Delåtal väcks mot två personer i Kraft & Kultur

Ekobrottsmyndigheten väcker nu åtal mot den tidigare VD:n samt medhjälparen som skötte bokföringen i elhandelsbolaget Kraft & Kultur. De två personerna åtalas för grovt svindleri alternativt grovt bokföringsbrott samt medhjälp till samma brott.

– Jag väcker delåtal för räkenskapsåret 2003. Åtalet avser en balanspost i årsredovisningen som heter upplupna intäkter och påverkar resultatet. Posten har upptagits till cirka 150 miljoner kronor för högt belopp, uppger vice chefsåklagare Lennart Gollard vid Ekobrottsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten har utrett räkenskapsåren 2003-2010 i bolaget Kraft & Kultur. Den första delen som det nu väcks åtal i gäller räkenskapsåret 2003 och avser, enligt åklagaren, felaktigheter i den årsredovisning som upprättades i juni 2004.

Resterande räkenskapsperiod 2004-2010 har också varit föremål för utredning och där väntas beslut i åtalsfrågan i slutet av augusti i år. Åklagaren har begärt att all brottslighet skall handläggas i ett mål för bestämmande av en för brottsligheten gemensam påföljd. Därför har åklagaren också begärt att rätten avvaktar med målets utsättande till huvudförhandling till dess beslut fattats i åtalsfrågan i resterande del.

Utredningen kring Kraft & Kultur har pågått sedan ägarna, Troms Kraft, i november 2011 gjorde en polisanmälan till Ekobrottsmyndigheten. Dåvarande VD, Boris Benulic häktades, misstänkt för grovt bokföringsbrott. Han satt häktad under 2 månader år 2012. Januari 2013 beslutade ägarna Troms Kraft att stämma revisionsfirman Grant Thornton på det rekordstora beloppet 1,7 miljarder kronor. Åklagaren Lennart Gollard har drivit ärendet sedan augusti 2012.

– Ärendet har varit mycket komplicerat och svårutrett, bolagets räkenskapsinformation är inte i alla delar bevarad, utredningen omfattar ett flertal år och berör två länder, berättar Lennart Gollard.

Åklagaren meddelar också att han inte kommer att låta sig intervjuas eller uttala sig i ärendet förrän efter förhandlingarna och efter det att dom har meddelats.

– Detta ärende har varit mycket uppmärksammat medialt. Jag har av hänsyn till utredningsmaterialets omfattning och en kommande domstolsprocess valt att inte uttala mig i ärendet förrän efter det att domstolen har meddelat dom, avslutar Lennart Gollard och understryker att allt som går att kommunicera i ärendet framgår av stämningsansökan och förundersökningsprotokollet som nu blir offentliga.

Utöver detta delåtal har dessutom revisorsnämnden kritiserat Kraft & Kulturs revisor:

Revisorsnämndens tillsynsnämnd varnar energibolaget Kraft & Kulturs tidigare revisor Elisabeth Simonsson. Detta då hon tillstyrkt räkenskaperna i bolaget trots stora brister i revisionsarbetet, enligt disciplinbeslutet som meddelades sent på fredagen.

”RN har funnit ett flertal brister i A-sons revision av elbolaget för räkenskapsåren 2009 och 2010. Hon har båda åren saknat godtagbara revisionsbevis för sin bedömning av behovet av avsättningar för förlustkontrakt och för sin bedömning av posten Upplupna intäkter. Dessa brister har var för sig varit så allvarliga att hon för båda åren har saknat grund för sitt uttalande om fastställande av resultat- och balansräkningarna”, skriver nämnden i sitt beslut.

Elisabeth Simonsson varnas också för att hon inte ”gjort tillräckliga överväganden när det gäller frågan om förutsättningar för fortsatt drift” samt att hon inte anmärkt på att sena inbetalningar av skatter och avgifter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements