Organiserad brottslighet – utnyttjande av välfärdssystemet

Del 6 av 11 i serien Organiserad brottslighet

Utnyttjande av välfärdssystemet innefattar enligt polisens rapport om organiserad brottslighet bedrägerier och bidragsbrott riktade mot myndigheter eller andra samhällsinstanser som betalar ut olika ekonomiska förmåner.

Vanligt är bidragsfusk med ersättningar från Försäkringskassan. Även Arbetsförmedlingen och kommunerna är drabbade.Utnyttjandet av välfärdsystsmet för att tillskansa sig allmänna medel genom bedrägerier har ökat på senare år. Huvudanledningen är att samhället sett till att det blivit möjligt för kriminella att utnyttja systemen för att lura myndigheter på stora summor pengar. Av rent ideologiska skäl har välfärdstjänster privatiserats och avreglerats med följd att privata företag sköter allt mer av detta med hjälp av pengar från myndigheter. Anbudsförfaranden gör att de om lägger låga anbud med små kostnader för kommuner och myndigheter ofta får jobben. Kriminella har större möjligheter att lägga låga anbud och får därför ofta myndigheternas beställningar av tjänster. Inslaget av företag för att tillskansa sig olika bidrag har ökat.

Utnyttjandet av välfärdssystemet är utbrett och att den ekonomiska omfattningen är stor. Kriminella i hela landet utnyttjar välfärdssystemet. Utnyttjandet uppvisar en stor bredd och sker praktiskt taget mot allt som kan ge pengar. Enskilda personer, företag samt föreningar och stiftelser används för att få olika ekonomiska ersättningar. Precis som företag är ett verktyg för att utnyttja välfärdssystemet är stölder av identiteter eller användade av avlidnas identiteter det. Avlidnas identiteter kan användas om de dött i annat land och dödsfallet inte rapporterats till svenska myndigheter.

De vanligaste samhällsinsatserna som utnyttjas är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Det handlar om lönebidrag för nystartsjobb, ersättning i den s.k. fas tre, lönegarantier, hemtjänstersättning och assistansersättningar. Typexempel är de stora fiffelhärvorna i Södertälje med assistansersättningar och hemtjänst. Härvor som har en direkt koppling till grov organiserad brottslighet i form av det så kallade Södertäljenätverket.

Ett systematiskt utnyttjande av välfärdssystemet gör att stora summor pengar tillfaller personer som inte har rätt till pengarna. Fusket kan också påverka allmänhetens tilltro till välfärdssystemet och hur myndigheterna hanterar våra skattemedel.

Precis som för många andra brottsområden uppvisar brottsligheten vad det gäller utnyttjande av välfärdssystemen en större systematik än tidigare. Inslaget av företag ökar och medvetenheten om hur man på bästa sätt utnyttjar bidragssystemen bland kriminella ökar. Detta är en följd av den politiserade avreglering och privatisering som skett inom den offentliga sektorn. En privatisering och avreglering som direkt gynnat den organiserade brottsligheten och gjort det lättare för kriminella nätverk och gäng. Nyliberalismen göder på detta sätt kriminalitet och organiserad brottslighet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Organiserad brottslighet och de allt vanligare bedrägeriernaOrganiserad brottslighet och IT >>
Advertisements