Utsatthet för sexualbrott har ökat bland kvinnor

Fler kvinnor uppger att de utsätts för någon typ av sexualbrott. Utsatthet för misshandel bland kvinnor är däremot förhållandevis jämn över tid. Överlag minskar utsattheten för misshandel, men då främst bland unga män. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerat.

Under 2015 utsattes 1,7 procent (cirka 129 000 personer) för någon typ av sexualbrott. Det är en ökning jämfört med 2014, då 1,0 procent uppgav att de hade utsatts. Betydligt fler kvinnor än män utsattes för sexualbrott förra året: 3,0 procent av kvinnorna jämfört med 0,4 procent av männen.

Utsatthet för sexualbrott bland kvinnor har legat på en relativt stabil nivå 2005–2012, men de senaste tre åren har den ökat. För män har andelen utsatta legat på ungefär samma nivå hela perioden 2005–2015. Mest utsatta för sexualbrott är yngre kvinnor, 16–24 år; av dem uppgav 9 procent att de utsattes under 2015.

– Den fråga som ställs om sexualbrott i NTU innefattar ett brett spektrum av brott. Det kan handla om allt från lindrigare händelser som blottning och tafsande, till mycket allvarliga händelser som våldtäkt. De som uppger att de utsatts får därför svara på frågor om brottets allvarlighetsgrad. Svaren visar att det i 29 procent av fallen varit frågan om en grövre form av sexualbrott, säger Emelie Hambrook, utredare på Brå, i ett pressmeddelande.

Utsatthet för misshandel minskar

Utsattheten för misshandel (för kvinnor och män sammantaget) har minskat från 2,7 procent 2005 till 2,0 procent 2015. Mest utsatta är unga män i åldern 16–24 år: av dem uppgav 5 procent att de utsattes under 2015. Totalt sett har mäns utsatthet för misshandel dock minskat med 1,2 procentenheter mellan 2005 och 2015, samtidigt som kvinnors utsatthet har legat på en relativt oförändrad nivå, vilket innebär att skillnaden i utsatthet mellan könen har minskat successivt.

– Misshandelsbrotten skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Män utsätts oftare av någon de inte känner och på allmän plats. Kvinnor utsätts oftare i en bostad, deras egen eller någon annans, och av någon de känner eller är bekant med, säger Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå.

Kvinnor misshandlas i hemmet av nån närståden och män misshandlas på stan av någon de inte känner.

Unga män begår brott

I de allra flesta fallen av brott mot enskild person uppges gärningspersonen vara en man (87–95 % vid misshandel, personrån, sexualbrott och hot).

När det gäller trakasserier uppger 64 procent att det var en man, medan en relativt stor andel uppger att de inte vet om gärningspersonen var en man eller kvinna. Detta kan ha att göra med att det inte skett någon direkt interaktion ansikte mot ansikte mellan gärningspersonen och den utsatta, vilket gör att det är svårt för den utsatta att avgöra gärningspersonens kön.

Vid personrån och misshandel bedömer de utsatta i majoriteten av fallen att gärningspersonen varit 34 år eller yngre (80 respektive 74 % av fallen). Vid sexualbrott och hot är andelen unga gärningspersoner däremot inte lika stor. I hälften (51 %) av fallen av hot och i sex tiondelar (58 %) av fallen av sexualbrott bedöms gärningspersonen vara 34 år eller yngre.

Ungefär var femte person (22 %) som utsattes för trakasserier under 2015 uppger att de inte kan uppskatta gärningspersonens ålder, och nästan två av fem personer (37 %) uppger att gärningspersonen var 34 år eller yngre.

Liten grupp mycket utsatt

En mycket liten del av den totala befolkningen i åldern 16–79 år (1,9 %) utsätts för drygt hälften av alla brott mot enskild person under 2015 (57 %). Denna andel har ökat från 43% år 2005. En mycket liten del av befolkningen utsätts alltså för allt fler brott.

De som utsatts för ett brott (66 % av de utsatta) under ett år har sammantaget blivit utsatta för en dryg fjärdedel (26 %) av alla händelser. De som utsatts för två eller tre brott (20 %) har tillsammans blivit utsatta för nära en femtedel (18 %), medan den grupp som utsatts för fyra eller fler brott (14 %) sammantaget har blivit utsatta för mer än hälften av brottshändelserna (57 %).

Vissa grupper dominerar bland de mest utsatta, det är vanligast bland personer i åldersgruppen 20–24 år (mer än 4%) och minst vanligt bland de äldsta, 65–79 år (under en halv procent). Att ha blivit utsatt för brott mot enskild person vid minst fyra tillfällen är också vanligare bland kvinnor (2,2 %) än bland män (1,6 %). Andra grupper med något förhöjd utsatthet är inrikesfödda personer med båda föräldrarna utrikesfödda (2,2 %), ensamstående med barn (5,3 %) samt boende i flerfamiljshus (2,6 %). Fattiga är mer utsatta för brott.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements