Ungdomar i Göteborg använder allt mindre droger

I motsats till vad de flesta tror så mimskar användningen av droger bland unga i Göteborg. Framförallt är det drickandet av alkohol, den vanligaste drogen, som minskar. I mars 2016 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en enkätundersökning om drogvanor. Enkäten riktade sig till samtliga elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Göteborg. Totalt svarade 3 826 elever i årskurs 9 och 4 365 elever i år 2 på gymnasiet på frågor om sina erfarenheter av alkohol, narkotika och tobak.

Alkoholanvändningen bland elever i årskurs 9 har halverats i den undersökning som genomförts i år jämfört med situationen 2004 då den första kommunala drogvaneundersökningen som genomfördes i Göteborg. I årets undersökning uppgav 35 procent av niondeklassarna att de någon gång druckit alkohol. Motsvarande siffra 2004 var 70 procent. Även i gymnasiets år 2 har drickandet minskat. 69 procent uppger att de druckit alkohol det senaste året, vilket kan jämföras med 88 procent år 2004.

Drickandet är vanligare i centrala och västra Göteborg inklusive västra Hisingen än i nordöstra Göteborg. I Göteborg som helhet dricks det mer än i Stockholm och mer än i landet som helhet. Det gäller också Västra Götaland som helhet.

Intensivkonsumtionen av alkohol, det vill säga andelen elever som dricker sig berusade minst en gång i månaden, har minskat kraftigt: från 23 procent 2007 till sju procent 2016 när det gäller niondeklassarna. Även i gymnasiets år 2 har fylledrickandet minskat kraftigt de senaste åren.

Göteborgs skolelever debuterar också allt senare med alkohol. Knappt fyra procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de berusat sig vid 13 års ålder.

Det minskade drickandet och den högre debutåldern gör att de negativa konsekvenserna av drickandet minskar. Andelen elever som uppger att de hamnat i bråk, råkat ut för olyckor eller haft oönskat sex har minskat markant.

Andelen elever som någon gång använt narkotika minskar något i såväl årskurs 9 som i gymnasiets år 2 i de flesta av Göteborgs stadsdelar. Totalt uppger sju procent av eleverna i årskurs 9 och 20 procent av eleverna i gymnasiets år 2 att de använt narkotika. Sen mitten på 1880-talet har narkotikabruket bland ungdomar legat still. Ingen ökning eller minskning över lång tid, däremot variationer mellan olika år.

Få elever uppger att de använt andra droger än cannabis. Användandet av Spice (syntetisk cannabis) har minskat kraftigt sedan den förra undersökningen som genomfördes år 2014.

Narkotikabruk är vanligare i de centrala stadsdelarna, men Majorna-Linné och Centrum har enligt rapporten brutit en ökande trend. Lägst är narkotikabruket på norra Hisingen, i Lundby och Angered. Bruket i Göteborg ligger lägre än i Stockholm, men högre än i riket. I hela Västra Götaland är nivån på användandet av narkotika bland ungdomar jämförbar med rikets.

Minskat drickande och narkotikabruk som inte ökar är en generell utveckling i Europa som sker i de flesta länder. Det är också en utveckling som ser likadan ut i hela Sverige. Ungdomar dricker allt mindre och narkotikabruket ökar inte. Ungdomar använder i stort sett bara cannabis när de prövar eller brukar narkotika.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements