Eva Franchell i Aftonbladet har fel om cannabishandel

Eva Franchell har i Aftonbladet skrivit en artikel om att en hasch- och marijuanarökande medelklass finansierar gängkrigen i förorterna. Detta då gängkrigen enligt henne främst handlar om makten över cannabishandeln. Dessutom påstår hon att handeln med cannabis med cannabis ökat.

Att cannabishandeln ökat är troligen inte sant (fast egentligen vet ingen hur det är). Men hade cannabishandeln ökat så hade sannolikt bruket av cannabis också ökat. Men det vet vi att det inte gör genom undersökningar som görs varje år av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bland skolelever i årskurs 9 och i gymnasiets årskurs 2. Andelen som använt narkotika nån gång har inte ökat sen slutet på 1990-talet bland grundskoleeleverna i årskurs 9 och inte ökat de senaste tio åren bland gymnasieleleverna. Det är inte heller speciellt troligt att andelen som använt narkotika nån gång bland vuxna ökat heller.

När det gäller med regelbunden användning av narkotika så har andelen av gymnasieeleverna som använt narkotika de senaste 30 dagarna ökat något de senast 10 åren, men bland grundskoleeleverna i årskurs 9 så har andelen inte ökat. Can menar att mycket tyder på att den lilla grupp som använder narkotika använder lite mer narkotika numera än tidigare. Cannabis är den helt dominerande drogen.

I början av 1990-talet hade knappt hälften av niorna som använt cannabis gjort detta endast en gång. Från mitten av 90-talet och framåt sjunker denna andel och 2016 var det knappt 30 % i såväl nian som i gymnasiet. En motsatt utveckling syns för övriga frekvensgrupper; omkring 17 % av de cannabiserfarna eleverna i båda årskurserna uppger att de använt cannabis mer än 20 gånger åren 2015–2016, och detta är vanligare för pojkar än flickor.

Således är den långsiktiga trenden, åtminstone i nian, att volymen av cannabisanvändningen ökat (mätt i antal konsumtionstillfällen). I grova drag är det dubbelt så många högfrekventa cannabisanvändare bland pojkarna jämfört med bland flickorna i årskurs 9, i gymnasiets år 2 var det nästan tre gånger så vanligt bland pojkarna.

Att frekventa brukare använder mer cannabis är ett tecken på att handeln med cannabis ökat något. Eller så är det ett tecken på att hemodlingen ökat. I vilket fall som helst visar CAN:s undersökningar ingen markant ökning av bruket så att handeln kraftigt skulle ha ökat som Franchell hävdar verkar inte vara sant.

Vi kan också titta på tullverkets rapport om drogerna i Sverige som baseras på beslagsstatistik. Den visar att beslagen av hasch trendmässigt inte ökat de senaste 10 åren medan beslagen av marijuana däremot ökat. Marijuana har blivit vanligare än hasch. Eftersom marijuanan är svagare än hasch så krävs större mängder så att marijuanabeslagen ökat behöver inte betyda fler användare. Beslag och användning måste inte heller följas åt.

Flera av de gängkonflikter och mordserier som finns tycks dock inte alls handla om haschhandel även om en del kan göra det. En del kan istället troligen kopplas till helt andra typer av brottslighet som misstänkta bedrägerier och bedrägerier (exempelvis olika händelser kring den tidigare dömde bedragaren Torgny Jönsson), rån (ex. Landvetterånet, Arlandarånet och andra rån), svarta bostadsaffärer eller andra saker vi inte har kännedom om. Så Eva Franchells slutsats om att cannabisanvändande medelklass är de som finansierar gangsterkrigen och skjutningarna känns faktiskt inte så välunderbyggd.

Kokain som Franchell tar upp saknar i allmänhet helt betydelse i sammanhanget då kokainbruket är så litet. Amfetamin är rent ekonomiskt den viktigaste drogen i Sverige efter cannabis men tycks inte dra med sig nåt större våld. MC-gäng och östeuropeiska gäng anses kontrollera amfetaminlangningen och smugglingen men våldet i de miljöerna är idag försumbart jämfört med andra typer av våld i samhället.

Franchells generella slutsats är också ogiltig eftersom skjutningarna minskat mycket kraftigt i antal i Göteborg de senaste åren men ökat i Stockholm och Malmö. Sådant tyder på specifika orsaker i varje fall snarare än en generell förklaring.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements