Samerna är inget urfolk

Numera vet forskarna att samerna kom till det nuvarande Sverige ungefär samtidigt som förfäderna till de nuvarande svenskarna kom till detta landstycke. Detta bl.a. genom genetiska studier. Samernas förfäder kom från norr samtidigt som svenskarnas förfäder kom från söder. De genetiska spåren av de som fanns här innan dess är i stort sett totalt försvunna.* Samerna är med andra ord inget urfolk i Sverige och bör därför kanske inte heller erkännas som det.

Däremot så levde de i Norrland innan svenskarna kom dit upp och har blivit utsatta för kolonialism, rasism och förtryck från den svenska statens sida. De har också levt på ett annat sätt än ättlingarna till de som invandrade från söder. Det finns därmed anledning till att samer ska ha särskilda rättigheter vad det gäller renskötsel, tillgång till jakt i de områden där de traditionellt bott med mera. Det är rimligt med utökat samiskt självstyre, en jämställd och rättvis rennäringslag och en vitbok om den svenska statens övergrepp mot samerna.

När det gäller självstyre och rennäringslag har det största samiska partiet, Jakt- och fiskesamerna rimliga förslag på en del punkter:

Alla samer skall regleras av en samelag omfattande alla samer som registrerats i Sametingets röstlängd enligt sametingslagen
(1992:1433).

Samelagen skall innebära att alla samer i grunden skall äga lika rätt på sina förfäders mark till kostnadsfri jakt, fiske, fångst, brännved, husbehovsskog och slöjdvirke m.m. Vid utövande av de samiska rättigheterna skall fri färdselrätt gälla. Grundläggande för rättigheterna är att dessa vilar på enskild urminnes hävd.

[…]

Alla samiska näringar skall stödjas för att möjliggöra en levande samisk kultur i framtiden. Alla samiska näringar skall värderas jämlikt och ingen näring skall prioriteras före någon annan.

Sametinget skall ha det övergripande ansvaret för samisk näring och kultur.

Rennäringen skall liksom idag regleras av en rennäringslag. Denna rennäringslag skall enbart gälla direkta rennäringsfrågor. Alla övriga frågor och rättigheter skall regleras av samelagen.

[…]

Alla renmärken, även de som konfiskerats av staten skall kunna användas.

Vid allt röstningsförfarande inom samebyn skall en person motsvara en röst.

Alla samer skall äga rätt att utöva de samiska näringarna.

Utöver detta har de också ett antal förslag som är rimliga men kanske inte alltid möjliga att upprätthålla med hjälp av lagstiftning, som exempelvis bevarandet av alla kända samiska dialekter. Att alla ska ha rätt till undervisning på sitt eget språk är dock rimligt, men kanske inte alltid möjligt. Antalet personer som talar pitesamiska är exempelvis omkring 40 enligt uppgifter på Wikipedia och antalet som talar umesamiska uppges vara omkring 20. Om inte fler börjar använda dessa språk kommer de att dö ut oavsett lagstiftning. Praktiskt kan det också vara svårt att ordna undervisning på dessa språk. Med nordsamiska och lulesamiska är det dock knappast några problem och kanske inte heller med sydsamiska.

Markägarproblematiken kan lösas genom att ägande ersätts med nyttjanderätt.

Det viktiga är inte att samerna erkänns som urfolk. Det viktiga är att lagstiftningen ser ut på ett sådant sätt att samernas kultur, näringar och språk i möjligaste mån kan bevaras på ett sådant sätt som samerna själva beslutar om och vill ha det.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

*Läs exempelvis Karin Bojs böcker Svenskarna och deras förfäder och Min europeiska familj

Advertisements