Män lika utsatta i relationer som kvinnor men kvinnor inte lika våldsamma

En undersökning om våld i nära relationer som presenterades av Brå i maj visade att det i nuläget är så att män i nära relationer är lika utsatta för övergrepp som kvinnor. Den visade också att sett över hela livet så uppger kvinnor en betydligt större utsatthet. Detta betyder sannolikt att skillnaderna mellan kvinnors och mäns utsatthet minskat och blivit mer jämställt. En positiv utveckling med andra ord.

Samtidigt visade rapporten att män var mycket våldsammare än kvinnor. Kvinnor är fortfarande mer utsatta när det gäller det grövre våldet. Kvinnor utsätts för grövre våld i när relationer än vad som är fallet för män.

Dessutom säger undersökningen inte något om vem det är som utsätter män för våld i nära relationer. Brå:s kartläggning skiljer inte på heterosexuella och homosexuella parrelationer. Det innebär att vi i de fall män uppger att de utsatts för våld inte vet om gärningspersonen var en annan man eller en kvinna. Samma resonemang gäller förstås också för kvinnor som utsätts för våld. Det betyder att rapporten säger mycket lite om de som begår brotten. Vi vet inte om det är kvinnor eller män. Ändå har en del som kommenterat rapporten dragit slutsatsen att kvinnor är lika våldsamma som män. Något sådant visar den inte.

I kartläggningen gör Brå heller ingen åtskillnad i vilken situation våldet har manifesterats mellan parterna, utan likställer upplevelse av utsatthet för våld med till exempel nödvärn. Tidigare forskning visar att män tillgriper våld när de känner sig kränkta eller provocerade, medan kvinnor i huvudsak tillgriper våld vid självförsvar. Ett exempel där detta tydligt framgår är vid dödligt våld i nära relation där i snitt 17 kvinnor dödas varje år av sin manliga partner eller f.d. partner, ofta efter upprepade våldshandlingar. När kvinnor dödar sin partner eller f.d. partner, vilket inträffar i snitt fyra gånger per år, sker det i regel i nödvärn eller efter år av misshandel.

Brå:s rapport bygger främst på uppgifter från den Nationella Trygghetsundersökningen (NTU). Den undersökningen genomförs via telefonintervjuer och det finns en möjlighet att resultaten i alla hänseenden inte är tillförlitliga. Men samma problem gäller varje gång NTU genomförs så utvecklingen NTU visar mot ett mer jämställt läge vad det gäller utsatthet för övergrepp i nära relationer är med stor sannolikhet helt korrekt. Däremot kan nivåerna bli felaktiga på grund av hur undersökningen genomförs.

Detta då det är problematiskt och mindre lämpligt att ställa frågor om våld i nära relation i telefonintervjuer eftersom denna typ av tillitsbrott är något som den drabbade ogärna berättar om. Dessutom finns det risk för att gärningspersonen är närvarande under intervjun, vilket i värsta fall kan leda till nya våldshandlingar. Noteras kan också att intervjuerna i sin helhet tog i cirka femton minuter att genomföra, och av dessa ägnades bara några få minuter åt avsnittet om brott i nära relationer.

Män är alltså fortfarande betydligt våldsammare än kvinnor. Det visar andra undersökningar av våld i nära relationer. När det gäller våld som leder till brottsanmälningar, åtal och domar är män enormt överrepresenterade så det råder inget tvivel om att män är våldsammare än kvinnor i det stora hela. Det är likadant i nära relationer också. Även om män är lika utsatta för övergrepp i nära relationer som kvinnor är.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements