Skattesmäll för delägare och anställda i riskkapitalbolag

Förvaltningsrätten i Stockholm avgjorde nyligen 120 mål gällande ca 20 personer om beskattning av särskild vinstandel i riskkapitalbolag (s.k. carried interest).

Domarna innebär i huvudsak att den utdelning eller kapitalvinst från andelarna de aktuella personerna har redovisat i sina deklarationer delvis ska beskattas som inkomst av tjänst i stället för inkomst av kapital (dvs. enligt de s.k. fåmansföretagsreglerna). Domarna gäller personer som har varit verksamma i, eller haft anknytning till, riskkapitalfonder med hos bolagen Litorina, Segulah och Triton.

Det har i målen inte varit aktuellt att pröva frågan om carried interest ska betraktas som lön och fullt ut beskattas i inkomstslaget tjänst. Utgången i målen skulle kunna beskrivas som bifall till Skatteverkets andrahandsyrkande respektive Allmänna ombudet hos Skatteverkets överklagande.

Eftersom både bolagens och fondernas strukturer sett olika ut och personerna också har haft olika funktioner skiljer sig utgången i målen åt. Även om den huvudsakliga utgången är beskattning enligt ovan har några personer vunnit fullt bifall till sin talan och ytterligare andra vunnit delvis bifall. Exempelvis har vissa personer inte ansetts ha varit verksamma i aktuella bolag på sådant sätt, eller i sådan omfattning, att deras utdelning ska beskattas i tjänst. Andra har, av formella skäl, vunnit bifall till sin talan helt eller delvis vissa taxeringsår.

Hos förvaltningsrätten finns ytterligare ca 460 mål angående personer med anknytning till fyra andra riskkapitalfonder som är planerade att avgöras senast våren 2016.

Segulah har för avsikt att överklaga de domar som berör dem:

Segulahs Gabriel Urwitz är en av personerna som vunnit delvis bifall för sina överklaganden av eftertaxering och skattetillägg men förvaltningsrätten gick på Skatteverkets linje om årlig taxering och beslutade att redovisad utdelning från bolaget Longtide Ltd ska beskattas enligt bestämmelserna i 57 kap. inkomstskattelagen. Dessutom biföll rätten delvis om årlig taxering 2010 gällande utdelning från Longtide Ltd men beslutar att redovisad utdelning ska sättas ned till 2,6 miljoner kronor, enligt domen.

Men trots den delvisa framgången bekräftar både Urwitz och hans juridiska företrädare, Lennart Staberg och Marina Ekenberg på Öhrlings PwC, för Realtid.se att domen ska överklagas till kammarrätten.

Urwitz uppger själv att han inte fäster så stor vikt vid domen eftersom ”en ordentlig prövning” kommer i kammarrätten.

– Jag känner ingenting därför att det här kommer fortsätta i flera år innan det är över så jag tror inte man ska fästa allt för stor vikt vid förvaltningsrättens dom, utan att vara elak mot förvaltningsrätten, utan det här kommer prövas ytterligare i kammarrätten och eventuellt i högsta förvaltningsdomstolen så det är ett antal år innan vi vet vad som gäller, säger han.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements