Knarket i Sverige – kokain

Del 4 av 7 i serien Knarket i Sverige

Kokain är vid sidan av cannabis sannolikt den mest omskrivna drogen i Sverige. Kokain är dock ingen vanlig drog utan bruket är i Sverige ganska litet. Bruket ökar dock stadigt i Sverige. I Europa är kokain den vanligaste centralstimulerande drogen. I Sverige har amfetamin samma roll.

Kokain i Sverige förekommer dock i många olika sammanhang, i olika socialgrupper och brukargrupper samt både på mindre och större orter. Kokain anses dock fortfarande vara starkt förknippat med krogmiljön och till personer med god ekonomi samt till kriminella kretsar.

Av antalet narkotikabeslag i Sverige utgör kokain 5%, vilket ska jämföras med cannabis som står för 45% av antalet beslag och amfetamin som står för 13%. Ingen annan narkotika står för mer än 2% av antalet beslag. Däremot står narkotikaklassade läkemedel för 21% av antalet beslag.

Kokain odlas och framställs till största delen i Colombia, Peru och Bolivia. Sydamerika har därmed en stark ställning vad gäller handeln med kokain. Kokain smugglas till största del i pulverform men i viss utsträckning förekommer även andra former, ofta med syfte att passera kontroller. Två flöden bedöms stå för merparten av kokainsmugglingen till Sverige; post- och kurirflödet samt vägtransportflödet. Frekvensen i post- och kurirflödet är omfattande men vikten per beslag är oftast mycket begränsad.

Vägtransporter innefattar både person- och lastbilar och används för smuggling av större mängder. Den organiserade kokainsmugglingen kräver ett kontinuerligt flöde för att tillgodose efterfrågan hos den etablerade kundkretsen. För att inte tappa marknadsandelar krävs det primäranvändning av vägtransporter som de kriminella nätverken kan styra över. Den organiserade smugglingen förutsätter även etablerade kontakter och säker kommunikation mellan de kriminella nätverken och de större importörerna inom EU. I det avseendet är Nederländerna, Belgien och Spanien strategiskt viktiga länder.

Colombianska kriminella nätverk har länge dominerat kokainhandeln i EU, men har inte längre en monopolställning. Kokain som smugglas via Balkan utgör en stor del av det kokain som kommer till den svenska marknaden. Serbiska och montenegrinska nätverk har traditionellt varit involverade i heroinsmuggling men kontrollerar sedan ett antal år tillbaka även delar av den skandinaviska och västeuropeiska kokainmarknaden. I begränsad utsträckning är de även involverade i marijuanasmuggling.

Albanska kriminella nätverk har sedan 1990-talet dominerat heroinsmugglingen till Sverige men ägnar sig även åt smuggling av kokain och amfetamin. Narkotikasmugglingen från Balkan till Sverige sker främst via landvägen till Sverige och i vissa fall utgör Sverige transit för den norska marknaden.

Västafrikanska kriminella nätverk har de senaste åren bedrivit en direktinförsel av kokain från Sydamerika till EU. Västafrikanska kriminella nätverk som agerar på gatunivå i Sverige är ofta multikriminella men har narkotika som huvudsaklig verksamhet. Nätverken ägnar sig åt smuggling och försäljning av både heroin och kokain.

Smuggling av kokain sker ofta till Västeuropa via containerfartyg där omlastning och fördelning av kokainet sker mellan kriminella nätverk. Överlag ses en trend där legala transportsystem används i högre utsträckning för smugglingen, ur ett europeiskt perspektiv är mängderna som smugglas mindre per tillfälle.

På gatunivå hanteras kokain ofta av lokalt baserade kriminella nätverk som också säljer cannabis. Distributionen tycks ha få beröringspunkter med de nätverk som hanterar amfetamin (också de säljer cannabis).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Knarket i Sverige – metamfetaminKnarket i Sverige – heroin och opium >>
Advertisements