I detta nätverk ingår bland annat våtmarker, alléer, alkärr, brynkanter, buskage, lähäckar, åkerholmar, märgelgravar och rinnande vatten.

På godsens marker förekommer också en del vilt och man organiserar jakt på detta. Utöver det bedriver företaget också fastighetsförvaltning och besöksverksamhet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Grevar och baroner får stora bidragStora svenska jordbruk – KC Ranch >>
Advertisements