Jonas Falk utlämnas till Spanien

Stockholms tingsrätt har beslutat att bevilja överlämnande till Spanien enligt en europeisk arresteringsorder avseende den man, Jonas Falk (tidigare Jonas Oredsson) som pekats ut som huvudman i det s.k. kokainmålet, men som av Svea hovrätt frikänts från samtliga brottsmisstankar. Överlämnandet har dock inte bifallits beträffande en gärning som rubricerats som deltagande i kriminell organisation. Tingsrätten har också beslutat att mannen ska kvarbli i häkte till dess att överlämnandet har verkställts.

Mannen dömdes den 8 mars 2013 av Stockholms tingsrätt i det s.k. kokainmålet för bl.a. grovt narkotikabrott till ett långt fängelsestraff. Han försattes på fri fot av Svea hovrätt den 28 maj 2014. Samma dag inkom till svenska myndigheter en europeisk arresteringsorder, utfärdad av Spanien. Mannen begärdes i arresteringsordern överlämnad till Spanien för lagföring avseende brottsmisstankar om penningtvätt, deltagande i kriminell organisation, skattebrott och bedrägeri. Mannen frihetsberövades samma dag. Den 26 juni 2014 meddelade Svea hovrätt en dom genom vilken mannen frikändes helt.

Mannen har motsatt sig ett överlämnande till Spanien. Grunderna för bestridandet har innefattat bl.a. att ett överlämnande skulle strida mot Europakonventionen i olika avseenden, bl.a. med hänsyn till hur saken har hanterats inom den Joint Investigation Team, JIT, som satts upp för utredning av det aktuella fallet och att den person som har utfärdat arresteringsordern är jävig samt att det är fråga om samma gärningar som mannen redan har frikänts från ansvar för. Försvaret har också gjort gällande att ett fortsatt frihetsberövande skulle vara oproportionerligt med hänsyn till det mycket långa frihetsberövande som mannen var föremål för i det s.k. kokainmålet.

Tingsrätten har bedömt att de omständigheter som försvaret har åberopat inte är sådana att det föreligger hinder mot överlämnande med hänvisning till Europakonventionen och att det inte är fråga om samma gärningar. Vad gäller brottet deltagande i kriminell organisation har tingsrätten funnit att det avser en gärning som åtminstone delvis har begåtts i Sverige. Eftersom denna gärning inte motsvarar brott enligt svensk lag kan överlämnande för den gärningen därför inte ske. Överlämnande har i övrigt beviljats.

Tingsrätten har också funnit att det frihetsberövande som mannen tidigare har varit föremål för inte kan beaktas vid bedömningen av häktningsfrågan i överlämnandemålet och att det därför inte är oproportionerligt med ett fortsatt frihetsberövande. Då det inte saknas risk för att mannen avviker eller på annat sätt undandrar sig ett överlämnande har tingsrätten beslutat att mannen ska vara häktad i målet till dess att överlämnandet har verkställts.

Svensson/Sveriges Domstolar

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements