Kriminella gäng – vapen

Del 5 av 5 i serien Kriminella gäng 2016

Brå:s senaste rapport om organiserad brottslighet menar att det finns en begränsad kunskap om hur införseln av vapen till Sverige ser ut och i vilken utsträckning det sker. Enligt rapporten menar kriminalunderrättelse­tjänsten att  både smugglingsmetoder och smugglingsrutter varierar även om en stor del av vapnen antas komma från Balkanområ­det. Vikten av att samarbeta med utländsk tull och polis betonas som ett sätt för att få bättre kunskap om och minska de illegala vapentransporterna.

Många av de synliga vapen som cirkulerar i den kriminella mil­jön är producerade i Tjeckien och forna Jugoslavien. En majoritet av dessa vapen bedöms ha sitt ursprung i förråd när östblocket föll eller från inbördeskrigen i forna Jugoslavien. På olika sätt skingrades vapenförråden och vapnen finns nu utspridda över flera delar av världen. Detta innebär att vapnens ursprung i forna Jugoslavien inte behöver vara likställt med att de förs in i Sverige därifrån.

Den dominerande som framförs av Brå:s intervjuade källor är emellertid att tillgången på vapen har en historisk bakgrund och härrör från tidigare generationer av kriminella personer med koppling till forna Jugoslavien med omnejd. De anser att kontakter i dessa områden och resor dit förklarar en hel del av förekomsten av illegala vapen med ursprung i den delen av Europa.

Trots den bristande kunskapen om vapensmugglingen är det enligt Brå så att många olika aktörer bidrar till att det kommer in vapen till Sverige. De anser att det både finns en omfattande ”myrtrafik” där personer tar in enstaka vapen åt gången och en mer organiserad smugg­ling där ett fåtal personer i flera olika nätverk, med kontakter i forna Jugoslavien och Mellanöstern, har kapacitet att ta in större partier vapen. Vapensmugglingen och vapenhandeln är med andra ord snarare utspridd på ett stort antal enskilda individer än kontrollerad av någon specifik grupp. Bedömningen är att de flesta vapen förs in i Sverige i samband med resor och semester i forna Jugoslavien med omnejd. Det är en myrtrafik där personer tar in enstaka vapen i bilar. Den storskaliga vapensmugglingen antas ske med buss, tåg eller personbil.

En samlad bedömning av de uppgifter som förmedlas i inter­vjuerna och underrättelsematerialet som ligger till grund för Brå:s rapport är att det är ovanligt med personer som enbart är inriktade på vapensmuggling utan den sker vid sidan av annan brottslighet. Enligt polisen återkommer vissa namn. Vapnen säljs sedan genom kontakter. Marknaden för vapen anses begränsad då det inte är en konsumtionsvara på samma sätt som narkotika, alkohol och tobak. Det anses enligt rapporten vara huvudanledningen till att det inte finns några som är specialister på just vapensmuggling.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Kriminella gäng – alkohol och tobak
Advertisements