FRA – lagbrytare

Enligt de granskningar av FRA som genomförs regelbundet så har FRA brutit mot lagen vad det gäller hanteringen av personuppgifter. I årsrapporten för 2013 från Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) kritiseras FRA för att ha brutit mot lagen:

Siun har under 2013 vid tre tillfällen granskat FRA:s personuppgiftsbehandling.

Två av granskningarna hade sin utgångspunkt i gallring av vissa personuppgifter. Vid den första granskningen påpekade Siun att FRA i avsaknad av bevarandebeslut, i vart fall under tiden 1 januari 2013 till 17 februari 2013 behandlat personuppgifter i en uppgiftssamling i strid med 6 § förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. Detta har enligt Siuns uppfattning utgjort en brist i FRA:s personuppgiftsbehandling. Siun konstaterade vidare att FRA omgående bör förbättra rutinerna för gallring av personuppgifter samt säkerställa att erforderliga bevarandebeslut meddelas, dokumenteras och förses med skäl till varför de aktuella personuppgifterna ska bevaras. I en uppföljande granskning noterades att den brist som påpekats i det tidigare ärendet pågått en längre tid än vad som tidigare framgått. Eftersom den aktuella bristen hade åtgärdats av FRA fann nämnden ingen anledning att lämna några synpunkter eller förslag

Kritiken är i sig inte speciellt allvarlig, men vad som kan vara allvarligt är att FRA enligt media prickats i stort sett varje år. Inte för exakt samma sker dock. Det skulle ändå kunna tyda på ett strukturellt fel vad det gäller FRA:s arbetssätt och rutiner eller på att FRA är i grunden felorganiserat. I så fall måste kritiken tolkas som allvarligare än den i första hand verkar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements