För en socialistisk fiskeripolitik – ekosystembaserad fiskeriförvaltning

Del 7 av 7 i serien Socialistisk fiskeripolitik

Ekosystembaserad förvaltning är en självklarhet som en del av en socialistsik fiskeripolitik. Förvaltningen av kommersiellt fiske har länge skett genom att fisket efter enskilda arter har förvaltats var för sig, trots att olika fiskarter påverkar varandra. Till exempel beror mängden rovfisk, som till exempel torsk i Östersjön, på hur mycket bytesfisk det finns för den att äta. Samtidigt påverkar mängden torsk hur mycket bytesfiskar det finns, till exempel skarpsill och strömming. Men också rovdjur som lever på torsk påverkar bestånden liksom de djur som lever på stimfiskar som sill och skarpsill

Detta samspel mellan arter påverkar både fisket och fisken. Därför krävs det en förvaltning som tar hänsyn till fiskarternas samspel, en viktig del i en så kallad ekosystembaserad fiskeriförvaltning. Förvaltningen måste dessutom  inte bara omfatta fiskebestånden utan även annat liv som påverkar och påverkas av de fiskarter som fiskas. Detta betyder att tumlare, säl, skarv, andra fåglar musslor, plankton och andra djur och växter som lever i havet måste ingår som delar i en ekosystembaserad förvaltning. Jakt på säl och skarv liksom trålfria zoner och helt fiskefria områden blir i ett sådant sammanhang nödvändiga och självklara delar av fiskeriförvaltningen.

I Östersjön är det hela förhållandevis lätt, med ett ganska simpelt ekosystem med få arter. Men ändå är det otroligt komplext och svåröverskådligt. Därför kan en ekosystembaserad förvaltning sannolikt bara införas stegvis. Det krävs dessutom andra politiska förändringar för att det ska vara möjligt att fullt ut införa ekosystembaserad fiskeriförvaltning. Idag finns det ingen ekonomi i säljakt då det inte är tillåtet att sälja sälprodukter inom EU. Men det måste ändras om vi menar allvar med en ekosystembaserad fiskeriförvaltning.

I Västerhavet är den ekologiska väven betydligt mer komplex än i Östersjön och et är därför ännu svårare att inför en ekosystembaserad förvaltning. Men det måste ändå vara målet fö en socialistisk fiskeripolitik. I en ekosystembaserad fiskeriförvaltning bör följande mål finnas med:

  • Återuppbyggnad av bestånd. Fiskarters beståndsstorlekar, storleksstruktur, genetiska variation och utbredning återskapas till en nivå som liknar en för ekosystemet relevant baslinje. Detta kan inkludera jakt på djur som lever av det aktuella fiskbestånden så länge inte dessa arter äventyras.
  • Återuppbyggnad av ekosystemens funktioner. Ekosystemens struktur och funktion återskapas och bevaras bland annat genom att rovfiskar finns i en tillräcklig mängd för att ha en naturligt reglerande roll i ekosystemen. Djur som lever på fiskarter bör inte heller tillåtas växa obehindrat
  • Områden och hotade bestånd restaureras och skyddas. Viktiga lek- och uppväxtmiljöer restaureras och säkerställs. I vissa fall kan hotade fiskbestånd återetableras.
  • Förändringar i fiskens och fiskets förutsättningar beaktas. Förvaltningen av fiskresursen tar hänsyn till förväntade förändringar i klimat och miljö, förändrade förutsättningar för naturlig produktion, samt förändringar i hur de nyttjas.
  • Spridning av främmande arter begränsas. Spridning av främmande arter begränsas där detta är möjligt. Ett led i detta kan vara att nyttja dessa arter. Detta måste också inbegripa begränsing av invasiva fågelarter som mellanskarv eller invasiva manetarter med mera.
  • Miljöpåverkan från fiske begränsas. Miljöpåverkan i form av bottenpåverkan och oönskade bifångster begränsas och känsliga arter och habitat skyddas. Samtidigt är det så att vissa områden får en högre biologisk mångfald vid bottentrålning. Det är något som det också måste tas hänsyn när områden skyddas.
  • Fiskeripolitiken ska vara en integrerad del i den maritima politiken. Tydliga, prioriterade mål och en bred ekologisk ansats är viktigt. Det ska vara möjligt att ta hänsyn till ett fiskes totala miljöpåverkan vid en prioritering mellan olika typer av fisken.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Series Navigation<< En socialistisk fiskeripolitik – lokal makt och brukarinflytande
Advertisements