Vargjakten i vinter – 46 vargar ska skjutas

Om Länsstyrelserna i Värmland, Örebro, Västmanland, Gävleborg och Dalarna får som de vill blir det vargjakt även i vinter. Kommande vinter skall det skjutas två vargar fler än förra vintern, totalt 46 vargar i sju revir.

Så här många ska skjutas i respektive län:
Värmland – 20 vargar i de tre reviren Brattfors, Sandsjön och Vimyren
Värmland/Örebro – sex tillsammans i det gemensamma gränsreviret Loka
Västmanland – sex vargar i länsegna Färnareviret
Dalarna – åtta i länsegna Lövsjöreviret söder om Nås.
Gävleborg – sex vargar i det länsegna Åmot/Ockelboreviret.

Inga andra vargar än de som finns och upptäcks i respektive revir under jakttiden kommer att jagas. Det blir alltså ingen jakt på ytterligare vargar i andra revir om inte beräknat antal vargar skjuts i utvalda revir.

Värmland, Örebro och Dalarna jagar alla under sina respektive miniminivåer för revir med föryngring som fastställdes av Naturvårdsverket inför förra licensjakten.  Av de 27 reviren totalt i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet fick Värmland 11 revir, Örebro fem och Dalarna sju revir att ta ansvaret för.  Gävle och Västmanland jagar snävt ovan sina miniminivåer.

Värsta övertrampet gör Värmland som jagar 3,5 revir på 11,7 revir med föryngringar. Länets miniminivå är 11 och förvaltningsnivån 12 revir. Fullföljs jakten hamnar Värmland nära tre revir under miniminivån som gäller för länet.

Rovdjursföreningen har av detta dragit slutsatsen att den länsregionala förvaltningen inte längre tycks gälla. Om reviren skjuts bort enligt ovan kommer det i Värmland att fattas nära tre revir med valpar födda 2014.

När Naturvårdsverket drog upp riktlinjerna förra hösten fick inte miniminivån på några villkor underskridas. För att ha koll på detta efterlyste man en förvaltningsnivå med god fallhöjd till miniminivån. Värmland har en förvaltningsnivå på 12, alltså endast ett revir över minsta antal.

De beslut som finns är att 27 revir med årsvalpar ska finnas i landet som en grund i förvaltningen, och dessutom ett antal valprevir i en förvaltningsnivå med god fallhöjd ner till miniminivån.

Vid den kommande jakten nu i januari kommer även Dalarna och Örebro att jaga på nivåer under miniminivån. Örebro har fem i miniminivå, efter jakten förra vintern har länet endast 3,7 föryngringar vid senaste inventeringen, 2,7 om Rombohöjden räknas bort där föräldrahanen felaktigt sköts i Norareviret.

Gävleborg har två i miniminivå och de inventerade reviren uppgick till 4,3, varav tre är länsegna. Ett revir skall skjutas bort vid eventuell jakt.

Västmanland har två länsegna och delar ett med Örebro, miniminivån är ett revir och ett skall skjutas bort. Båda dessa län jagar alltså på gränsen ner till miniminivån. I övriga län med varg ska inga vargar skjutas.

De tre miljöorganisationerna Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Rovdjursföreningen vill att Naturvårdsverket stoppar licensjakten på varg som är planerad att starta 2 januari och har därför överklagat besluten.

Enligt en motivering i överklagandet innebär den planerade jakten att
mellan 10 och 14 procent av den senast inventerade svenska vargpopulationen kommer att skjutas bort.

De överklagande organisationerna menade att jakten omfattar en så stor andel av vargpopulationen att detta i sig innebär ett brott mot undantagsreglerna i jaktförordningen 23c § och art- och habitatdirektivet artikel 16.1.

Naturvårdsverket har överprövat de överklagade besluten om licensjakt på varg i Gävleborgs, Örebro, Värmlands, Dalarnas och Västmanlands län. Bedömningen är att samtliga beslut uppfyller kraven i jaktförordningen.

? Vi har noga gått igenom de överklagade besluten och bedömer att de följer de regler som finns och att de uppfyller samtliga kriterier för licensjakt. Vi kan även se att länsstyrelserna har samverkat inför besluten, vilket är viktigt eftersom det ger en överblick, säger Gunilla Ewing Skotnicka, chef för sektionen art- och områdesskydd.

Det är fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas: jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar, jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen, jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.

? Länsstyrelserna visar i sina beslut att det finns ett tydligt syfte med jakten och att det saknas annan lämplig lösning. Vargstammen i Sverige har gynnsam bevarandestatus och antalet vargar som får skjutas vid årets jakt påverkar inte detta, säger Gunilla Ewing Skotnicka. Vidare bedömer Naturvårdsverket att antalet vargar i besluten är en begränsad mängd med hänvisning till bevarandestatusen och syftet med jakten.

Torbjörn Lövbom från Svenska Jägareförbundet är positiv till Naturvårdsverkets beslut. Han tolkar beslutet som att Naturvårdsverket har lyssnat på den kritik från jägarorganisationer som framkommit mot verkets vägledningsdokument för jakten.

– Detta visar att Naturvårdsverket tar till sig av ny fakta och inte låst fast sig vid ett ställningstagande. Samtidigt har verket tagit ett viktigt steg för att stå upp för den regionala förvaltningen. Så jag kan inte annat än att vara nöjd med hur Naturvårdsverket agerat, säger Torbjörn Lövbom.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har vidare beslutat att det är olagligt att förbjuda miljöorganisationer att överklaga Naturvårdsverket så som den svenska regeringen gjort.

Miljöorganisationer kan enligt HFD såsom företrädare för allmänna intressen göra gällande rättigheter som baseras på livsmiljödirektivet. Det krävs ett effektivt domstolsskydd av sådana rättigheter. Om direktivet ska kunna ges en ändamålsenlig verkan fordras att nationella domstolar kan pröva om nationella regler håller sig inom de gränser som direktivet anger.

Högsta förvaltningsdomstolen finner att frågan om kraven i livsmiljödirektivet har uppfyllts således måste kunna prövas i domstol. Förbudet i jaktförordningen mot att överklaga beslut om jakt efter skyddade arter står därmed i strid med EU-rätten.

Vi kan därför förvänta oss att frågan om vargjakt i vinter ännu inte är avgjord på det rättsliga planet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements