Minskad brottslighet och fler anmälda brott

Det blir allt vanligare att privatpersoner polisanmäler när de har utsatts för brott. För vissa brottstyper är anmälningsbenägenheten dock fortfarande mycket låg. Endast vart femte sexualbrott uppges vara polisanmält. Det visar en delrapport från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

En stor del av brotten som begås kommer aldrig till polisens kännedom. Endast vart tredje brott mot enskild person uppges vara anmält till polisen. Lägst anmälningsbenägenhet är det vid sexualbrott där bara 19 procent av brotten anmäls. Men jämfört med 2005 då 11 procent av sexualbrotten anmäldes, har ändå anmälningsbenägenheten ökat.

Utsattheten för brott och brottsligheten minskar i Sverige. Däremot så ökar antalet anmälda brott i takt med att anmälningsbenägenheten ökar. Allt fler brott och en allt större andel av de begångna brotten anmäls idag. Förlitar man sig på anmälda brott för att se hur brottsutvecklingen är så får man en mycket skev bild av verkligheten. 2005 utsattes 13,1% av befolkningen för brott mot enskild person, 2011 hade denna siffra sjunkit till 11,6%. När det gäller utsattheten för egendomsbrott så sjönk det från 12,6% år 2006 till 10,4% år 2011.

– Egendomsbrott anmäls i hög grad till Polisen, och där står bostadsinbrotten för den största ökningen i NTU, säger Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå. Mellan 2006 och 2011 har andelen anmälda bostadsinbrott ökat från 74 till 89 procent av antalet begångna bostadsinbrott.

– Det har även blivit vanligare att de utsatta väljer att anmäla brott mot enskild person, t.ex. hot, misshandel eller sexualbrott. År 2005 anmäldes 24 procent av brotten och 2011 hade andelen ökat till 33 procent, konstaterar Thomas Hvitfeldt.

Personrån anmäls mest (54 procent av fallen anmäls), bedrägeri anmäls i 43 procent av fallen och drygt vart tredje fall av misshandel (35 procent), polisanmäls. Trakasserier och sexualbrott anmäls i lägst utsträckning, 22 respektive 19 procent.

Anmälda brott

Om Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

NTU bygger på intervjuer med cirka 13 000 personer i åldrarna 16-79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, samt allmänhetens upplevda trygghet och förtroende för rättsväsendet. För tredje gången publicerar Brå kapitlet om utsatthet tidigare. Resultatet från hela undersökningen publiceras i januari 2013. Delrapporten från NTU går att ladda ner.

NTU visar också att över hälften (53%) av alla brott begås mot mindre än 2 procent av befolkningen (1,6% för att vara exakt). Det är alltså en mycket liten grupp som utsättas för de flesta brott. Denna grupp har en överrepresentation av ensamstående, lågutbildade, unga personer, kvinnor och invandrare. Vilket betyder att arbetare, ensamstående, invandrare, kvinnor och unga oftare utsätts för brott än befolkningen i genomsnitt.

Samtidigt utsätts de allra flesta människor inte för brott överhuvudtaget. Det gäller även unga, invandrare, ensamstående, kvinnor och arbetare. Nästan 90% av befolkningen utsattes inte för något brott under 2011.

Svensson/Brå 

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements