Kraftig minskning av antalet mjölkgårdar men inte av antalet mjölkkor

Just nu pågår en kraftig strukturrationalisering inom den del av det svenska jordbruket som ägnar sig åt mjölkproduktion. Antalet mjölkgårdar minskar kraftigt, men samtidigt minskar inte antalet mjölkkor eller produktionen av mjölk på samma sätt. De senaste åren har mjölkproduktionen inte minskat alls trots den stora nedgången i antalet gårdar och minskningen innan dess var ganska liten. Produktionen blir alltså allt mer storskalig:

Det första diagrammet nedan visar antalet företag med kor. För 10 år sedan år 2005 fanns det 8 500 företag med mjölkkor och år 2014 var antalet strax 4 400 företag.  Antalet mjölkföretag har alltså nästan halverats under den senaste 10-årsperiod. De senaste fem årens utveckling innebär att nästan ett av fyra företag slutat med mjölkproduktion. Strukturutvecklingen inom mjölksektorn går alltså fort.

Det andra diagrammet visar antalet mjölkkor i Sverige. Antalet har också minskatkomen inte lika mycket. Det fanns 399 000 mjölkkor år 2005. År 2014 var antalet 344 000. Det innebär att litet drygt en av tio kor försvunnit på 10 år.

Det tredje diagrammet visar besättningsstorleken dvs. antalet mjölkkor per företag. Besättningsstorleken har ökat. År 2005 var det genomsnittliga koantalet per företag 46 mjölkkor. År 2014 var motsvarande siffra 78. Det innebär att besättningsstorleken ökat med 75 %.

Det fjärde diagrammet visar mängden mjölk som vägs in vid mejerierna.  År 2005 vägdes det in 3,16 miljoner ton mjölk. År 2013 hade mängden invägd mjölk sjunkit med 8 % till 2,87 miljoner ton mjölk. Detta innebär att mjölkproduktionen per ko ökat med någon procent under perioden. Produktionen var som lägst år 2011 med 2,56 miljoner ton för att därefter öka något. För de första 10 månaderna under  år 2014 har mängden invägd mjölk ökat i förhållande till motsvarande månader år 2013. Mjölkproduktionen kommer därför att öka också under 2014.

Mjölk

En mer generell oro är därmed obefogad vad det gäller mjölkproduktionen. Försörjningsläget försämras inte märkbart. Däremot förändras landsbygden genom att färre människor är bönder och färre gårdar bedriver ett aktivt jordbruk. Stora mjölkgårdar är till stor del automatiserade och innebär oftast att korna har det betydligt bättre än på små gårdar genom att de kan gå fritt och bli mjölkade när de önskar. En hel del av de allra största mjölkgårdarna i Sverige producerar också ekologisk mjölk. Något som är lättare när gården automatiseras. För att kunna automatisera en gård krävs det stort kapital och därför gynnas stora gårdar av den utvecklingen vi ser idag.

För Sverige som land och för oss som bor i Sverige är det alltså inte med nödvändighet en dålig sak att antalet mjölkgårdar minskar. Detta då är ett tecken på koncentration av produktionen på större enheter vilket gör det faktiskt lättare för en djurvänlig och ekologisk produktion. Utvecklingen därvidlag påminner strakt om utvecklingen inom en bransch som jag känner betydligt bättre än jordbruket, nämligen fisket.

Utvecklingen innebär också att mjölkproduktionen koncentreras till vissa områden i Sverige som lämpar sig för stordrift med mjölkboskap och att andra områden helt kommer att sakna mjölkgårdar. Den betande boskap som försvinner där inga mjölkgårdar finns kvar bör kunna ersättas med boskap för köttproduktion, för Sverige är i stora delar ett land där det fungerar bra med extensiv uppfödning av nötboskap för köttets skull.

Förändringen i den svenska mjölproduktionen och nedläggningen av gårdar har pågått mycket lång tid. Faktiskt ända sedan 1950-talet. Under årtionden skedde en halvering av antalet mjölkgårdar varje tioårsperiod.

Läs också:  Sveriges stora mjölkgårdar

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements