Vi måste kunna diskutera utan att okunniga kommer med falska uppgifter

Hanna Hellquist, en krönikör i DN, tror att hon vet sanningen om våld i nära relationer. Det är mycket vanligare att kvinnor utsätts för övergrepp och våld i nära relationer menar hon och hänvisar till en siffra från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Problemet är att såväl NCK som Hanna Hellquist har fel om hur övergreppen i dagsläget ser ut. Om vi utgår från en falsk bild av verkligheten kommer vi inte att kunna vidta rätt åtgärder. 14% av kvinnorna uppger enligt NCK att de har blivit hotade eller utsatta för våld från män medan endast 5% av männen uppger att de utsatts för våld eller hot i nära relationer.

Problemet med siffrorna från NCK är att de inte är korrekta enligt den största och bästa undersökningen som finns på området. De rapporter och undersökningar som presenteras av Brå. Inte om vi pratar om hur det ser ut idag. I dagens samhälle. Den senaste rapporten från Brå om just detta ämnesområde heter Brott i nära relationer. Den är från it år. Låt oss titta vad den säger om våld och hot i nära relationer:

Totalt uppger 6,8 procent av befolkningen att de utsattes för brott i en nära relation under 2012. Andelen kvinnor som utsattes för brott i en nära relation under 2012 var i princip jämnstor med andelen utsatta män (7,0 procent av kvinnorna och 6,7 procent av männen). Även när man studerar psykiskt våld och fysiskt våld separat visar sig utsattheten vara jämnt fördelad mellan könen; 6,8 procent av kvinnorna och 6,2 procent av männen utsattes för psykiskt våld, medan 2,2 procent av kvinnorna och 2,0 procent av männen utsattes för fysiskt våld. De två vanligaste brottstyperna är systematiska kränkningar och försök att inskränka friheten. En del utsätts för både fysiskt och psykiskt våld inom relationen. Av dem som utsattes för fysiskt våld under 2012 blev närmare 85 procent även utsatta för psykiskt våld, medan knappt 28 procent av dem som utsattes för psykiskt våld även blev utsatta för fysiskt våld.

Det finns alltså ingen skillnad mellan män och kvinnor vad det gäller utsatthet för våld, kränkningar och hot i nära relationer enligt Brås:s rapport. Inte numera. Hanna Hellquist har uppenbarligen fel och det har därmed också NCK.  Så istället för att gnälla över män som uppenbarligen har fakta rätt skulle kanske Hanna Hellquist lära sig ta reda på fakta och inte ta vilka påståenden som helt för givna. För vi måste ju kunna diskutera utan att folk använder och sprider felaktiga uppgifter.

En stor skillnad finns dock. Kvinnor utsätts för grövre våld än män:

Även om utsattheten under 2012 verkar vara jämnt fördelad mellan kvinnor och män, är det vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld och har betydligt större behov av hjälp och stödin­satser, och då framför allt sjukvård. Bland de personer som blev utsatta för grov misshandel uppgav 29,1 procent av kvinnorna och 2,4 procent av männen att de uppsökte, eller hade behövt upp­ söka, en läkare, sjuksköterska eller tandläkare.

Det betyder i slutändan att en mindre grupp kvinnor är mycket mer utsatta än män. Kvinnor är dessutom mer utsatta för återkommande övergrepp. Sett över hela livet är också kvinnor mer utsatta:

Drygt var femte person i befolkningen har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära relation. Det är vanligare att kvinnor har blivit utsatta; drygt var fjärde kvinna och var sjätte man har utsatts någon gång i sitt liv. När man studerar psykiskt och fysiskt våld separat ser man att det är vanligare att ha blivit utsatt för psykiskt våld än för fysiskt våld. Nästan 24 procent av kvinnorna och 15 procent av männen har blivit utsatta för psykiskt våld nå­gon gång i sitt liv, medan andelen utsatta för fysiskt våld uppgår till 15,0 procent för kvinnor och 8,1 procent för män. Bland både kvinnor och män är det vanligast att man har blivit utsatt för sys­tematiska kränkningar och förödmjukelser samt misshandel.

Det betyder sannolikt att det tidigare funnits avsevärda skillnader mellan mäns och kvinnors utsatthet men att dess ojämlikheter till stor del utjämnats idag. Jämställdheten tycks på denna punkt ha ökat rejält. Möjligtvis, kanske sannolikt är det också dessa siffror som NCK använder och som Hanna Hellquist återger men utan att begripa vad det handlar om. Kvinnor har varit mer utsatta för övergrepp i nära relationer, men det verkar som om det inte längre är så. Det är ju en fantastiskt bra utveckling.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Vi måste kunna diskutera utan att okunniga kommer med falska uppgifter”

Kommentarer inaktiverade.