Ingen ökad brottslighet i Sverige

Brå har kommit med en ny rapport – Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011. Den visar att anmälningar om villainbrott och misshandel ökat något det sita året, men färre har åkt fast för att ha kört alkoholpåverkade. Det är en del av innehållet i den återkommande beskrivningen av brottsutvecklingen i Sverige 2008–2011, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag. Nytt i denna omgång är kapitel om bedrägeri samt hot och trakasserier.

– När det gäller stöldbrott generellt ser vi att såväl utsatthet som anmälningar minskar, säger Johanna Hagstedt, utredare på Brå.

– Anmälningarna om bostadsinbrott har ökat de senaste åren, främst för villor. Men sett i ett längre perspektiv så ligger anmälningarna ändå på låga nivåer, säger Hagstedt. Bedrägerierna har också ökat, både när det gäller utsatthet och anmälningar. De vanligaste typerna är faktura- och datorbedrägeri samt bedrägeri med hjälp av internet. Mest utsatta är män och yngre samt storstadsbor.

Anmälda hot har ökat men utsattheten är oförändrad

Andelen anmälda fall av olaga hot och ofredande har ökat, med 13 respektive 57 procent, mellan 2005och 2011. Den största ökningen gäller anmälda brott mot barn. Under samma period har även lagföringarna ökat för olaga hot och ofredande, främst gällande brott med lindrigare straff som böter. Enligt Brås årliga nationella trygghetsundersökning (NTU) uppges däremot utsattheten för hot och trakasserier vara oförändrad eller till och med ha minskat något under samma period. Hot och trakasserier har alltså inte ökat även om antalet anmälda brott av de typerna ökat.

Anmälningarna om rattfylleri har inte ökat och en trafiksäkerhetsenkät visar att färre kör alkoholpåverkade. Antalet anmälningar av rattfylleri är helt beroende av polisens instatser. Kollar de många bilister blir det fler anmälda rattfylleribrott, kollar de få blir det få anmälda brott. Anmälningsstatistiken är alltså helt meningslös om vi vill veta hur många som egentligen kör berusade. Däremot tyder ju trafiksäkerhetsenkäten på minskat rattfylleri.

– En positiv utveckling ser vi när det gäller vissa trafikbrott, säger Henrik Hellborg, statistiker på Brå. Det verkar som att fler väljer att inte köra bil då de druckit alkohol. Det visar bland annat den totalt sett minskande alkoholkonsumtionen och att färre personbilsförare som omkommer i trafiken är alkoholpåverkade.

Två huvudsakliga källor

I beskrivningen av brottsutvecklingen i Sverige har huvudsakligen två källor använts som underlag, NTU och den officiella kriminalstatistiken. Om man jämför de båda källorna, visar de ibland motsägande bilder. Medan NTU ofta ger en bättre bild av utsattheten i befolkningen, är kriminalstatistiken en värdefull källa för att se hur stor belastning rättsväsendet har till följd av brott.

Gällande till exempel våldsbrott som misshandel, rån och sexualbrott, är utsattheten relativt stabil enligt NTU, medan kriminalstatistiken visar att anmälningarna ökar. En förklaring till att fler våldsbrott anmäls kan vara nya rutiner och arbetssätt inom Polisen. Det kan också hänga samman med en allmänt ökad uppmärksamhet på den typen av brott, samtidigt som toleransen mot våldsbrott minskat.

Sammantaget kan man konstatera att det inte finns nån ökning av brottsligheten, varken av våldsbrott eller egendomsbott. I själva verket innebär detta en minskning eftersom befolkningen samtidigt ökar. Minskad brottslighet samvarierar alltså med ökad invandring.  Säkerligen finns inget orsakssamband som att ökad invandring innebär minskad brottslighet. Det omvända sambandet som SD:are så starkt tror på är naturligtvis ännu mer osannolikt, dvs det finns överhuvudtaget inte. Hårdare straff, som man vet inte har nån betydelse innebär inte heller på något sätt att minskningen skulle tillta. En inhuman och meningslös lösning alltså.

Svensson/Brå

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements