Fler skyfall och översvämningar i Sverige

Väderobservationer i Sverige visar att temperaturer, regnmängder och extremt kraftig nederbörd har ökat och trenden kommer att fortsätta. Nu har konsekvenserna av de framtida klimatförändringarna kartlagts i forskningsprojektet Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige.

Under de senaste 20 åren har en rad kraftiga och ihållande regn drabbat Sverige med översvämningar, ras och skred som följd.

I forskningsprojektet Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige vid Göteborgs Universitet studeras de tre klimatutsatta platserna Falkenberg, Karlstad och Haparanda. Projektet spänner över hela riskhanteringsprocessen från hotbild med stora regnmängder och höga flöden längs vattendrag, via kartering av skador och skadekostnader till åtgärdsplan. Fokus för projektet är hantering av skyfall och översvämning av vattendrag och sjöar.

? Det finns stora risker för att fler skyfall och översvämningar i vattendrag och sjöar kommer att öka i framtiden, säger Deliang Chen, projektledare och professor vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

För att kunna förutsäga framtida översvämningar har forskarna modellerat fram lokala klimatscenarier med hjälp av bland annat globala klimatmodeller, regionala klimatsimuleringar och statistiska metoder.

? Med detta som utgångspunkt kunde sårbarheter inom de översvämningshotade områdena analyseras, riskerna kunde kartläggas och förslag på åtgärder tas fram, säger Deliang Chen professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Syftet med projektet har varit att stödja och utveckla metoder för det klimatanpassningsarbete som pågår i kommuner och länsstyrelser runtom i Sverige.

Analyserna som genomförts i projektet visar att Karlstad är en av de städer i Sverige där översvämningsrisken är som störst. Staden ligger på ett delta vid Klarälvens utlopp i Vänern vilket ger dubbla översvämningsrisker. Karlstad riskerar att översvämmas både vid höga flöden i älven och vid högt vattenstånd i Vänern.

I ett framtida klimat kommer nederbördsmängden att öka i Karlstad, framförallt på hösten och vintern menar också forskarna bakom projektet. Som en följd av det blir det ökade risker för ökat vattenflöde och vattennivå i Klarälven liksom för höjd vattennivå i Vänern.

Resultaten i projektstudien visar också att det i Haparanda finns risk för att Torne älv kan svämma över, särskilt under islossningen i april-maj eftersom det kan bildas isproppar som snabbt kan dämma upp älven. Även havsnivån kan bli ett problem i Haparanda. Vid kortvariga stormar och lågtryckssituationer kan vattennivån stiga kraftigt.

I Falkenberg beräknas temperaturökning i framtiden bli något mindre än den globala, men nederbörden kommer sannolikt att öka för Ätrans avrinningsområde. En viktig slutsats forskarna också drar är att Ätrans vattennivåer är känsliga för havsvattenståndet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements