Ökar våldet mot kvinnor?

Vad jag kan förstå finns det inga belägg för att så är fallet. Våldet mot kvinnor ökar sannolikt inte. När kvinnoorganisationer eller media påstår detta så ljuger de helt enkelt. Antalet misshandelsanmälningar (antalet mord minskar och har gjort i många år) har dock ökat under en lång tid, så pratar vi om anmäla brott så har antalet anmälningar av våld mot kvinnor ökat. Men tittar man på trygghetsundersökningar och liknande så tycks det inte finnas nån ökning av antalet fall av våld mot kvinnor:

Det finns också undersökningar där utsatthet för våld efterfrågas. Utifrån uppgifter om självrapporterat grövre våld samt våld i hemmet i SCB:s undersökning av levnadsförhållanden (ULF) kan man dra slutsatsen att omfattningen av våld mot kvinnor legat relativt konstant under 2000-talet. Ett sådant antagande styrks också av att andelen kvinnor som sökt vård på grund av utsatthet för våld av annan person mellan åren 2000 och 2006 ligger på en tämligen  jämn nivå (Brå rapport 2008:23, s 123-124).

Under åren 2004 till 2008 svarade 3 procent av kvinnorna i Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät att de utsatts för fysiskt våld. I undersökningen 2009 minskade denna siffra till 2 procent, en förändring som står sig i preliminära siffror för 2010.

När det gäller hot om våld i samma undersökning ligger resultaten av kvinnornas svar i linje med utsatthet för våld. Andelen låg konstant på 5 procent under åren 2004 till 2008, för att sjunka en procentenhet 2009 till 4 procent. Också denna minskning står sig i  2010 års preliminära siffror.

Ovanstående siffror rör inte enbart våld och hot från män utan även från kvinnor. Om man vill få en bild av just mäns våld och hot mot kvinnor är Brå:s Nationella trygghetsundersökning (NTU) en bättre källa. Andelen kvinnor som där anger att de utsatts för brott i en nära relation under det senaste året var densamma 2007, 2008,  2009 och 2010, ca en procent.

Det som händer är alltså att en större del av alla brott anmäls. Mörkertalet minskar. Samma förhållande gäller våldtäkter och våldtäktsanmälningar, men där har också förändrad lagstiftning lett till en ökning av antalet anmälningar. Här är siffrorna inte lika entydiga och Brå anser att det kan ha skett en reell ökning, men siffror och uppgifter som bevisar det saknas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements