APM Terminals avvisade nytt avtalsbud

Den senaste medlingsrundan avslutades i tisdags efter att arbetsgivaren återigen avvisat alla kompromissförslag.

Den senaste medlingsrundan i APMT-konflikten föranleddes av att Hamn4an måndagen den 12:e juni ånyo begärde förhandling med APM Terminals, för att diskutera en lösning på konflikten. Arbetsgivaren besvarade aldrig fackföreningens förhandlingsframställan utan vidarebefodrade den till medlarna Jan Sjölin och Anders Lindström, vilka i sin tur kallade till nya medlarsamtal med start den 16:e juni. Företagets lockout hade då stoppat all produktion på terminalen i närmare 240 timmar. Arbetsgivarens ståndpunkt var känd. I samband med att APM Terminals varslade om lockout i maj krävde företagsledningen i ett brev till de anställda att Hamnarbetarförbundet skulle acceptera något av de två tidigare avvisade medlarbuden i minst 12 månader.

Hamnarbetarförbundets uppfattning är att medlarna även denna gång förhöll sig till Transportarbetareförbundets/LO:s och APM Terminals/Sveriges Hamnars respektive viljeyttringar som givna ramverk för medlingssamtalen. Därmed har Hamnarbetarförbundets förslag kring lösningar på avtalsfrågan – trepartsavtal respektive parallella likalydande avtal – aldrig ens varit aktuella för diskussion.

Trots arbetsgivarsidans påståenden om motsatsen, har medlarna dock själva inte hävdat att Hamnarbetarförbundets förslag i något avseende skulle vara olagliga, avvika från den svenska modellen eller ens vara juridiskt mer svårhanterliga än deras egna tidigare bud (läs mer om dem här). Istället har medlarna nöjt sig med att konstatera att Transport avvisat förslaget om trepartsavtal samt att APM Terminals/Sveriges Hamnar avvisat förslaget om parallella likalydande kollektivavtal och därmed hävdat att de vägarna skulle betraktas som ”stängda”. Någon motsvarande vetorätt har aldrig funnits för Hamnarbetarförbundet gällande avtalskonstruktioner där majoritetsfackföreningen inte formellt eller i praktiken utgör en jämbördig, fullvärdig facklig part på arbetsplatsen.

Även denna medlingsrunda har således kretsat kring diskussioner om att Hamn4an ska acceptera en avtalslösning där fackföreningen i avgörande avseenden skulle vara underordnade minoritetsfacket Transport och få ett avgjort sämre utbyte för fredsplikt jämfört med övriga fackföreningar på den svenska arbetsmarknaden.

Den senaste medlingsrundan skiljde sig dock från tidigare i avseendet att dialogen med medlarna var rakare och mer lösningsinriktad. Redan den 16:e juni klargjorde medlarna att man nu avråder fackföreningen från att teckna ett s.k. rakt hängavtal, vilket man ju själva hemställde om i sitt medlarbud i januari i år. Inom ramen för sina tidigare förslag föresatte sig medlarna också att försöka ta fram bilagor eller klargöranden på centrala områden som tillsättande av huvudskyddsombud, praktiska tillämpningar av Förtroendemannalagen, grundläggande spelregler kring betald och obetald facklig ledighet, vem eller vilka som får gå på förhandlingar och vad de får informera berörda medlemmar om, samt begränsningar i utnyttjandet av timanställda på terminalen.

Enligt medlarna avvisade arbetsgivaren APM Terminals dock alla försök att åstadkomma sådana tillägg eller ens skriftliga klargöranden på nämnda områden. Under medlingssamtalen framgick också att bolaget nu krävde att Hamnarbetarförbundet skulle teckna något av de tidigare avvisade medlarbuden i minst 24 månader (att jämföra med 12 månader innan lockouten trätt i kraft).

Hamnarbetarförbundet föreslog tisdagen den 4:e juli att parterna skulle teckna ett kollektivavtal byggt på medlarnas andra hemställan som en tillfällig lösning, för att försöka normalisera relationerna och jobba vidare mot en långsiktigt hållbar avtalslösning i förhandlingar framöver. Förutsättningarna var att avtalet skulle vara kort och tydligt. Hamnarbetarförbundets förslag innebar att fredsplikt skulle gälla tills vidare men att avtalet skulle vara ömsesidigt uppsägningsbart tidigast efter 6 månader.

Medlarna tog förslaget till APM Terminals och meddelade senare samma dag att arbetsgivaren avvisat budet. Enligt medlarna var företaget inte intresserade av ett kort avtal.

Medlarna meddelade därefter att man nu inte ser några förutsättningar att ena parterna och att man avsåg tillskriva Medlingsinstitutet om att få bli entledigade från medlingsuppdraget.

Hamnarbetarförbundets bedömning är att arbetsgivarsidan återigen misstolkat fackföreningens kompromissvilja som ett svaghetstecken samt att företagsledningen sätter stort hopp till att Regeringens pågående utredning om inskränkningar i konflikträtten på något sätt ska lösa krissituationen på terminalen. Det är en grav missbedömning av läget.

Nyhet från Svenska Hamnarbetarförbundet

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements