Sexköpslagen borde införas i fler länder

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) är en organisation som bland annat vill sprida svenska erfarenheter av att arbeta mot sexköp och prostitution. Målet är att bilda opinion för att fler länder ska kriminalisera sexköp, förbjuda alla former av koppleri, erbjuda adekvat och kompetent stöd till personer som vill lämna prostitution samt arbeta förebyggande mot sexköp och prostitution.

En av tretton svenska män uppger att de har köpt sex (2008), jämfört med en av åtta år 1996, tre år innan sexköpslagen trädde i kraft. Det betyder knappast att 40 % av sexköparna har ”försvunnit”, utan snarare att förbudet haft en normativ effekt. Samtidigt har de ju försvunnit som sexköpare, så det är ju inte bara normativt som lagen har haft effekt. Att köpa sex är mindre accepterat idag och förmodligen också mindre vanligt.

Förutom att sprida goda exempel från det svenska arbetet mot sexköp föreslår SKR en rad åtgärder till den svenska regeringen för att Sverige ska kunna ta ytterligare kliv framåt i den globala kampen mot sexköp och den människohandel som följer i dess spår. Ett av de förslag som SKR har är att Sverige bör göra som Norge och kriminalisera sexköp utomlands. Det är ett förslag som jag inte tycker är bra ur rättssäkerhetsynpunkt. Ett annat förslag är att göra prostituerade till brottsoffer. Det förslaget tycker jag också är problematiskt. Men resten av de förslag man ställer är jag helt överens med:

Utöver detta ser SKR flera förbättringsområden i det svenska arbetet mot sexköp.

  • Förbättra stödet till personer som vill lämna prostitutionen.
  • Åtgärder för att motverka sexköp och prostitution måste bättre inkludera eller särskilt rikta sig till hbt-personer, vars erfarenheter av prostitution ofta osynliggörs. Det gäller lagstiftningen såväl som stödjande och förebyggande insatser.
  • Det krävs fortsätta satsningar att förebygga att unga hamnar i prostitution med särskilda satsningar på unga som använder sex som självskadebeteende och hbt-personer,.
  • Det krävs satsningar att förebygga att unga blir sexköpare, med särskilt fokus på killar och normer för maskulinitet.

Sverige bör arbeta inom EU för att fler länder ska

  • kriminalisera sexköp
  • erbjuda adekvat och kompetent stöd till personer som vill lämna prostitution
  • arbeta förebyggande mot sexköp och prostitution
  • förbjuda alla former av koppleri

Palermoprotokollet, som antogs av FN år 2000, kräver att stater genom lagstiftning eller andra åtgärder motverkar själva efterfrågan som ligger bakom alla former av exploatering av människor som leder till människohandel. Prostitution är just ett sådan form av exploatering, där efterfrågan på att köpa sex är förutsättningen för en marknad för människohandlare.

Enligt FN:s särskilda rapportör för människohandel (2004-2008) Sigma Huda är den största delen av världens prostitution en form av människohandel. Hon menar att vägen in i prostitution och erfarenheterna av prostitution nästan alltid innefattar ett utnyttjande av personens utsatthet, beroendeställning eller position i maktordningar baserade på kön, etnicitet och klass.

Samtidigt som Sverige förbjudit sexköp och många svenska kvinnoorganisationer arbetar för att sexköpslagen ska spridas till andra länder så ger SIDA bidrag till en nederländsk organisation som arbetar för att prostitution ska legaliseras. En i mitt tycke totalt felaktig inriktning. Sida menar dock att deras bidrag är viktigt och att pengarna inte får användas till att propagera för fri prostitution och mot sexköpslagen:

Men Mama Cashs syn på sexköp har inte hindrat Sida från att utöka stödet till organisationen.

– Det är deras interna ställningstagande och vi har markerat i kontraktet att de inte får använda våra pengar till sådana frågor, säger Carolina Johansson Wennerholm som är ledande ämnesföreträdare inom jämställdhet på Sida.

Hon syftar på en klausul i det nya avtal som ger Mama Cash 25 miljoner kronor åren 2011–2016. Den säger att Sidastödet inte får gå till aktiviteter för att avkriminalisera ”sexarbetares klienter”, och använder därmed just den bild av sexköp som Mama Cash lobbar för.

– Om förutsättningen för samarbete är svenska normer i alla frågor blir det till slut svårt att hitta aktörer att jobba med, säger Carolina Johansson Wennerholm.

Det är små, kvinnoledda organisationer runt om i världen som genom Mama Cash får pengar och kapacitetsstöd. Bland annat ges stöd till organisationer som arbetar för lesbiskas rättigheter och för att hjälpa kvinnliga våldsoffer.

– Mama Cash gör ett väldigt bra jobb och är en av få aktörer som når dessa gräsrotsorganisationer för extremt utsatta kvinnor, säger Carolina Johansson Wennerholm.

Hon beskriver Mama Cashs arbete för kvinnors rätt till sin kropp, ekonomi och röst som helt i linje med svenska policyer och prioriteringar. Men både utvecklings- och jämställdhetspolicyn refererar också till det svenska arbetet mot prostitution och människohandel.

De svenska kvinnoorganisationer som ingår i Sveriges kvinnolobby kritiserar dock SIDA:

Sveriges kvinnolobby, som under sitt paraply samlar många av landets kvinnoorganisationer, reagerar starkt på stödet till den nederländska organisationen Mama Cash.

– Biståndspengar ska inte gå till att stärka en av de stora organisationerna som jobbar för att prostitution ska ses som ett arbete.Då stödjer man en idé om att kvinnor går att köpa, säger Stephanie Thögersen som är projektledare på Sveriges kvinnolobby.

[…]

Sveriges kvinnolobby håller med om att Mama Cash gör många bra saker, men underkänner Sidas övriga resonemang.

– Det handlar om två diametralt olika synsätt på mänskliga rättigheter. Mama Cashs syn strider mot Sveriges ställningstagande att det är en typ av våld att köpa en annan människas kropp för sitt eget nöjes skull, säger Stephanie Thögersen.

Hon tycker inte heller att Sida genom en avtalsklausul undgår att stödja en fråga som Mama Cash prioriterar.

– Sidas stöd stärker organisationen i sin helhet, och gör så att den kan omfördela andra pengar för att jobba för legalisering av prostitution. Sida ger Mama Cash legitimitet, särskilt eftersom många länder är intresserade av att följa Sverige i frågan om kriminalisering av sexköp, säger Stephanie Thögersen.

Bland andra Frankrike, Irland, Nordirland, Skottland och Finland håller på att se över sina lagar. I november kontaktade en irländsk delegation Sveriges kvinnolobby för att få dess bild av sexköpslagen. Då hade den svenska organisationen Rose Alliance redan varit i Irland och fört fram sin kritik mot kriminaliseringen av sexköpare.

Rose Alliance drivs av personer som kallar sig för sexarbetare. Den fick 15000 euro av Mama Cash förra året, och får 40000 euro de närmaste två åren.

SIDA får för sin del medhåll av RFSU när det gäller stödet till Mama Cash. Man menar att utan stödet så glöms utsatta kvinnor i världen bort.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements