Okunnig och rasistisk Thomas Gür

En okunnig och rasistisk Thomas Gür fabulerar idag nåt helt otroligt i GP när han påstår att det finns brottslighet som bara invandrare begår. Han utgår från flera felaktiga påståenden och påstår att följande är typiska brott som bara förekommer bland invandrare och inte har förekommit i Sverige på 800 år:

 • Hedersförtryck, hedersvåld och hedersmord
 • Organiserat och planlagt våld mot räddningspersonal
 • Klanbaserad eller släktbandsbaserad kriminalitet och rättsskipning
 • Gruppbaserat sexuellt våld på offentlig plats mot flickor och kvinnor
 • Gruppvåldtäkter av pojkar eller unga män (han menar nog att de utförs av pojkar och män, inte att pojkar och män är utsatta)

Hedersvåld hade visserligen i huvudsak försvunnit från det svenska samhället på 1970-talet, men det förekom i vissa extrema religiösa kristna grupper. Det är inget nytt även om individer och familjer med hederskultur (vendettakultur) invandrat till Sverige från 1950-talet och framåt. Även i dessa grupper har det idag i stort sett försvunnit och idag förekommer det bland en del invandrare från Mellanöstern, oavsett religion. Det kommer att försvinna även bland dem. Det som dock är viktigt här är att hedersvåld inte är något som är specifikt för invandrare från Mellanöstern eller ens för invandrare. Det har funnits i Sverige även innan vi hade några invandrare.

Men Gür har rätt i att det svenska samhället sen gammalt varit mer jämlikt än många andra samhällen. Sverige har aldrig haft nån feodalism och bönderna var representerade i ståndsriksdagen vilket de inte var i speciellt många andra länder. Dessutom har sex innan äktenskapet till stor del alltid varit accepterat i Sverige förutom i vissa religiösa grupper.

Så vitt jag vet förekommer inget organiserat och planlagt våld mot räddningspersonal. Däremot har det ibland förekommit ett ganska omfattande våld bland ungdomar riktat mot räddningspersonal. Det är sannolikt också vanligare idag än när jag var ung, även om det fortfarande är mycket ovanligt. Själv har jag och mina ungdomsvänner dock angripit räddningspersonal vid ett par tillfällen när jag var ung. Vi var nog inte ensamma om det och det var säkerligen inte så ovanligt som Gür i sin okunskap tror.

Klanbaserad brottslighet tror jag inte existerar. Den enda folkgrupp som har en klanbaserad kultur är somalierna och där tror jag klanerna har en bromsande effekt vad det gäller brottslighet. Släktbaserad brottslighet har däremot alltid förekommit och kriminella nätverk baserade på etnicitet har också förekommit mycket länge exempelvis de albanska och jugoslaviska nätverken som finns än idag tillsammans med syrianska/assyriska nätverk som också funnits rätt länge. När det gäller släktbaserade nätverk så fanns och finns sådana som familjen Magnusson i Göteborg, familjen Tiberg, Tobisson, Anderssonfamiljen Cederholm och familjen Hannell samt många andra. Det är absolut inget nytt, men Gür saknar kunskaper i ämnet.

När det gäller gruppbaserade sexuella brott så är det inte heller nåt nytt i det svenska samhället enligt den statistisk och forskning som finns hos Brå. Däremot kan det ha ökat något de sista åren. Och invandrare och personer med föräldrar som är invandrare är överrepresenterade när det gäller denna typ av brott. Offentligt gruppbaserat sexuellt våld mot kvinnor finns dock inte. Inte idag och inte tidigare, Att grupper av pojkar trakasserat unga kvinnor och flickor på olika sätt i det offentliga har dock alltid förekommit.

Thomas Gür har på alla sina punkter fel i sak. Inget av de brott han tar upp är nåt nytt i Sverige. Hans resonemang är därför falskt, rasistiskt och felaktigt. Det är typiskt för GP:s ledarredaktion att de tillåter att rasistisk smörja publiceras.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

5 Replies to “Okunnig och rasistisk Thomas Gür”

 1. ”Dessutom har sex innan äktenskapet till stor del alltid varit accepterat i Sverige förutom i vissa religiösa grupper.”

  Detta är en fråga med flera bottnar. Ser vi på den svenska rättshistorien är det nog få enskilda ”brott”, som det lagts lika mycket möda på som utomäktenskapligt sex. En utgångspunkt i detta är det Karl IX:s 1608 appendix års appendix till landslagen där mosaisk rätt inkluderades. Hor, d.v.s. sex mellan två gifta eller en gift och en ogift belades med dödsstraff, för den som ”lockar en jungfru, den ännu icke förlovad är, och lägrar henne” krävs att mannen skall gifta sig med henne eller, om hennes far går med på det, betalning av morgongåva (bestående av 80 mark).

  Tittar vi i det omfattande källmaterial, som våra domstolar lämnat efter sig från början av 1600-talet och framåt, finner vi under 1600-talet och åtminstone under 1700-talets första hälft att sexualbrotten förekommer i en ansenlig mängd. För dubbelt hor (båda gifta) verkställdes de facto ibland dödsstraff medan enkelt hor (en gift, en ogift) regelmässigt av hovrätten omvandlades till dryga böter. Lönskaläge (båda ogifta) straffas med böter. I 1735 år lag stipuleras ””Lägrar ogift man ogift qvinna böte mannen tijo daler och qvinnan fem”.

  Genom 1686 års kyrkolag adderades dessutom ett ”skamstraff”, för lönskaläge, innebärande att den felande under gudstjänsten fick stå på en ”där till förordnad pliktepall” och därefter ”avlösas” från predikstolen. Det fanns en möjlighet att byta denna ”skam” mot böter till den för tiden enorma bötessumman av 100 daler, vilket kunde motsvara en hel gårds värde.

  Lönskaläge avkriminaliserade i 1864 år strafflag, medan hor var straffbart fram till 1937. Dock kom praxis att ändras genom Gustaf III och ”Barnamordsplakatet” 1778. Sammanfattningsvis kan vi därför se att perioden mellan 1608 och 1778 är en tid då samhällets acceptans för utomäktenskaplig sex är låg.

  Mer om detta finns att läsa i Populär Historia:
  http://popularhistoria.se/artiklar/fader-okand/

  Sedan kan man reflektera över de verkliga orsakerna bakom den hårda sexuallagstiftningen, var den grundad enbart på religiösa bevekelsegrunder eller fanns det också en krass ekonomisk logik bakom. En ensamstående kvinna med barn ansågs sannolikt som en ”försörjningsbelastning”, både för familjen då hon var ”svårare att gifta bort” men också för samhället, som hade en, om än rudimentär, försörjningsplikt i form av fattigvård.

   1. Förmågan att manövrera mellan lagparagrafer har sannolikt funnits ända sedan de första lagparagraferna nedtecknades. Ju fler paragrafer desto fler kryphål. Att lagarna mellan land och stad, i vissa avseenden om än inte i det aktuella fallet, var olika gav ytterligare möjligheter till manövrerande.

    Sedan var det nog inte alldeles enkelt att flytta ärenden mellan olika jurisdiktioner. Har noterat fall där ärenden remitterats från ett härad till ett annat, eller mellan härad och stad, men försvunnit på vägen vilket mycket väl kan bero på bristande rutiner och avsaknad av uppföljning. Så länge målet fanns i samma dombok är det min bild att det ofta nitiskt fördes till avslut även om det krävdes flera ting.

Kommentarer inaktiverade.