Kvinnor och brott

Om män begick lika får brott som kvinnor skulle brottsligheten som helhet minska mycket kraftigt. Framförallt våldsbrotten och sexualbrotten där männen dominerar stort. 80% av all brott begås av män, 20% av kvinnor, Männens överrepresentation är alltså mycket kraftig. De vanligaste brotten som begås av kvinnor är snatteri,trafikbrott och bedrägeri.

Sen 2012 uppger en större andel kvinnor än män att de utsatts för något brott mot person. Innan dess var män mer utsatta för brott än kvinnor. Sen 2005 har andelen män som uppger att de utsatts minskat något, medan andelen kvinnor som uppger att de utsatts har ökat något.

Förklaringen till att kvinnor numera är mer utsatta för brott än män är att de brott som kvinnor utsätts för har blivit vanligare medan våldsbrott som män utsätts för blivit ovanligare.

Hot och trakasserier är de absolut vanligaste händelserna att utsättas för, enligt Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) och Brås rapport om brottsutvecklingen. Personrån är jämförelsevis ovanligt. Medan andelen som utsatts för misshandel haft en relativt stabil nedåtgående trend under perioden, har andelen utsatta för hot eller trakasserier samt sexualbrott minskat eller legat stabilt fram till och med 2012. De senaste tre åren har det dock varit en ostadigare utveckling, där andelen utsatta pendlat mellan en lägre och en högre nivå. En gemensam nämnare för hot och trakasserier samt sexualbrott är att en större andel kvinnor är utsatta för dessa brott, jämfört med män. En annan gemensam nämnare är att en del av de brott som faller inom dessa brottskategorier begås via internet.

År 2005 uppgav 11 procent av både männen och kvinnorna att de utsatts för hot, trakasserier, misshandel, personrån eller sexualbrott. Sedan 2012 uppger dock en större andel kvinnor än män att de utsatts för ett eller flera av dessa brott. Det innebär att brottsutvecklingen avseende personbrotten ser olika ut för män och för kvinnor. Sedan 2005 har andelen män som uppger att de utsatts minskat något, medan andelen kvinnor som uppger att de utsatts har ökat något. Kvinnor är mer utsatt för hot och trakasserier medan män är mer utsatta för misshandel.

Såväl av NTU som av misstankestatistiken framgår att den absoluta majoriteten av brotten begås av män. I en Brå-studie från 2014 baserad på NTU-data framkom att över 80 procent av förövarna vid misshandel, hot, rån och sexualbrott var män. Andelen kvinnor varierade mellan 12 och 17 procent under den undersökta tioårsperioden. Även i misstankestatistiken är män överrepresenterade. År 2015 misstänktes 84 500 män och 20 800 kvinnor för brott; männen utgjorde således 80 procent av samtliga misstänkta personer. Andelen kvinnor har under 2000-talet varierat mellan 18 och 21 procent.

Män är överrepresenterade bland gärningspersonerna för samtliga studerade brottstyper. I korthet utgör män 86–98 procent av gärningspersonerna, beroende på vilken brottstyp som studeras. Andelen män i misstankestatistiken är störst vid sexualbrott, följt av rån, hot och sist misshandel. I NTU är andelen män störst vid rån, följt av sexualbrott, hot och sist misshandel.

Vid misshandel och rån är det oftast någon av samma kön som gärningspersonen utsätter. Vid sexualbrott utsätts någon av motsatt kön och vid hot är den som utsätts oftast en kvinna, oavsett gärningspersonens kön. Hot är en brottstyp där män och kvinnor utsätts nästan lika ofta men nio av tio gärningspersoner är män. Sexualbrott drabbar i huvudsak kvinnor (94 procent av de utsatta är kvinnor i misstankestatistiken och 84 procent i NTU 2014), medan män utgör gärningspersonerna i 98 eller 92 procent av fallen (misstankestatistiken respektive NTU).

Ju äldre de manliga gärningspersonerna är, desto större andel av de utsatta utgörs av kvinnor. Det innebär att yngre män utsätter andra män för misshandel och hot, medan äldre män i majoriteten av fallen utsätter kvinnor för dessa brott. Sexualbrott utgör ett undantag. Där utsätts kvinnor i större grad än män oavsett gärningspersonens ålder men andelen utsatta kvinnor ökar dock även här med gärningspersonens ålder. Kvinnor utsätter i majoriteten av händelserna andra kvinnor för misshandel, hot och rån.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements