Stockholm och Skåne har högst andel brottsutsatta

Brottsförebyggande rådet, Brå har nu publicerat regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) på regional nivå visar att storstadslänen Stockholm och Skåne återkommer som län med högst andel brottsutsatta. De län som över tid har haft en låg andel utsatta personer är Gävleborg, Norrbotten, Dalarna och Värmland.

I rapporten Nationella trygghetsundersökningen 2006–2016 Regionala resultat publiceras resultaten från Sveriges 21 län och de sju polisregionerna. Rapporten är beskrivande och visar utvecklingen mellan 2006 och 2016 när det gäller otrygghet, utsatthet för brott och förtroende för rättsväsendet.

Brott mot enskild person

I kategorin brott mot enskild person ingår brottstyperna misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier och trakasserier. Sammantaget uppger 13,3 procent av befolkningen (16–79 år) att de blev utsatta för något eller några av dessa brott under 2015. Det är en större andel jämfört med förra året (2014 var andelen 11,3 %) men en återgång till ungefär samma nivå som uppmättes 2005.

De polisregioner som sett över tid tycks ha en mindre andel utsatta jämfört med riket i stort är region Bergslagen och region Nord. Polisregionerna Stockholm och Syd tycks ha en större andel utsatta och har sedan 2005 legat över rikssnittet. Störst andel utsatta uppmäts i årets undersökning i polisregion Syd (15,7 %).

Dalarnas, Gävleborgs, Norrbottens och Värmlands län har alla haft en mindre andel utsatta än riket i stort. I Västmanlands län har andelen utsatta varierat påtagligt under de senaste årens mätningar. De län som alla år har haft en större andel utsatta än riket i stort är Skåne och Stockholms län.

Utsatthet för våldsbrott

Andelen personer i riket som utsatts för våldsbrott (misshandel, hot och personrån) var 6,8 procent 2015. Detta är en större andel jämfört med 2014 (då motsvarande siffra var 6,1 %) men lägre än när mätningarna inleddes 2005, då andelen utsatta var 7,3 procent.

Bortsett från 2013 har polisregion Mitt sedan 2006 haft en lägre andel utsatta för våldsbrott än riket i genomsnitt. Utsattheten för våldsbrott i polisregion Syd har, bortsett från enstaka år, legat något över riksgenomsnittet under mätperioden. Med undantag för årets undersökning, där nivåerna i princip är likvärdiga, har polisregion Stockholm haft en större andel utsatta än riksgenomsnittet sedan mätningarna inleddes.

De län som över tid tycks ha en mindre andel utsatta jämfört med riket som helhet är Dalarnas (med undantag för 2005), Gävleborgs (med undantag för 2010) och Uppsala län (med undantag för 2013). Även Jämtlands och Norrbottens län har regelbundet haft en mindre andel utsatta jämfört med riket i stort sedan mätningarna inleddes. I Västmanlands län har andelen utsatta varierat påtagligt under de senaste årens mätningar. Södermanlands län, som legat över rikssnittet sedan 2010, ligger i år på samma nivå som rikssnittet. Stockholms län har, bortsett från årets undersökning, haft en större andel utsatta jämfört med riket som helhet under hela mätperioden.

Egendomsbrott mot hushåll

Brottskategorin egendomsbrott mot hushåll omfattas i NTU av brottstyperna bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur eller från fordon och cykelstöld. Andelen utsatta var 9,5 procent under 2015 vilket är en större andel jämfört med 2014 (då andelen utsatta var 9,1 %), även om den övergripande trenden är att andelen som utsätts för egendomsbrott har sjunkit sedan 2006 (då andelen utsatta var 12,6 %). Minskningen består framför allt av en sjunkande andel utsatta för stöld ur eller från fordon.

Andelen utsatta i polisregion Nord har legat under riksgenomsnittet sedan första mätningen 2006, och utsattheten i polisregion Bergslagen har legat under riksgenomsnittet sedan 2008. Polisregion Stockholm har återgått till att ha en större andel utsatta för egendomsbrott än riket i stort (likt 2012 och 2013), medan polisregion Väst har gått från att ha legat under rikssnittet till att för andra året i rad placera sig strax ovanför. Polisregion Syd har legat över genomsnittet i riket varje år sedan 2006.

Ser man till utsattheten i länen har Jönköpings, Gotlands, Blekinge, Jämtlands och Norrbottens län haft en mindre andel utsatta än riksgenomsnittet under hela perioden. Även andelen utsatta i Dalarnas, Värmlands, Västerbottens och Västernorrlands län har varit lägre än i riket i genomsnitt, utom några enstaka år. Sedan mätningarna började har andelen utsatta hushåll i Skåne och Örebro län varit högre än genomsnittet i riket, och i Uppsala län har andelen varit högre än riksgenomsnittet de flesta åren.

regional brottsutsatthet

Utsatthet för brott mot enskild person år 2015 (andel i procent av befolkningen för respektive polisregion) samt utsatthet för egendomsbrott bland hushåll år 2015 (andel i procent av hushållen för respektive polisregion).

Undersökningen NTU är behäftad med vissa generella problem när regioner jämförs. Polisregion Stockholm är en ren storstadsregion och Stockholms län ett rent storstadslän. Polisregion Syd, Region Skåne, Polisregion Väst och Region Västra Götaland består både av landsbygd och storstadsområden. Jämförelser mellan de senare områdena och andra regioner eller län är därför inte rättvisande. För rimliga jämförelser borde de tre storstadsområdena behandlas som separata enheter avskiljda från landsbygden i Västra Götaland och Skåne. Idag är det bara Stockholm som behandlas så. Landsbygden i Skåne och Västra Götaland förefaller sannolikt också betydligt brottsligare än vad den är.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements