Polisen kan inget om IT och Internet

IT-brottslighetDe senaste tio åren har it-relaterade brott ökat kraftigt, men polis och åklagare har brister i förmågan att hantera den ökade mängden ärenden. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå). ”Det här är en viktig rapport för oss. Den visar att vi jobbar med rätt åtgärder, men också att det finns mycket kvar att göra”, säger Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef, i ett pressmeddelande.

Den it-relaterade brottsligheten har ökat kraftigt. Mellan 2006-2015 var ökningen 950 procent. Numera finns IT-inslag i nästan alla typer av brott. Samtidigt är polisens förmåga att bekämpa den typen av brottslighet varit eftersatt.

En stor enkätundersökning i Brås studie visar att över hälften av åklagarna, liksom nio av tio polisiära förundersökningsledare, helt saknar vidareutbildning inom it-området. Många saknar också kunskap om möjliga utredningsåtgärder när brottet har begåtts via internet.

– Det är anmärkningsvärt att kunskaperna om brott med it-inslag är så pass låga inom rättsväsendet. Det riskerar att få negativa konsekvenser för utredningarnas effektivitet och rättssäkerhet, säger Kerstin Nelander Hedqvist, utredare på Brå, i ett pressmeddelande.

I rapporten föreslår Brå bland annat att Polismyndigheten bör genomföra en central utbildnings­satsning för hela polisens kärnverksamhet och att brott med it-inslag bör införas som en särskild kurs på polisens grundutbildning.

Brås analys visar även att den it-forensiska verksamheten har brister; tre av fyra it-undersökare upplever att en hög arbetsbelastning är ett hinder i deras arbete och de berättar i intervjuer med Brå om hur de har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter inom rimlig tid.

– I dag är den it-forensiska processen ofta en flaskhals i utredningarna. Det beror bland annat på att it-undersökarna är för få, men också på att de inte används på rätt sätt, säger Frida Andersson, utredare på Brå.

Brå föreslår bland annat att det måste tillföras mer resurser till den it-forensiska verksamheten, att it-undersökarens roll måste renodlas och att it-stödet måste förbättras. I rapporten konstateras att rättsväsendet står inför stora utmaningar under de kommande åren, vad gäller hanteringen av brott med it-inslag. Brås bedömning är att de satsningar som har gjorts hittills inte motsvarar behovet.

Polisen själva menar att de i och med omorganiseringen av polisverksamheten fått möjligheter att höja polisens kompetens inom området, även om det tar tid och mycket återstår. Bland annat håller polisen på att organisera en ny enhet för samordning av brott relaterade till IT, Nationellt it-brottscentrum (NIB).

– En väldigt central beståndsdel är bygget av nationellt it-brottscentrum där vi har kommit halvvägs i resurssättningen. I oktober presenterar nationellt it-brottscentrum dessutom förslag på enhetliga nationella riktlinjer och metoder, som är mycket viktigt för verksamheten, säger Mats Löfving.

NIB bildades hösten 2015 och beräknas vara fullt utbyggt senast 31 december 2017. Färdigorganiserat ska NIB bestå av 90 årsarbetskrafter varav ungefär hälften är tänkta att vara poliser. NIB är tänkt som en nationell och internationell kontaktpunkt för it-relaterad brottslighet och it-brott. Centrat är också samverkanspartner och nationell kontaktpunkt för andra myndigheter rörande kritisk infrastruktur och komplex it-brottslighet. NIB har också processansvaret för polisens arbete mot komplex it-brottslighet och internetrelaterade sexualbrott mot barn.

Grundkompetensen hos all brottsbekämpande personal ska enligt Polisen höjas. I grundutbildningen och relevanta vidareutbildningar ska det också finnas ett block som belyser den it-relaterade brottsligheten i aktuellt ämne. Sedan tidigare ingår till exempel ”bevissäkring i digital miljö” i ämnet kriminalteknik för polisstudenter. Polisutbildningen har också föreläsningar om bland annat näthat och grooming som lär polisstudenterna att identifiera den typen av it-relaterad brottslighet.

– NOA och regionerna samarbetar med NFC i dessa frågor. Vi har även en samverkan med de nordiska polishögskolorna som gäller en gemensam nordisk it-forensisk grundutbildning, säger Mats Löfving.

Resursbehovet på utredningssidan är stort i hela landet och det behövs både fler poliser och civilanställda för att möta utmaningarna som polisen står inför.

– Rapporten visar hur viktigt det är att vi inte tappar fart i arbetet med omhänderta och säkerställa rätt kompetens på rätt plats. Rekryteringar av fler civila utredare, specialister och annan teknisk spetskompetens pågår, säger Mats Löfving.

För mig känns det som mycket annat i polisvärlden. Mycket prat och lite verkstad. att rättsväsendet haft dåliga kunskaper om IT har varit känt i mer än 15 år, men ingenting har hänt. Frågan är om nåt kommer att hända nu.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

NFC=Nationellt Forensiskt Centrum
NOA=Nationella operativa avdelningen

Advertisements