För minskat resande räcker det inte med blandstäder

Svenskarna reser allt längre för att komma till arbetet. Transporter står idag för en stor del av Sveriges utsläpp från fossila bränslen. Stadsplanering kan vara ett sätt att komma till rätta med problemet och skapa ett hållbart resande, men en avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet visar att det inte räcker. Det måste även till andra insatser, som är kopplade till individen och dennes attityder och valmöjligheter, för att ändra våra resvanor.

Stadsplanerare förespråkar gärna täta blandstäder som ett sätt att nå ett mer hållbart resande. När bostäder, service och arbetsplatser blandas och förtätas finns det man behöver inom räckhåll, vilket kan leda till ett minskat bilåkande. I praktiken blir inte effekten så stor som det är tänkt.

Allt fler kan välja bort det som finns inom nära räckhåll när möjligheten att överbrygga geografiska avstånd blir större genom bland annat tillgång till bil och distansarbetets snabba utbredning. Med denna möjlighet blir de egna preferenserna och önskemålen ofta viktigare än vad som finns inom en geografisk närhet. Det gäller till exempel hur man reser till arbetet, var man gör sina inköp och vart man åker på söndagsutflykt.

Studerat svenskars vardagsresande<

– Om man menar allvar med att skapa ett hållbart resande så räcker det inte att bygga täta blandstäder, säger avhandlingens författare Erik Elldér.

För att förändra resvanor måste stadsplanering kombineras med andra insatser som är kopplade till individen, till exempel informationskampanjer, billigare kollektivtrafik eller trängselskatt. I avhandlingen har Erik Elldér studerat människors vardagsresande i Sverige, det vill säga resor till arbete, servicefunktioner och fritidsaktiviteter (ej semesterresor) och hur dessa påverkas av den stadsstruktur (arbetsplatser, bostäder, service, butiker, skolor, infrastruktur med mera) som finns.

Underlaget utgörs bland annat av statistik från SCB och de nationella resvaneundersökningarna.

En sak som inte nämns i avhanldingen är reseavdraget. Idag stimuleras resande genom ekonomisk kompensation. Det är orimligt. Reseavdraget borde genast tas bort. Dessutom är bostäder en bristvara i städerna där jobben finns. Något som medför mycket höga priser på bostäder som köps och gör det mycket svårt att få tag på hyresrätter. Det tvingar ut många på landsbygden där priserna är lägre och därmed ökar resandet. Ökat bostadsbyggande är följaktligen också viktigt. Inte heller detta tas upp i avhandlingen. Det är alltås bara hur det byggs som har betydelse utan också att det byggs.

Borttaget reseavdrag, tätare blandstad, mer bostäder, bättre och billigare kollektivtrafik och trängselavgifter är åtgärder som i samverkan måste användas för att minska resandet. Något som är nödvändigt om Sverige utsläpp av växthusgaser ska kunna minska.

Svensson/Göteborgs Universitet

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements