Finskägt fiffelbolag fortsätter förvilla och snurra till det

2010 köpte Fundior ytterligare tolv procent av ICT Norden Fastigheter (ICT). Bägge bolagen var då börsnoterade på Aktietorget. Efter aktieköpet ägde Fundior totalt cirka 32 procent av ICT och ville förändra det senare bolagets affärsidé. Fundior tyckte att ICT skulle börja bedriva inlåningsverksamhet. ICT:s bolagsstämma avslog förslaget.

Istället bildade Fundior ett eget dotterbolag som skulle syssla med inlåningsverksamhet, Fundior Finans och Försäkring AB (FFF) som grundades genom att Fundiors aktier i ICT övertogs (apporterades in), varmed FFF blev ägare till 31,67% av ICT. FFF fick sedermera också tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fond- och försäkringsförmedling som komplement till inlåningsverksamheten:

I juli 2011 lanserade FFF ett inflationsskyddat räntekonto med 4,25 procent årlig ränta samt ett fasträntekonto där pengarna låstes 12 månader med 6,25 procent årlig ränta. Ingetdera täcktes av insättningsgarantin. Kontona fick maximalt ha en behållning om 50 000 kronor per person. Medlen skulle vara tillgängliga för investerarna inom högst ett år.

Räntorna på FFFs konton hamnade högt i konkurrentjämförelserna och kundstocken ökade planenligt. För ICT gick det inte lika bra.

ICT:s VD, Jan Wilhelmsson, uttryckte sig som så: ”De högre räntorna slår hårt mot resultatet, och verksamheten med externa arbeten, som gav ett betydande tillskott till vinsten 2010, är nu nere på mycket låga volymer. Vi har dessvärre fortfarande en för liten fastighetsportfölj för att den ska kunna bära de administrativa kostnaderna.”

Jan Wilhelmsson och hans bolag JCW Invest sålde i början av 2012 sina aktier i ICT till Fundior. Fundior kontrollerade därmed 58% av aktierna i ICT. ICT fick ett nytt namn, Fundior Fastigheter. Fundior fortsatte köpa aktier i Fundior Fastigheter och kontrollerade på hösten 2012 85% av aktierna.

I december 2012 drog Finansinspektionen in FFF:s tillstånd för fond- och försäkringsförmedling. Fundior hade dessförinnan annonserat förändringar i verksamheten. Efter att tillståndet dragits in flyttades kundavtalen till Fundiors finska bolag. Det förlorade tillståndet ledde till att många personer ville ta ut pengar från sina konton hos Fundior varvid bolaget fick likviditetsproblem. Juli 2013 avregistrerades bolaget från Aktietorget och bolagsstämman sköts upp ett antal gånger:

Bolaget har tampats med problem länge. Under hösten avlistades dotterbolaget Fundior Fastigheter från AktieTorget. Snart därefter drog FI in bolagets tillstånd att bedriva försäkringsförmedling och i början av det här året kom det fram att bolagets kunder hade problem att få ut sina pengar från Fundior, på grund av likviditetsbrist. Bolagets rapporter har under våren gång på gång blivit uppskjutna på grund av sjukdom och andra orsaker. I april gjordes en kvittningsemission på 125 miljoner kronor som ledde till en kraftig utspädning av aktien. Tre tidigare fordringsägare kvittade sina skulder mot aktier i bolaget.

Aktien handelsstoppades den 24 juni efter att bolaget gång på gång skjutit fram datumet för publicering av sin årsredovisning. Från första budet att stämman skulle hållas i april övergavs nu även den 27 juni och stämman sköts upp ytterligare en månad, till den 26 juli. Den pågående konsolideringen inom Fundior-bolagsgruppen ska ha gjort att man haft svårt att få fram årsredovisningen i tid, enligt bolaget.

Fundior Försäkring AB försattes i rekonstruktion den i augusti 2013. Bolaget fick tre månader på sig att gå vidare med rekonstruktionsarbetet under ledning av rekonstruktör Lars Lindholm på advokabyrån NBW. Skatteverket var dock mot en rekonstruktion och hade enligt tingsrätten följande invändningar:

Den omständigheten att revisorn inte velat tillstyrka ansvarsfrihet för bolagets ledning är allvarligt. Vidare är det faktum att Finansinspektionen dragit in tillståndet också mycket allvarligt. Bolaget har efter att dess revisor riktat allvarlig kritik mot bolagets ledning bytt revisor. Detta är i sig anmärkningsvärt även om bytet har skett enligt regelverket. Moderbolaget har fortfarande inte lämnat in någon årsredovisning för 2012 vilket också utgör ett orosmoment. Staten finner att orsakerna till bolagets situation samt övrig utredning skulle tillgodoses bättre inom ramen för en konkurs. Om rekonstruktionsbolaget lånat ut pengar till moderbolaget trots att detta inte varit solvent, har det varit fråga om en olovlig värdeöverföring. Sammantaget finner staten att rekonstruktionen inte bör få fortsätta.

Beslutet i tingsrätten och bolagets ekonomiska situation innebar dock att kunderna skulle förlora stora pengar, kanske hälften av det som de lånat ut till Fundiorkoncernen:

Lars Lindholm har presenterat en preliminär rekonstruktionsplan för hur bolaget skulle kunna saneras finansiellt. Beskedet till sparkunderna är dock bistert:

”Det står fullt klart att Bolaget, även om det får tillskott av sina ägare, inte kommer att kunna betala tillbaka all de utlånade medlen utan endast en del av dessa”, skriver Lars Lindholm.

Planen är att driva igenom ett ackordsförslag som i bästa fall ger kunderna 50 procent tillbaka av insatt kapital.

Situationen kompliceras av att Fundior Försäkring fört kapitalet vidare till andra bolag i koncernen. Fordringar på och säkerheter i finns både moderbolaget Fundior samt dotterbolagen Fundior Fastigheter och finska Fundior Finanstjänster.

Rekonstruktören Lindholm trodde samtidigt att en rekonstruktion skulle ta mer än tre månader. Han fick rätt. Cirkusen pågår fortfarande.

I november 2013 kom det fram att ägarna bakom Fundior bildat ett nytt bolag på Malta, Fundior Investment Ltd, och började med samma erbjudanden, fonder och försäkringar, från ett bolag i skatteparadiset Bahamas via Fundior Investment Fund Ltd. Större kunder erbjöds också investera direkt i Fundiors verksamhet i Finland och Estland. Vid denna tid var det oklart om kunderna till svenska Fundior Försäkring skulle få tillbaka några pengar överhuvudtaget. Reijo Kirstua, VD och delägare i Fundior, förnekar dock inblandning i detta bolag. Men helt klart var han inblandad när fonden på Bahamas lanserades redan våren 2013.

Finansinspektionen menar att den typen av verksamhet som Fundior ägnar sig åt ofta inte kan betraktas som seriös verksamhet:

Vid en sökning på nätet dyker de här företagen ofta upp, tillsammans med traditionella banker och kreditmarknadsbolag, i de listor över bolag som ger högsta sparräntor.

– Det regelverk som finns idag kan utnyttjas av oseriösa aktörer. Folk går in på nätet, knappar in sina uppgifter och sätter in upp till 50 000 kronor. Sedan tror man att företaget står under någon form av kontroll men så är det inte, säger Aino Bunge som är som är chef för staben Ekonomisk Analys på FI.

– Man ska ha ett visst startkapital men det är inte relaterat till hur mycket risk man tar och vi har ingen närmare inblick i vad bolaget har för verksamhet, säger Bunge.

Finansinspektionen har föreslagit en lagändring för att få in de här företagen under FI:s tillsyn. Det ligger nu hos finansdepartementet för vidare utredning.

Det är visserligen sällsynt att bolagen går i konkurs som Fundior, men att låna ut pengar mot hög ränta till dessa företag är ett risktagande som är betydligt större än att ha pengarna insatta på bank. Det finns ingen insättningsgaranti och företagen investerar ofta i mycket riskfyllda verksamheter.

Den 15 november 2013 beslutade tingsrätten i Stockholm att stoppa rekonstruktionen av Fundior Försäkring. I februari i år kom en ny vändning. Bolaget erbjöd nu sina kunder att sälja sin fordringar till ett reducerat pris och till ett bolag i Finland. Ett bolag knutet till samma ägargrupp som Fundior:

Köparen av fordringarna är det finska bolaget Suomen Vakuutuspörssi Oy. Ett bolag som har starka kopplingar till Fundiors vd Reijo Kirstua.

I en drygt tre år gammal inbjudan till att teckna obligationer i Fundior framgår det att Reijo Kirstua varit vd och ledamot för Suomen Vakuutuspörssi Oy sedan 1990.

Och enligt det finska företagsregistret var Reijo Kirstua vd i bolaget fram till januari i fjol. I dagsläget är bolaget dock registrerat på en annan person. Enligt Reijo Kirstua har han ingenting med företaget att göra.

Kunderna erbjöds 2 000 kr plus 25% av vad de hade innestående på sina konton den 1 augusti 2013. Kunderna förlorar alltså det mesta av sina besparingar. Det hela framstår som ytterligare en förlängning av lidandet för de som sparat hos Fundior. De enda som sannolikt tjänat pengar på cirkusen blir de som stått bakom Fundior. Personer som styrelsemedlemmarna Reijo Kirstua, Kimmo Olavi Kuronen och Arto Olavi Leino och kanske också andra då bolaget uppges ha 400 aktieägare, företrädesvis i FInland.

Såväl Kirstua som Kuronen sitter i styrelsen för Benefit Brokers Oy, tidigare uppgett som dotterbolag till Suomen Vakuutuspörssi Oy och några år senare som dotterbolag till Fundior AB. Vad det gäller Suomen Vakuutuspörssi Oy  är svårt att få nån information om. Om det ens existerar fortfarande i Finland under det namnet. Allt tyder på att även det sista upplägget med överflyttning av sparares fordringar på Fundior-koncernen till Finland också är fiffel och båg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements