Södertälje – dom för hemtjänstbedrägeri

Igår meddelade Södertälje tingsrätt domen i det s.k. hemtjänstmålet, i vilket 32 personer stått åtalade för grova bedrägerier riktade mot Södertälje kommun och beträffande vissa åtalade mot Arbetsförmedlingen om sammanlagt ca 6,8 miljoner kr. Rättegången har pågått under 92 förhandlingsdagar under 14 månader. I målet har 24 av de 32 åtalade dömts medan sju personer frikänts. En av de åtalade avled efter huvudförhandlingen men innan domen meddelades, vilket medfört att åtalet i den delen skrivits av.

Målet har i korthet gällt verksamheten i hemtjänstföretaget Jome Omvårdnad AB som under åren 2012 och 2013 tillhandahållit hemtjänst åt äldre personer, de s.k. brukarna. Det har med något undantag rört sig om anhörigvård, vilket inneburit att en nära släkting anställts av Jome för att utföra hemtjänsten. I domen konstaterar tingsrätten att de åtalade brukarna, sammanlagt 13 personer, i stort sett inte haft något behov av hemtjänst och att den anhörige inte heller utfört någon ersättningsgill hemtjänst. Trots detta har Jome fakturerat Södertälje kommun ersättning som om all beviljad hemtjänst utförts. I tre fall är det även utrett att Jome utgett kontant ersättning till brukare i stället för hemtjänst men ändå fakturerat Södertälje kommun som om all beviljad hemtjänst utförts.

Rättegången har även innefattat grova bedrägerier riktade mot Arbetsförmedlingen som bestått i att Jome på felaktiga grunder fått skattesubventioner i form av nystartsbidrag genom att uppge att den anhörige som skulle utföra hemtjänst vid ansökningstillfället varit arbetslös trots att så inte varit fallet och då anställningen i huvudsak bottnade i brottslig gärning.

Samtliga åtalade har förnekat brott och i huvudsak gjort gällande att det funnits behov av hemtjänst och att hemtjänsten också utförts samt att förutsättningar för nystartsjobb förelegat.

Tre av de åtalade har dömts till fängelse i respektive 1 år, 2 år och 3 år 4 månader. Silva Gündüz som var VD i Jome är den som dömts till 3 år och 4 månaders fängelse. Leyla Varli fick två år. Tingsrätten har vägt in att två av de dömda suttit häktade under mycket lång tid och att Silva Gündüz som är en av dem som suttit häktad länge har ålagts näringsförbud i sju år:

Silva Gündüz satt närmare 570 dagar isolerad i häkte – ingen kvinna har suttit längre i svensk modern rättshistoria och ingen så länge för den typ av ekonomisk brottslighet som det här målet handlar om.
Nu återstår 7,6 månader av strafftiden att avtjäna i fängelse.

– Det återstår att se om vi överklagar det här, för att göra det måste vi vara helt säkra på att hovrätten sänker påföljden och jag har stor tilltro till de domare som avgjort målet, säger Gündüz försvarare, Carl-Johan Malmberg.

De sex åklagarna tvingas nu se fyra av de huvudåtalade, varav några anhöriga till Gündüz, bli helt friade av rätten. Ytterligare en huvudåtalad fälls förvisso, men får enbart villkorlig dom och dagsböter för försök till grovt bedrägeri mot arbetsförmedlingen.

Skadestånd har dömts ut och de åtalade ska betala Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen sammanlagt ca 5,6 miljoner kr.

Av de 25 underärenden med brukare och vanliga anställda som åtalats dömdes 20 stycken för bedrägeri till villkorlig dom och dagsböter i varierande grad. En av dem, en anställd, dömdes till ett års fängelse eftersom kommunen och AF i det fallet lurats att betala ut stora summor för arbete som aldrig utfördes, totalt cirka 900 000 kronor.

De båda hemtjänstföretagen dömdes till att betala sammanlagt 4 miljoner kr i företagsbot.

Under rättegången har 38 offentliga försvarare varit förordnade som tillerkänts ersättning med ca 60 miljoner kr mot yrkade ca 80 miljoner kr.

Tingsrättens ledamöter var eniga om domen. Domaren Göran Nilsson har också i en kommentar kritiserat Södertälje kommun för bristande krontroll och slappa rutiner:

– Det är skandalöst att utnyttja Sveriges välfärdssystem på det här sättet, pengarna hade kunnat användas till något mer behövligt än hamna hos bedragare, säger Göran Nilsson i en kommentar till LT.

Men han ger även Södertälje kommun en känga för bristande tillsyn som underlättat bedrägerierna.

– Det här är en brottslighet man gjort möjlig genom bristfälliga biståndsbedömningar i kombination med att Södertälje kommun har tillåtit anhöriganställningar. Och givetvis därför att bolaget haft en brottslig inriktning, säger han.

Fortfarande är det exempelvisi  Stockholms stad möjligt med anhöriganställda.
– Den här brottsligheten är inget unik för Södertälje, den kan man tänka sig förekommer i andra kommuner, säger Göran Nilsson.

Det har också pågått ett annat mål om bedrägerier inom hemtjänsten i Södertälje. Tingsrättsförhandlingarna i det målet har avslutats men dom ännu inte meddelats. Det är också uppenbart att privatisering, marknadsstyrning och upphandlingssystem är en del av det som möjliggör den hör typen av allvarlig brottslighet och korruption.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements