Ingen TV-avgift för datorer

Det är slutsatsen, konklusionen, av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). En dator är enligt HFD ingen TV.  Innehav av en dator leder därmed inte till att tv-avgift ska betalas.

En tv-mottagare är enligt lagen en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning av tv-program. Den som har en tv-mottagare ska betala tv-avgift.

Sedan SVT i februari 2013 började sända ut sitt schemalagda programutbud på webben, har Radiotjänst tagit ut tv-avgift av den som har en dator med internetuppkoppling.

HFD anser att en dator med internetuppkoppling inte är ”avsedd” att ta emot utsändning av tv-program. Domstolen konstaterar att det finns uttalanden i lagmotiven som går åt olika håll vad gäller innebörden av begreppet. Av avgörande betydelse är enligt HFD att enskilda genom Radiotjänsts beslut åläggs att betala en avgift för innehav av datorer. En sådan avgiftsskyldighet har inte funnits tidigare. Om en betungande förpliktelse av detta slag ska införas bör det fordra tydligt stöd i lag. Ett sådant tydligt lagstöd saknas.

Vidare anser HFD att webbsändningar inte är sådana utsändningar som leder till avgiftsskyldighet. För att det ska vara fråga om en utsändning i lagens mening krävs att den är tillgänglig ”utan särskild begäran”. Så är enligt HFD inte fallet när det gäller webbsändningar. Domstolen grundar den bedömningen på vad som följer av yttrandefrihetsgrundlagen.

Domen från HFD går rakt emot den tidigare domen från Kammarrätten som menade att datorer ska vara avgiftspliktiga utifrån att en lagstiftning ska vara teknikneutral.

Radiotjänst är av flera skäl missnöjda med domen och det finns anledning att tro att den svenska lagstiftningen på området på lite sikt kommer att ändras. Licens/avgiftssystemet kan ha gjort sitt eller så ändras lagstiftningen så att det blir möjligt att ta ut avgifter också för datorer.  De hade dock förväntat sig att HFD skulle döma utifrån ett teknikneutralt utrustningsbegrepp och därigenom bekräfta att Radiotjänsts tolkning och tillämpning av lagen är korrekt.

Sedan den 1 februari 2013 har Radiotjänst tolkat och tillämpat lagstiftningen som att en dator med internetuppkoppling är en tv-mottagare. Denna praxis har prövats och bekräftats av både Förvaltningsrätten i Luleå och Kammarrätten i Sundsvall. Högsta förvaltningsdomstolen delar inte den bedömningen. Radiotjänst betraktar domen som vägledande vilket innebär att de återgår till tidigare tolkning och tillämpning från och med domens datum, 13 juni, d.v.s. de kommer inte längre att påföra radio- och tv-avgift för dator/surfplatta/mobiltelefon med internetuppkoppling.

Även SVT är missnöjda med domen i HFD:

SVT:s vd Eva Hamilton, som också är styrelseledamot i Radiotjänst, reagerar mot HFD:s tolkning:

– Vi ser månad för månad hur tittande på tv i accelererande takt förflyttas till andra mottagare och skärmar. Högsta förvaltningsdomstolens dom idag innebär att endast den del av befolkningen som har traditionella tv-apparater ska betala för hela svenska folket användning av SVT:s, Sveriges Radios och UR:s utbud och tjänster. Det är varken rättvist eller en hållbar lösning för framtiden.

– Nu går frågan tillbaka till riksdagen, som måste förtydliga lagen om finansieringen för public service. Den måste hålla för den snabba förändringen av medienyttjande och fortsatt garantera programbolagens oberoende, säger Eva Hamilton i pressmeddelandet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Ingen TV-avgift för datorer”

Kommentarer inaktiverade.