Organiserad brottslighet – knark

Del 8 av 11 i serien Organiserad brottslighet

Enligt polisens rapport om organiserad brottslighet är narkotikabrott att betrakta som en basinkomst för många kriminella nätverk. Hur stor inkomsten är varierar beroende på om det handlar om smuggling eller bara försäljning av mindre mängder på gatunivå. För många lokala kriminella nätverk utgör narkotikaförsäljningen kärnan i deras verksamhet och är förhållandevis välorganiserad med tydliga roller och uppdrag hos nätverkets medlemmar.

Nätverken utnyttjar många gånger unga personer för införsel och försäljning av narkotika. Narkotikabrottsligheten generar pengar som kan innebära en dragningskraft för unga att involvera sig med kriminella nätverk. Det behöver dock inte enbart vara en dragningskraft utan många gånger sker det under mer eller mindre tvingande former exempelvis utifrån förväntningar från äldre bröder som redan är involverade i den kriminella verksamheten.

En konsekvens av narkotikabrottslighet är våld och kriminella uppgörelser som har sin grund i narkotikaskulder eller konflikter om kontroll över narkotikamarknaden.

Cannabis

Cannabis förekommer i hela landet, både i städer och på landet och brukas av personer på alla samhällsnivåer och åldersklasser. Traditionellt har hasch varit den vanliga formen av cannabis i Sverige. Sedan mitten av 90-talet har marijuana dock växt i popularitet och 2012 gjordes fler marijuanabeslag än haschbeslag, en uppgång som fortsatte under 2013 och 2014. Internet som försäljningskanal har enligt polisen drivit på utvecklingen med fler nya och allt starkare sorter av marijuana.

Haschet i Sverige kommer främst från Marocko men även från andra länder som Afghanistan, Pakistan, Libanon, Nepal och Libyen. Marijuana odlas i princip i alla länder, men många odlingar tillgodoser i huvudsak den inhemska marknaden. Bland de länder som i större utsträckning exporterar marijuana som smugglas till Sverige är Nederländerna, Belgien, Tjeckien, Danmark och Albanien. Även i Sverige sker en stor inhemsk produktion av marijuana ämnad för den inhemska marknaden och nyligen sprängdes ett nätverk med stor inhemsk odling av marijuana.

Kokain

Sverige utgör en liten marknad för kokain men den har med åren blivit mer utbredd och kokain har nått nya målgrupper. Kokain finns idag i större delen av landet och är enligt polisen spritt i alla samhällsklasser. Polisens beslag av kokain har under 2014 ökat med drygt 30 procent.

Kokain odlas och framställs i princip endast i Sydamerika och regionen har därför en stark ställning vad gäller handel med kokain. Smugglingen sker ofta till Västeuropa via containerfartyg och det har skett en ökning av ärenden där Sverige används som ett transitland för smugglingen. Kokain som smugglas via Balkan utgör också en stor del av det kokain som kommer till den svenska marknaden.

Amfetamin och metamfetamin

Amfetamin återfinns i hela landet, i såväl städer som landsort och har funnits i landet länge. Bland äldre knarkmissbrukare är det den klart vanligaste tyngre drogen. Näst efter cannabis är amfetamin den vanligast förekommande narkotikan i Sverige. Amfetamin för den europeiska marknaden tillverkas främst i Holland och Polen. En ökad tillverkning sker i Tjeckien.

Metamfetamin har inte fått samma fäste i Sverige som det fått i många andra europeiska länder. I Litauen tillverkas dock stora mängder metamfetamin. Detta metamfetamin är i pulverform och på många sätt likt det klassiska amfetaminet. Under senare år har missbruket av kristalliserat metamfetamin, s.k. crystal meth fått fäste i många delar av centrala Europa. Tillverkning av crystal meth sker främst i Tjeckien. Under 2014 har kristalliserat metamfetamin också blivit vanligare i Sverige och polisen har gjort beslag av större mängder än tidigare.

Heroin

Heroin återfinns framförallt  i storstäderna. Det främsta ursprungslandet för det heroin som påträffas inom EU är Afghanistan och heroinet smugglas därifrån både landvägen och i sjö- och flygtrafiken. De senaste åren har det skett få beslag av heroin, både av Tullverket och av polisen. Beslagen har dock ökat under det senaste halvåret. Missbruk av heroinersättningsmedel som metadon och subutex har under senare år blivit vanligare.

Kat

Kat brukas i Sverige främst av personer med ursprung i Somalia och återfinns i vissa delar av landet. Den tidigare förväntade nedgången av smugglingen av kat till Sverige på grund av kriminaliseringen av kat i Nederländerna infriades inte i den grad som förutspåddes. Så blev det inte eftersom smugglingen i stället omdirigerades till att ske via Storbritannien där kat sedan kom att kriminaliseras år 2014. Efter detta har direktinförsel av färsk kat via passagerartrafiken i flyg från Nairobi och Addis Abeba kanske blivti det vanligaste.

Nya psykoaktiva substanser

Nya psykoaktiva substanser (NPS) används för att beskriva nya preparat, syntetiska eller naturligt förekommande, som inte är narkotikaklassade enligt svensk lagstiftning. NPS framställs ofta för att imitera effekterna av kontrollerade narkotikapreparat. Några andra begrepp som används för NPS är nätdroger, RC-droger eller designerdroger.

NPS:er har ökat kraftigt de senaste åren. 2014 påträffades 84 nya substanser i polisens och Tullverkets beslag vilket är dubbelt så många som föregående år. Bland NPS:erna är de syntetiska preparat som ökar mest grupperna katinoner och cannabinoider.

Katinoner har i stort sett samma effekter som amfetamin. Ett kantinonpreparat som vissa amfetaminmissbrukare i Sverige gått över till är MDPV. Personer som tagit MDPV har i flera fall blivit oberäkneliga, våldsamma och paranoida vilket gör att en del äldre missbrukare varnar andra för att pröva den nya drogen.

Syntetiska cannabinoider är en grupp kemiskt obesläktade ämnen som fungerar likt THC (9 – tetrahydrocannabinol) som är det huvudsakliga aktiva ämnet i cannabis. Spice är produktnamnet på en av de första produkterna med syntetiska cannabinoider. De syntetiska cannabinoiderna är ofta ett pulver som sedan löses upp och sprayas på olika typer av växtdelar. I flera fall har personer som dött av överdosering haft spice i blodet men det är inte klarlagt om detta varit dödsorsaken då de också haft andra preparat i blodet.

Allt mer handel med narkotika sker enligt polisen via nätet. Det sker allt mer via anonyma servrar och anonymiseringsnätverk och tjänster, Det har därmed blivit vanligare att också narkotikaklassade produkter säljs denna väg och inte bara sådant som inte varit klassat som narkotika.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Organiserad brottslighet och ITMänniskosmuggling och organiserad brottslighet >>
Advertisements