Svenska jordbruk – Skäggs och von Corswant

Del 27 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Skäggs är Gotlands största jordbruksegendom, 1 376 ha, nästan en halv procent av Gotlands yta.  Av detta är 828 hektar åker, 209 hektar skog, 148 hektar betesmark och 175 hektar skogsimpediment. Ägare och brukare av gården, i alla fall in till förra året, var familjen von Corswant. Via Skäggs AB som är ett av de jordbruksföretag som under en rad år fått mängder av bidrag. Försäljningen av gården som skulle ägt rum förra året misslyckade dock och gården är istället utarranderad:

Jacob von Corswant behåller huvudfastigheten men arrenderar ut all åkermark och betesmark samt huvuddelen av ekonomibyggnaderna. Gårdens maskinpark kommer till största delen att avvecklas.

Gotlandsodlat AB, ägt av bröderna Jakob och Olof Ansén, kommer att arrendera cirka 430 hektar åkermark samt gårdens morotslager. De kommer sedan i sin tur att arrendera ut spannmålsjorden i andra hand till ett antal lantbrukare.

290 hektar samt spannmålsanläggningen vid Skäggs Gård arrenderas ut till familjen Samuelsson på Suderbys Gård och resterande åkermark, betesmark samt djurstallarna arrenderas ut till Anders Kaung och Olof Larsson i Väskinde.

Alla arrendeavtal löper på tio år.

En mindre del av arealen, cirka 85 hektar åkermark i Kambs och Tjauls, säljs till Erik Landergren i Martebo Ekstorp.

Jacob von Corswant är därmed sannolikt fortfarande ägare även om de inte bedriver aktivt jordbruk längre. Innan Jacob von Corswant tog över Skäggs i början av 2000-talet var gården också utarrenderad så nuvarande tillstånd är egentligen inget nytt. Under von Corswants tid odlades grönsaker och spannmål.

Familjen von Corswant har sedan 1860-talet varit en av Gotlands största privata markägare och ägde fram till 2006 även Hallfreda gård på 562 hektar varav 316 hektar åkermark och 246 hektar skog. Gården ägs idag av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och bedriver odling av spannmål, ärtor och oljeväxter. Från 1751 och framåt ägdes Hallfreda gård av familjen Donner och från år 1900 av von Corswant.

Även Stafva gård som var på 726 hektar varav 512 hektar åker, 23 hektar betesmark och 159 hektar skog ägs av en gren av familjen von Corswant. I detta fall sen 1860-talet. Patrik von Corswant som äger Stafva gård via Stafva AB är av allt att döma bror till Jacob von Corswant och sitter också i styrelsen för Skäggs AB. 2001 invigdes djurstallar för 1 200 köttdjur. En investering dom dock kostade på. Ekonomin för gården kom i olag och 2011 såldes huvuddelen av gårdens mark:

Yngve Andersson, Ryftes Grönsaker, köpte 300 hektar. Raoul Holmberg i Massarve köpte köttdjurstallarna, cirka 60 hektar åkermark och ett mindre skogsskifte. Bröderna Svensson, Stefan och Anders, som äger Norrbys och Rosendals gårdar AB i Follingbo, köpte 85 hektar genom så kallad fastighetsreglering. Lars Ansén i Sylfaste köpte 130 hektar skogsmark. Carina Roos Axdorff köpte 11 hektar mark.

Raoul Holmberg driver verksamheten vid sin gård via bolaget AB Holmbergs Gård som idag har 360 ha åkermark och 100 ha skog. Gården kommer att bli en större köttdjursuppfödare efter köpet från Stafva. Ryftes blev med köpet en av Gotlands större gårdar på omkring 900 ha med i huvudsak med grönsaks- och spannmålsodling. Patrik von Corswant med familj behöll bara en mindre del, gårdsbyggnaderna, mjölkboskapen, vindkraftverket och cirka 100 ha mark:

– Mjölkproduktionen med 80 mjölkkor samt ungdjur ligger kvar hos oss och vi fortsätter med ostproduktionen. Förutom kreatursstallen behåller vi alla byggnader, 100 hektar mark och vindkraftverket. Det kvarvarande värdet är 35-40 miljoner kronor, förklarar Patrik von Corswant.

Den mark som såldes motsvarar ungefär det som Stafva Gård i sin tur köpt upp år 2002. Gården är Gotlands största ostproducent och odlar vall, korn, rågvete och majs för foderproduktion till Ejmunds Stafva AB. Ejmunds är i sin tur en kötttgård med 800 nötkreatur och har klimatcertifierad köttproduktion såvä som Sigill-märkning. Ägs av Odd Norman.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Sveriges stora köttboskapsgårdar
Advertisements