All forskning visar att våldet i samhället minskar

All relevant forskning vill säga. Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) och Skolundersökningen om brott (SUB) visar båda på en minskade våldsbrottslighet. Det gör också Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik och all annan tillförlitligs statistik kring dödligt våld. Något som professor Sven-Åke Lindgren förtjänstfullt pekar på i en debattartikel i GP:

Nyligen presenterade Socialstyrelsen uppgifter om de senaste årens dödsorsaker. En av kategorierna gäller dödsfall orsakade av annan persons våld. Siffrorna för Västra Götaland (VG) för perioden 1997 – 2014 (män och kvinnor i samtliga åldersgrupper) visar att antalet dödade varierar stort mellan åren (från 7 till 22 per år). Fördelat på kön har vi totalt sett män som offer i 71 procent av fallen och kvinnor i 29 procent. Över tid minskar det dödliga våldet. Medeltalen visar en minskning från 17 till 14 fall per år (minus 18 procent). Men nedgången är i själva verkat större än vad de faktiska talen säger. Befolkningen i VG har under perioden ökat med cirka 10 procent, varav en stor del beror på invandring. Relaterar vi talen till denna befolkningsökning har det dödliga våldet i VG minskat med cirka 24 procent under de aktuella sjutton åren.

[…]

Socialstyrelsens statistik över antalet patienter som av dessa skäl vårdats inom VG under åren 2001 – 2013 visar dock på en utveckling i linje med det dödliga våldets. Den könsmässiga fördelningen visar att män totalt sett varit offer i 79 procent av fallen, medan kvinnor varit offer i 21 procent. Antalet patienter som vårdats för våldsskador har minskat, särskilt under de senaste åren. Minskningen ligger i storleksordningen 11 procent. Siffrorna avser också här faktiska tal, varför utvecklingen egentligen är mer positiv om vi tar hänsyn till befolkningsökningen för de aktuella tretton åren. Minskningen blir då drygt 14 procent.

Utvecklingen i Sverige är inte unik, utan faktum är att den ser likadan ut i hela västvärlden. Det finns troligen en mängd samverkande orsaker till denna utveckling, men i Sverige har sannolikt minskat bruk av alkohol och förändrade alkoholvanor mycket stor betydelse. I västvärlden som helhet betyder säkert en åldrande befolkning, minskade barnkullar, färre oönskade barn med mera mer än förändrat alkoholbruk. Även förändrat polisarbete har troligen en viss, om än mindre, betydelse. Längre fängelsestraff har dock enligt forskningen ingen egentlig betydelse även om herr Lindgren verkar tro det. Men han är i andra sammanhang ganska naiv när det gäller brottslighet och brottsbekämpning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements