Ingen ökning av narkotikabruket

Inte bland vuxna och inte bland ungdomar, Göteborgs-Posten driver i en hysteriskt lagd serie artiklar om spice tesen att narkotikabruket ökat kraftigt bland ungdomar under senare år. Det finns dock ingen forskning som visar att så är fallet. I själv verket tycks narkotikabruket bland ungdomar ha legat still det senaste decenniet. Efterfrågan är låg, men tillgången hög vilket avspeglas i låga priser:

Den tillgänglighetsökning på narkotika som skedde under 1990-talet verkar delvis ha avstannat under 2000-talet, en slutsats som kan dras bl.a. med anledning av att prisfallen på narkotika har avmattats och i några fall (främst cannabis) vänts i små uppgångar. Samtidigt är priserna överlag historiskt låga, trots att mycket stora mångder narkotika beslagtas av rättsväsendet. Därför kan man utgå ifrån att vi idag alltjämt har en förhållandevis hög narkotikatillgänglighet. Dessutom har en breddning av drogutbudet skett, i och med att flera nya syntetiska droger nått marknaden, inte minst via internet, och sedermera narkotikaklassats.

Kunskap om mera tillfällig narkotikaanvändning fås i första hand genom frågeundersökningar. Trots de metodproblem som är förknippade med sådana studier bedöms de spegla utvecklingen relativt väl. Sedan 1971 finns nationella uppgifter om ungdomars självrapporterade narkotikaanvändning.

Dessa undersökningar visar i grova drag att efter ökningen av narkotikaanvändningen som inträffade under 1990-talet så har läget alltsedan millennieskiftet varit relativt oförändrat bland skolungdomar och yngre vuxna, både vad gäller att prova samt att använda narkotika mer regelbundet. År 2013 svarade exempelvis 7 procent av eleverna i årskurs 9 och 12 procent i gymnasiets år 2 att de använt narkotika de senaste 12 månaderna. Tittar man på en bredare grupp unga vuxna (16–29 år) så svarar 7 procent att de använt cannabis under det senaste året. I ett 45-årigt tidsperspektiv är det snarast 1980-talet som utgör undantaget, med låga nivåer av narkotikaerfarenheter.

Samtidigt som andelen ungdomar som använder narkotika varit tämligen oförändrad kan det framhållas att andelen som använt narkotika 20 gånger eller fler tenderar att fortsätta öka, även om dessa nivåer är relativt låga. Även om användargruppen inte blivit större så tycks alltså konsumtionen inom gruppen ha ökat.

Endast en drog uppvisar något höjda priser, cannabis. Det tyder på att utbudet i förhållande till efterfrågan är lågt. Antalet beslag av cannabis som tullen och polisen gör har ökat mycket kraftigt sen mitten av 1990-talet. Något som kan ha en begränsande effekt på tillgången. Det kan alltså vara så att det är svårt att få tag på hasch och marijuana. Något som kan medföra en utveckling där ungdomar istället använder spice (syntetiska droger, ofta kallade nätdroger, besläktade med de aktiva ämnena i cannabis). Priset är dock långt ifrån lika högt som på 1980-talet utan ungefär som vid mitten av 1990-talet. CAN som gjort ovan citerade undersökning menar dock att det är hög tillgång på hasch och marijuana även om priset stigit. Istället spekulerar de i att ökad kvalitet lett till prisökningen.

Forskningen visar att bruket av narkotika idag inte är högre än på 1970-talet och att 1980-talet med en lägre nivå av narkotikabruk är ett undantag. Det finns ingen anledning till hysteri och att utmåla läget som att narkotikabruket skenar. Det är möjligt att bruket av spice ökar på bekostnad av cannabis, vilket tycks vara en mycket dålig grej då det i motsats till cannabisbruk tycks kunna medföra överdoser med döden som följd. Det vanligaste är dock att de som dör vid spicebruk också använt andra droger samtidigt. Spice är dock enligt undersökningar ovanligare bland ungdomar än cannabis, dock vanligare än annan narkotika. Men sker det en övergång från cannabis till spice är det något som nog bör tas på stort allvar. Det är helt enkel ingen bra utveckling.

Sammantaget känns det som om det hysteriska tonläget i GP:s artikelserie om spice inte på något sätt är befogat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements