Upp för SD, stillastående för resten av partierna

Så har utvecklingen varit sen maj. Visst tapp för folkpartiet socialdemokraterna och moderaterna samt en viss ökning kan dock noteras. Sen valet 2010 har dock socialdemokraterna, miljöpartiet och sverigedemokraterna fått ökat stöd medan alla borgerliga partier fått minskat. Vänsterpartiet står och stampar.

Partisympatiundersökningen (PSU) visar att ett riksdagsval i november skulle ge regeringspartierna (C+FP+M+KD) 41,8 procent av rösterna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle tillsammans få 49,1 procent. Sverigedemokraterna skulle få 7,9 procent och övriga partier 1,2 procent av rösterna.

För regeringspartierna som block noteras ingen statistiskt säkerställd skillnad jämfört med maj 2012. Centerpartiet skulle i november få 4,4 (±0,3), Folkpartiet 5,5 (±0,4), Moderaterna 28,1 (±0,7) och Kristdemokraterna 3,8 (±0,3) procent.

Socialdemokraterna skulle vid val i november 2012 få 34,8 (±0,8), Vänsterpartiet 5,8 (±0,4) och Miljöpartiet 8,6 (±0,6) procent.

Sverigedemokraterna skulle vid val i november få 7,9 (±0,5) procent av rösterna. Övriga partier skulle vid val i november få 1,2 (±0,2) procent av rösterna. Bland övriga partier är Piratpartiet och Feministiskt initiativ störst.

Sammantaget har alltså varken allianspartierna eller en koalition S, MP och V majoritet i opinionen. Majoritet i riksdagen kan det väl sannolikt bli ändå i nästa val (men mycket kan förändras fram till dess), för annars ser nog SD till att det blir fortsatt borgerlig regering.

Partierna i november 2012 (tabell finns här)

Centerpartiet

Vid val i november 2012 skulle Centerpartiet få 4,4 ± 0,3 procent av rösterna. Jämfört med maj kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras, men i förhållande till riksdagsvalet 2010 är detta en statistiskt säkerställd minskning.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,7 procent till Moderaterna, cirka 0,6 procent till Socialdemokraterna samt cirka 0,3 procent till Miljöpartiet.

Folkpartiet

Folkpartiet skulle få 5,5 ± 0,4 procent av rösterna vid val i november 2012. Ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj har skett. Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras en statistiskt säkerställd minskning.

Folkpartiet har jämfört med maj 2012 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Moderaterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,8 till Socialdemokraterna, cirka 0,4 procent till Miljöpartiet, cirka 0,4 procent till Moderaterna och cirka 0,2 procent till Sverigedemokraterna.

Moderaterna

Om det varit val i november 2012 skulle Moderaterna få 28,1 ± 0,7 procent av rösterna. Det innebär ingen statistiskt säkerställd skillnad jämfört med maj. Jämfört med riksdagsvalet 2010 är det en statistiskt säkerställd minskning.

För Moderaterna noteras statistiskt säkerställda nettovinster jämfört med maj på cirka 1,0 procent från gruppen ”Vet ej” och cirka 0,3 procent från Folkpartiet. Partiet har jämfört med maj även en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,6 procent till Sverigedemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2010 har Moderaterna statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,9 procent från Kristdemokraterna, cirka 0,7 procent från Centerpartiet och cirka 0,4 procent från Folkpartiet. Samtidigt noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,2 procent till Socialdemokraterna, cirka 1,2 procent till Sverigedemokraterna och cirka 0,3 procent till Miljöpartiet.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna skulle få 3,8 ± 0,3 procent av rösterna vid val i november 2012. Jämfört med maj kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras men i förhållande till riksdagsvalet 2010 är detta en statistiskt säkerställd minskning.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster för Kristdemokraterna på cirka 0,9 procent till Moderaterna och cirka 0,2 procent till Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skulle erhålla 34,8 ± 0,8 procent av rösterna vid val i november 2012. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning jämfört med maj och en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2010.

För Socialdemokraterna noteras statistiskt säkerställda nettoförluster jämfört med maj på cirka 0,9 procent till Sverigedemokraterna och cirka 0,3 procent till Vänsterpartiet.

I förhållande till riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,2 procent från Moderaterna, cirka 0,8 procent från Folkpartiet, cirka 0,7 procent från Miljöpartiet, cirka 0,6 procent från Centerpartiet och cirka 0,2 procent från Kristdemokraterna. Samtidigt har Socialdemokraterna jämfört med riksdagsvalet 2010 en statistisk säkerställd nettoförlust på cirka 0,6 procent till Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet

Vid val i november 2012 skulle Vänsterpartiet få 5,8 ± 0,4 procent av rösterna. Ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj eller med riksdagsvalet 2010 kan noteras.

Vänsterpartiet har i förhållande till maj en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,3 procent från Socialdemokraterna.

Miljöpartiet

Om det varit val i november 2012 skulle Miljöpartiet få 8,6 ± 0,6 procent av rösterna. Det innebär ingen en statistiskt säkerställd skillnad jämfört med maj. Jämfört med riksdagsvalet 2010 innebär det en statistiskt säkerställd ökning.

I förhållande till riksdagsvalet 2010 har Miljöpartiet statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,4 procent från Folkpartiet, cirka 0,3 procent från Centerpartiet och cirka 0,3 procent från Moderaterna. Partiet har samtidigt en nettoförlust i förhållande till riksdagsvalet 2010 på cirka 0,7 procent till Socialdemokraterna.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna skulle få 7,9 ± 0,5 procent av rösterna vid val i november 2012. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört både med maj och med riksdagsvalet 2010.

Sverigedemokraterna har i förhållande till maj statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,9 procent från Socialdemokraterna, cirka 0,8 procent från gruppen ”Vet ej” och cirka 0,6 procent från Moderaterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 1,2 procent från Moderaterna, cirka 0,6 från Socialdemokraterna och cirka 0,2 procent från Folkpartiet.

”Övriga partier”

Gruppen ”övriga partier” skulle få 1,2 ± 0,2 procent av rösterna vid val i november 2012. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med maj och en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2010.

För ”övriga partier” noteras en statistiskt säkerställd nettovinst jämfört med maj på cirka 0,2 procent från gruppen ”Vet ej”.

Figur 1 Nettoflöden från riksdagsvalet 2010 till november 2012

I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet 2010 till november 2012 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2010, och dessutom om vilket parti man skulle rösta på vid val i november 2012. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2010 eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 21 i tabellpublikationen.)

Figur 2 Nettoflöden från maj 2012 till november 2012

I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från maj 2012 till november 2012 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat partisvar eller svarat ”vet ej” på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. (Ovägda underlag återfinns i tabell 22 i tabellpublikationen.)

Vad som är tydligt är att de små borgerliga partierna förlorat sympatisörer till såväl socialdemokraterna, moderaterna som miljöpartiet. Sverigedemokraterna har vunnit sina nya sympatisörer från moderaterna och socialdemokraterna som väntat, men också från soffliggarna. Något som nog också kan anses som förväntat.

PSU i november 2012 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 8 999 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 16,7 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,5 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 18,9 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår därmed till 39,1 procent. Det totala antalet intervjuer är 5 479. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 1 till 25 november. Huvuddelen av intervjuerna genomfördes under första halvan av mätperioden. Fram till och med den 15 november hade 76 procent av intervjuerna genomförts.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Sannolikt är bortfallet större i vissa grupper. Grupper med bristande språkkunskaper och fattiga har sannolikt ett större bortfalla ändra. För att kompensera detta har SCB viktat bortfallet i förhållande till kön och ålder, utbildning, inrikes/utrikes född samt region. Däremot inte till inkomst eller klass så det kan finnas fel i undersökningen som i så fall sannolikt missgynnar socialdemokraterna, sverigedemokraterna och vänsterpartiet.

Svensson/SCB

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements